ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


รบกวนถามเรื่องปุ่มนิดนึงคับ

Share

zolosz01
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 12
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 16/11/2012

รบกวนถามเรื่องปุ่มนิดนึงคับ

ตั้งหัวข้อ by zolosz01 on 26/11/12, 02:53 pm

เราจะเขียนคำสั่งปุ่มให้หยุดการทำงานของโปรแกรมชั่วคราวแล้วกดอีกทีจะกระทำต่อจากที่ค้างไว้
แล้วอีกปุ่มนึงคือปุ่มรีเซ็ตให้โปรแกรมที่หยุดกลางทางกลับมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นไหม่หรือ(Reset)
จะเขียนสคริป 2 ปุ่มนี้ประมาณไหนดีคับ em229

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

Re: รบกวนถามเรื่องปุ่มนิดนึงคับ

ตั้งหัวข้อ by Fast on 26/11/12, 07:06 pm

ประมาณนี้

#include
#include
#include

Global $Pause = TrueAdlibRegister("pause",10)
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 218, 190, 576, 198)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("กดเริ่ม", 88, 40, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("หยุดและไม่หยุด", 88, 88, 85, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit

Case $Button1
bt1()

EndSwitch
WEnd

Func bt1()
$i = 1
While 1
if $Pause = True then
$i=$i+1
ToolTip($i)
Sleep(100)
EndIf
WEnd
EndFunc


Func Pause()
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button2
$Pause = NOT $Pause
EndSwitch
EndFunc

zolosz01
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 12
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 16/11/2012

Re: รบกวนถามเรื่องปุ่มนิดนึงคับ

ตั้งหัวข้อ by zolosz01 on 26/11/12, 07:56 pm

#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

#Region ### START Koda GUI section ### Form=C:\Users\Baipor\Desktop\ออกแบบGui\Forms\Form1.kxf
$Form1 = GUICreate("Form1", 418, 548, 242, 122)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Bot", 24, 24, 99, 81)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Button2 = GUICtrlCreateButton("วิธีใช้", 24, 136, 99, 65)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Button3 = GUICtrlCreateButton("Credit", 24, 224, 99, 65)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Button4 = GUICtrlCreateButton("Exit", 304, 456, 91, 73)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

Global $GameHD, $GameHD2
Hotkeyset("{Esc}","stop")

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit

Case $Button1
GUIDelete($Form1)
form2()
Case $Button2
Case $Button3
Case $Button4
Exit
EndSwitch
WEnd

Func form2()

$Form2 = GUICreate("Form2", 673, 489, 379, 121)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Ready", 48, 40, 99, 81)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Stop", 184, 40, 99, 81)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 400, 40, 137, 32)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "MS Sans Serif")
$Input2 = GUICtrlCreateInput("", 400, 88, 137, 32)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "MS Sans Serif")
$Input3 = GUICtrlCreateInput("", 400, 136, 137, 32)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "MS Sans Serif")
$Input4 = GUICtrlCreateInput("", 400, 184, 137, 32)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "MS Sans Serif")
$Input5 = GUICtrlCreateInput("", 400, 232, 137, 32)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "MS Sans Serif")
$Button3 = GUICtrlCreateButton("Save", 408, 376, 75, 57)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Button4 = GUICtrlCreateButton("Exit", 536, 376, 75, 57)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Input6 = GUICtrlCreateInput("", 48, 224, 121, 32)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "MS Sans Serif")
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("เลือกเอาดิ", 48, 304, 145, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo2 = GUICtrlCreateCombo("เลือกเอาดิ", 48, 352, 145, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Combo3 = GUICtrlCreateCombo("เลือกเอาดิ", 48, 400, 145, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
GUICtrlSetData(-1, "F1|F2|F3|F4|F5|F6")
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Time Arena", 216, 168, 108, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("Time In Arena (1=1000)", 192, 224, 133, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 9, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Skill Ext.", 224, 304, 83, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("Skill Run", 224, 352, 85, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("Skill Mana", 224, 400, 96, 28)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("Red Team1", 552, 48, 85, 24)
GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Label7 = GUICtrlCreateLabel("Red Team2", 552, 96, 88, 24)
GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Label8 = GUICtrlCreateLabel("Blue Team1", 552, 144, 90, 24)
GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Label9 = GUICtrlCreateLabel("Blue Team2", 552, 192, 93, 24)
GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Label10 = GUICtrlCreateLabel("Blue Team3", 552, 240, 92, 24)
GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
$Radio1 = GUICtrlCreateRadio("65000", 56, 168, 113, 17)
GUICtrlSetFont(-1, 12, 800, 0, "Tempus Sans ITC")
DllCall ( "user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", $Form2, "int", 1000, "long", 0x00080000)
GUISetState(@SW_SHOW)

Global $GameHD, $GameHD2

GUICtrlSetData($Input1,iniRead("name.ini", "name", "", ""))
GUICtrlSetData($Input2,iniRead("name1.ini", "name", "", ""))
GUICtrlSetData($Input3,iniRead("name2.ini", "name", "", ""))
GUICtrlSetData($Input4,iniRead("name3.ini", "name", "", ""))
GUICtrlSetData($Input5,iniRead("name4.ini", "name", "", ""))
GUICtrlSetData($Input6,iniRead("name5.ini", "name", "", ""))
While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
If _PSsixLoadH("XXXXX") Then WinActivate($GameHD, $GameHD2)
While 1
MouseClick("left",1341,507,1,30) ;กดเปิดหน้าต่างภายในเกมส์
Sleep(500)
MouseClick("left",814,563,1,30) ;กดปุ่มสร้างห้อง
Sleep(500)
MouseClick("left",682,431,1,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",895,435,1,30) ;กดช่องพิมพ์
Sleep(100)
if WinActive ($GameHD) then Send (GUICtrlRead($Input3))
Sleep(100)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",895,435,1,30) ;กดช่องพิมพ์
Sleep(100)
if WinActive ($GameHD) then Send ("^A") ;กรณีมีข้อความแล้ว
if WinActive ($GameHD) then Send ("{DELETE}")
if WinActive ($GameHD) then Send (GUICtrlRead($Input1))
Sleep(100)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",895,435,1,30) ;กดช่องพิมพ์
Sleep(100)
if WinActive ($GameHD) then Send ("^A") ;กรณีมีข้อความแล้ว
if WinActive ($GameHD) then Send ("{DELETE}")
if WinActive ($GameHD) then Send (GUICtrlRead($Input4))
Sleep(100)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",895,435,1,30) ;กดช่องพิมพ์
Sleep(100)
if WinActive ($GameHD) then Send ("^A") ;กรณีมีข้อความแล้ว
if WinActive ($GameHD) then Send ("{DELETE}")
if WinActive ($GameHD) then Send (GUICtrlRead($Input2))
Sleep(100)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",895,435,1,30) ;กดช่องพิมพ์
Sleep(100)
if WinActive ($GameHD) then Send ("^A") ;กรณีมีข้อความแล้ว
if WinActive ($GameHD) then Send ("{DELETE}")
if WinActive ($GameHD) then Send (GUICtrlRead($Input5))
Sleep(100)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",947,470,5,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(500)
MouseClick("left",985,403,5,30) ;กดปุ่มเริ่มเกมส์
Sleep(30000)
ControlSend($GameHD, "", $GameHD2, "{F3 down}")
Sleep(500)
ControlSend($GameHD, "", $GameHD2, "{F3 up}")
Sleep(31000)
MouseClick("left",1236,213,1,30) ;กดปุ่มหน้าต่างใส่พิกัด
Sleep(500)
MouseClick("left",971,197,30) ;กดช่องใส่พิกัด1
Sleep(500)
if WinActive ($GameHD) then Send ("44")
Sleep(100)
MouseClick("left",1053,197,1,30) ;กดช่องใส่พิกัด2
Sleep(100)
if WinActive ($GameHD) then Send ("220")
Sleep(100)
MouseClick("left",1108,197,1,30) ;กดปุ่มตกลง
Sleep(100) ;เวลาตอนวิ่งไปตี
ControlSend($GameHD, "", $GameHD2, "{F2 up}")
Sleep(500)
ControlSend($GameHD, "", $GameHD2, "{F2 down}")
Sleep(GUICtrlRead($Input6))
ControlSend($GameHD, "", $GameHD2, "{TAB down}")
Sleep(500)
ControlSend($GameHD, "", $GameHD2, "{TAB up}")
Sleep(1000)
ControlSend($GameHD, "", $GameHD2, "{w down}")
Sleep(100)
ControlSend($GameHD, "", $GameHD2, "{w up}")
Sleep(1000)
ControlSend($GameHD, "", $GameHD2, "{F1 down}")
Sleep(500)
ControlSend($GameHD, "", $GameHD2, "{F1 up}")
Sleep(22000)
WEnd
Case $Button2

Case $Button3
IniWrite("name.ini", "name", "", GUICtrlRead($Input1))
IniWrite("name1.ini", "name", "", GUICtrlRead($Input2))
IniWrite("name2.ini", "name", "", GUICtrlRead($Input3))
IniWrite("name3.ini", "name", "", GUICtrlRead($Input4))
IniWrite("name4.ini", "name", "", GUICtrlRead($Input5))
IniWrite("name5.ini", "name", "", GUICtrlRead($Input6))
MsgBox(64,"","บันทึกเรียบร้อย")
Case $Button4
Exit
EndSwitch
WEnd
EndFunc
Func Stop()
Exit
EndFunc

Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
$GameHD2 = _WinAPI_GetWindow($GameHD, $GW_OWNER)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม")
Else
Return 1
EndIf
EndFuncจากสคริปนี้ควรเอาไปวางไว้ตรงไหนดีคับ em228

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

Re: รบกวนถามเรื่องปุ่มนิดนึงคับ

ตั้งหัวข้อ by Fast on 28/11/12, 09:51 pm

โห สคิ๊ปยาวชิบ ท่านแบ่งเป็นฟังชั๊นก่อนสิ อยากให้ที่ไหนก็เรียกฟังชั๊นเอา

    เวลาขณะนี้ 27/04/18, 02:31 am