ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


for loop เกี่ยวกับย่อ สคริป

Share

mepmep
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 29
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/01/2012

for loop เกี่ยวกับย่อ สคริป

ตั้งหัวข้อ by mepmep on 25/07/13, 06:42 pm

ถ้าเรา มี 9 checkbox จะย่อยังไงให้สั้นครับ

Code:
$Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("1",  16, 24, 41, 17)
$CBox = IniRead($sIniFile,"CONFIG","Checkbox1","Not Found")
GuictrlSetState($CheckBox1,$CBox)

foolsopts
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 29
ความนิยม : 17
เข้าร่วมเมื่อ : 24/08/2010

Re: for loop เกี่ยวกับย่อ สคริป

ตั้งหัวข้อ by foolsopts on 26/07/13, 07:35 am

ลองศึกษาจาก code นี้นะครับ

Code:
#include <ComboConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

Local $Checkbox[10]

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 346, 235, 192, 124)

$i = 0
$vertical = 5

Do

$Checkbox[$i] = GUICtrlCreateCheckbox($i,5,$vertical,30,30)

$i = $i +1

$vertical = $vertical +25

Until $i = 10

GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###


While 1
  $nMsg = GUIGetMsg()
  Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE

        Exit
  EndSwitch
WEnd

    เวลาขณะนี้ 27/04/18, 02:36 am