ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


โปรแกรมเรียกคิว Autoit โดยใช้เสียง

Share

chiltunder
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 16/04/2013

โปรแกรมเรียกคิว Autoit โดยใช้เสียง

ตั้งหัวข้อ by chiltunder on 16/04/13, 08:27 am

คือผมใส่เสียงได้แล้ว แต่ว่าเสียงที่อัดต้องเป็น

"หมายเลข 1 เชิญที่ช่องบริการ 1"

ต่อ 1 ไฟล์เสียง ถ้ามี 100 คิว ก็ต้องอัด 100 เสียง

ซึ่งที่ผมเห็นเขาทำกัน เขาจะทำเป็นแบบแยกเก็บอะครับ

คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, ช่องบริการ, เชิฐหมายเลข โดยแยกกันเก็บเป็นคนละไฟล์เลย

เวลาเรียกใช้เสียง ก็เหมือนเอาเสียงพวกนี้มาต่อกันอะครับ

แต่ผมทำไม่เป็น ไม่รู้ต้องเขียน code อย่างไร ช่วยชี้แนะทีครับ

อันนี้คือ code ที่ผมเขียนไว้ครับ
Code:

#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <FontConstants.au3>
#Include <File.au3>
#include <WINAPI.au3>

HotKeySet("{Space}", "_OpenCard")
HotKeySet("{Delete}", "_DeleteCard")
HotKeySet("{ESC}", "_Exit")

Global $hFile = @ScriptDir & "\ServiceCard.txt"

Global $Form1 = GUICreate("", 1152, 864, -1, -1, -1, BitOR($WS_EX_TOPMOST,$WS_EX_WINDOWEDGE))
GUISetBkColor(0x0000FF)
$Form1context = GUICtrlCreateContextMenu()
$MenuItem1 = GUICtrlCreateMenu("เมนูโปรแกรม", $Form1context)
$MenuItem2 = GUICtrlCreateMenu("เมนูบัตรคิว", $MenuItem1)
$MenuItem3 = GUICtrlCreateMenuItem("เมนูวันเวลา", $MenuItem2)
$MenuItem9 = GUICtrlCreateMenuItem("", $MenuItem2)
$MenuItem7 = GUICtrlCreateMenuItem("เปิดวันเวลา", $MenuItem2)
$MenuItem8 = GUICtrlCreateMenuItem("ปิดวันเวลา", $MenuItem2)
$MenuItem6 = GUICtrlCreateMenuItem("", $MenuItem1)
$MenuItem10 = GUICtrlCreateMenuItem("เรียกบัตร", $MenuItem1)
$MenuItem11 = GUICtrlCreateMenuItem("เคลียร์บัตร", $MenuItem1)
$MenuItem4 = GUICtrlCreateMenuItem("", $Form1context)
$MenuItem5 = GUICtrlCreateMenuItem("ปิดโปรแกรม", $Form1context)
Global $Label1 = GUICtrlCreateLabel("", 0, 400, 1152, 78, $SS_CENTER)
GUICtrlSetFont(-1, 48, 800, 0, "KodchiangUPC")
GUICtrlSetColor(-1, 0xFFFFFF)
Global $Label2 = GUICtrlCreateLabel("", 10, 50, 1152, 78, $SS_CENTER)
GUICtrlSetColor(-1, 0x0000FF)
_WinAnimate($Form1, 0x00080000, 1000)
GUISetState()
AdlibRegister("_timer", 1000)
If Not FileExists($hFile)Then FileWrite($hFile, "")
If _FileCountLines($hFile)=0 Then
    GUICtrlSetData($Label1, "ยังไม่มีคิว กดปุ่ม Space เรียกบัตรคิว")
Else
   Dim $x, $FLcount
   For $x = 1 To 1000
   $FLcout = _FileCountLines($hFile)
   If $FLcount = "" Then ExitLoop
   Next
   GUICtrlSetData($Label1, "หมายเลข: 0" & $FLcout & " เชิญที่ช่องบริการ: " & $FLcout)
EndIf

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         _WinAnimate($Form1,  0x00050010, 1000)
         ExitLoop
      Case $MenuItem10
         _GetCard()
      Case $MenuItem5
         _WinAnimate($Form1,  0x00050010, 1000)
         ExitLoop
      Case $MenuItem11
          _DeleteCard()
       Case $MenuItem7
         GUICtrlSetFont(-1, 36, 400, 0, "KodchiangUPC")
            GUICtrlSetColor(-1, 0xFFFFFFF)
      Case $MenuItem8
          GUICtrlSetColor(-1, 0x0000FF)
    EndSwitch
WEnd

Func _timer()
   GUICtrlSetData($Label2, @MDAY & "/" & @MON & "/" & @YEAR & " " &  @HOUR & ":" & @MIN &":"& @SEC)
EndFunc

Func _WinAnimate($v_gui, $i_mode, $i_duration = 1000)
   DllCall("user32.dll", "int", "AnimateWindow", "hwnd", WinGetHandle($v_gui), "int", $i_duration, "long", $i_mode)
   Local $ai_gle = DllCall('kernel32.dll', 'int', 'GetLastError')
   If $ai_gle[0] <> 0 Then
      SetError(1)
      Return 0
   EndIf
      Return 1
EndFunc

Func _GetCard()
   Local $i
   For $i = 1 To 1000
        If FileReadLine($hFile, $i) = ""  Then
           _FileWriteToLine($hFile, $i, ": " & $i, 1)
          GUICtrlSetData($Label1, "หมายเลข: 0" & $i & " เชิญที่ช่องบริการ" & FileReadLine($hFile, $i))
         If _FileCountLines($hFile)=1 Then
             SoundPlay(@ScriptDir & "\sch1.wav")
          ElseIf _FileCountLines($hFile)=2 Then
             SoundPlay(@ScriptDir & "\sch2.wav")
         Else
            SoundPlay(@ScriptDir & "\sch3.wav")
         EndIf
         Return
      EndIf
    Next
EndFunc

Func _DeleteCard()
   If  _FileCountLines($hFile)<>0 Then
       FileDelete($hFile)
       FileWrite($hFile, "")
        GUICtrlSetData($Label1, "เคลียร์บัตรคิวทั้งหมด")
       Sleep(2000)
       GUICtrlSetData($Label1, "ยังไม่มีคิว กดปุ่ม Space เรียกบัตรคิว")
    EndIf
EndFunc

Func _OpenCard()
    _GetCard()
 EndFunc

 Func _Exit()
   _WinAnimate($Form1,  0x00050010, 1000)
   GUIDelete()
   Exit
EndFunc


ชินจัง2
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: โปรแกรมเรียกคิว Autoit โดยใช้เสียง

ตั้งหัวข้อ by POS on 17/04/13, 11:45 am

แบบที่ธนาคารเรียกคิวใช่ไหมครับมี ช่อง 1 ถึง 4 แต่การอัดเสียงทีละไฟล์ ถ้าเรียกคิวเป็นพัน แบบนี้ก็ต้องอัดเสียงเป็นพันเสียง ทั้งเปลืองเวลาและไม่ได้ประโยชน์อะไร จะแก้ไขก็เสียเวลามากขึ้นไปอีก

ปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้ เพราะคุณคิดแบบคนไม่เคยหัดเขียนโปรแกรมตามมาตรฐานทั่วไปเขาเรียนกัน (ไม่ใช่ตัดแปะสคริปต์แล้วบอกว่าเขียนเป็น) คือ คิดแบบร้อยเสียง ก็ร้อยไฟล์ ซึ่งผิดหลักการเขียนโปรแกรม

หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ต้องเข้าใจคำสั่งพื้นฐานเช่น if, Select ,Switch ,อาร์เรย์ ให้แม่นว่าจะหยิบคำสั่งมาใช้ทำอะไรในเหตุการณ์ไหน ถ้าไม่มีพื้นฐานด้านนี้หาหนังสือพวกสอนเขียนโปรแกรมเช่น VB หรือ C เบื้องต้น อะไรก็ได้ เพราะคำสั่งพื้นฐานจะเหมือนกันหมด หลักการเขียนก็นำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกภาษาคอมพิวเตอร์ อย่าใจร้อนคิดเอาง่ายเข้าว่า เอาโค้ดมาแก้นิดหน่อย (แต่ไม่เคยคิดเรียนคำสั่งพื้นฐานจริงจัง) สุดท้ายจะไม่ได้อะไรเลย เสียเวลาด้วย

ดูตัวอย่างจากสคริปต์ด้านล่างนี้ก็แล้วกันครับ

Code:
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <ListViewConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Date.au3>
#include <Sound.au3>
Global $Channel, $queue , $pssixSound, $ps = StringSplit("0,1,2,3.1,4.2,5,5.9,6.6,7.5,8.5,9.5,10.5,11.5,12.5,13.2,14.2,15.1", ",")

$Form1 = GUICreate("PSsix", 590, 271, 658, 204)
$ListView1 = GUICtrlCreateListView(" ลำดับที่เรียกไปแล้ว |  ช่องบริการ | บันทึกเวลาที่เรียก  | หมายเหตุ ", 16, 16, 481, 201)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("ช่อง 1", 16, 224, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("ช่อง 2", 152, 224, 75, 25)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("ช่อง 3", 288, 224, 75, 25)
$Button4 = GUICtrlCreateButton("ช่อง 4", 424, 224, 75, 25)
$Button5 = GUICtrlCreateButton("เริ่มนับใหม่", 504, 16, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
      Case $Button1
         $Channel = 1
         Speak()
      Case $Button2
         $Channel = 2
         Speak()
      Case $Button3
         $Channel = 3
         Speak()
      Case $Button4
         $Channel = 4
         Speak()
      Case $Button5
         $queue = 0
   EndSwitch
WEnd

Func Speak()
   $queue += 1
   GUICtrlCreateListViewItem($queue & "|" & $Channel & "|" & _DateTimeFormat(_NowCalc(), 5), $ListView1)
   $pssixSound = _SoundOpen("PSsix.mp3")
   $st = 900
   $cnumb = 1
   _SoundSeek($pssixSound, 0, 0, $ps[16])
   _SoundPlay($pssixSound, 0)
   Sleep(1200)

   Select
      Case StringMid($queue, 3, 1)
         _SoundSeek($pssixSound, 0, 0, $ps[StringMid($queue, $cnumb, 1)])
         _SoundPlay($pssixSound, 0)
         If $queue = 6 Then $st = 800
         Sleep($st)
         _SoundSeek($pssixSound, 0, 0, $ps[12])
         _SoundPlay($pssixSound, 0)
         If $queue = 6 Then $st = 800
         Sleep($st)
         $cnumb += 1
         ContinueCase

      Case StringMid($queue, 2, 1)
         If StringMid($queue, $cnumb, 1) <> 0 Then
            _SoundSeek($pssixSound, 0, 0, $ps[StringMid($queue, $cnumb, 1)])
            If StringMid($queue, $cnumb, 1) = 1 Then _SoundSeek($pssixSound, 0, 0, $ps[11])
            If StringMid($queue, $cnumb, 1) = 1 Then $st = 1000
            If StringMid($queue, $cnumb, 1) = 2 Then _SoundSeek($pssixSound, 0, 0, $ps[15])
            _SoundPlay($pssixSound, 0)
            If $queue = 6 Then $st = 800
            Sleep($st)
            If StringMid($queue, $cnumb, 1) <> 1 Then
               _SoundSeek($pssixSound, 0, 0, $ps[11])
               _SoundPlay($pssixSound, 0)
               Sleep($st)
            EndIf
         EndIf
         $cnumb += 1
         ContinueCase

      Case StringMid($queue, 1, 1)
         If StringMid($queue, $cnumb, 1) <> 0 Then
            If StringLen($queue) > 1 Then
               _SoundSeek($pssixSound, 0, 0, $ps[StringMid($queue, $cnumb, 1)])
               If StringMid($queue, $cnumb, 1) = 1 Then _SoundSeek($pssixSound, 0, 0, $ps[14])
               _SoundPlay($pssixSound, 0)
               If $queue = 6 Then $st = 800
               Sleep($st)
            Else
               _SoundSeek($pssixSound, 0, 0, $ps[StringMid($queue, 1, 1)])
               _SoundPlay($pssixSound, 0)
               If $queue = 6 Then $st = 800
               Sleep($st)
            EndIf
         EndIf

   EndSelect
   _SoundSeek($pssixSound, 0, 0, $ps[17])
   _SoundPlay($pssixSound, 0)
   Sleep(2400)
   _SoundSeek($pssixSound, 0, 0, $ps[$Channel])
   _SoundPlay($pssixSound, 0)
   Sleep($st)
   _SoundClose($pssixSound)
EndFunc

ไฟล์เสียงเอาไปใส่ในโฟลเดอร์เดียวกับสคริปต์
Attachments
PSsix.zip
ไฟล์เสียงคลายซิป แล้วไปวางในโฟลเดอร์เดียวกับสคริปต์
You don't have permission to download attachments.
(64 Kb) Downloaded 82 times


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

chiltunder
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 16/04/2013

Re: โปรแกรมเรียกคิว Autoit โดยใช้เสียง

ตั้งหัวข้อ by chiltunder on 20/04/13, 11:11 pm

ขอบคุณครับ..

จะนำไปศึกษาครับ

kisda.th
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 20/09/2013

Re: โปรแกรมเรียกคิว Autoit โดยใช้เสียง

ตั้งหัวข้อ by kisda.th on 20/09/13, 07:18 am

ขอบคุณครับ

    เวลาขณะนี้ 19/06/18, 03:45 pm