ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


สอบถามเรื่องคำสั่งคีย์บอร์ด

Share

AmenoMissaki
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 18/11/2013

สอบถามเรื่องคำสั่งคีย์บอร์ด

ตั้งหัวข้อ by AmenoMissaki on 05/12/13, 03:20 am

คือว่า มีคำสั่งที่ใช้ส่งไปที่คอมโบบรอก แล้วพิมในเกมได้มั้งไหมอ่า

พอดีใช้ ControlSand แล้ว เหมือนจะไม่ทำงาน เอาไปใช้กับบางคำสั่งก็ขึ้น error ใช้ไม่ได้

ช่วยแนะทีโค๊ดราวๆนี้

#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include


#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("BotRo2 P&N", 275, 653, 394, 211)
GUISetIcon("", -1)

$Group1 = GUICtrlCreateGroup("ProTect", 8, 32, 257, 201)
$Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("HP Food", 16, 88, 65, 17)
$Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("MP Food", 16, 112, 65, 17)
$Slider1 = GUICtrlCreateSlider(144, 112, 110, 21)
$Slider2 = GUICtrlCreateSlider(144, 88, 110, 21)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("40", 88, 88, 33, 21)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("40", 88, 111, 33, 21)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("%", 131, 91, 12, 17)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("%", 131, 115, 12, 17)
$Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("HP Potion", 16, 160, 67, 17)
$Checkbox4 = GUICtrlCreateCheckbox("MP Potion", 16, 184, 65, 17)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("40", 88, 161, 33, 21)
$Input4 = GUICtrlCreateInput("40", 88, 185, 33, 21)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("%", 131, 163, 12, 17)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("%", 131, 189, 12, 17)
$Slider3 = GUICtrlCreateSlider(145, 162, 110, 21)
$Slider4 = GUICtrlCreateSlider(145, 184, 110, 21)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Potion", 16, 56, 56, 17)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("Use Skill", 8, 248, 257, 337)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("Buff", 24, 416, 23, 17)
$Radio1 = GUICtrlCreateRadio("Select Mon", 24, 533, 113, 17)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_CHECKED)
$Radio2 = GUICtrlCreateRadio("No Select Mon", 24, 552, 113, 17)
$Checkbox5 = GUICtrlCreateCheckbox("Autoloot", 152, 552, 97, 17)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_CHECKED)
$Checkbox6 = GUICtrlCreateCheckbox("Skill 1", 16, 272, 49, 17)
$Checkbox7 = GUICtrlCreateCheckbox("Skill 2", 16, 296, 49, 17)
$Checkbox8 = GUICtrlCreateCheckbox("Skill 3", 16, 320, 49, 17)
$Checkbox9 = GUICtrlCreateCheckbox("Skill 4", 16, 344, 49, 17)
$Checkbox10 = GUICtrlCreateCheckbox("Skill 5", 16, 368, 49, 17)
$Checkbox11 = GUICtrlCreateCheckbox("Skill 6", 16, 392, 49, 17)
$Label7 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 143, 274, 31, 17)
$Label8 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 143, 298, 31, 17)
$Label9 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 142, 321, 31, 17)
$Label10 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 142, 345, 31, 17)
$Label11 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 142, 369, 31, 17)
$Label12 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 142, 393, 31, 17)
$Input5 = GUICtrlCreateInput("", 184, 272, 41, 21)
$Input6 = GUICtrlCreateInput("", 184, 297, 41, 21)
$Input7 = GUICtrlCreateInput("", 184, 321, 41, 21)
$Input8 = GUICtrlCreateInput("", 184, 345, 41, 21)
$Input9 = GUICtrlCreateInput("", 184, 369, 41, 21)
$Input10 = GUICtrlCreateInput("", 184, 393, 41, 21)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("Select", 64, 272, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "1|2|3|4|5|6|7|8|9|0")
$Combo2 = GUICtrlCreateCombo("Select", 65, 295, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "1|2|3|4|5|6|7|8|9|0")
$Combo3 = GUICtrlCreateCombo("Select", 65, 319, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "1|2|3|4|5|6|7|8|9|0")
$Combo4 = GUICtrlCreateCombo("Select", 65, 343, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "1|2|3|4|5|6|7|8|9|0")
$Combo5 = GUICtrlCreateCombo("Select", 65, 367, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "1|2|3|4|5|6|7|8|9|0")
$Combo6 = GUICtrlCreateCombo("Select", 65, 391, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "1|2|3|4|5|6|7|8|9|0")
$Checkbox12 = GUICtrlCreateCheckbox("Buff Skill 1", 16, 440, 73, 17)
$Checkbox13 = GUICtrlCreateCheckbox("Buff Skill 2", 16, 462, 73, 17)
$Checkbox14 = GUICtrlCreateCheckbox("Buff Skill 3", 16, 484, 73, 17)
$Checkbox15 = GUICtrlCreateCheckbox("Buff Skill 4", 16, 505, 73, 17)
$Combo7 = GUICtrlCreateCombo("Select", 89, 439, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "Alt+1|Alt+2|Alt+3|Alt+4|Alt+5|Alt+6|Alt+7|Alt+8|Alt+9|Alt+0|Shift+1|Shift+2|Shift+3|Shift+4|Shift+5|Shift+6|Shift+7|Shift+8|Shift+9|Shift+0")
$Combo8 = GUICtrlCreateCombo("Select", 89, 461, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "Alt+1|Alt+2|Alt+3|Alt+4|Alt+5|Alt+6|Alt+7|Alt+8|Alt+9|Alt+0|Shift+1|Shift+2|Shift+3|Shift+4|Shift+5|Shift+6|Shift+7|Shift+8|Shift+9|Shift+0")
$Combo9 = GUICtrlCreateCombo("Select", 89, 484, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "Alt+1|Alt+2|Alt+3|Alt+4|Alt+5|Alt+6|Alt+7|Alt+8|Alt+9|Alt+0|Shift+1|Shift+2|Shift+3|Shift+4|Shift+5|Shift+6|Shift+7|Shift+8|Shift+9|Shift+0")
$Combo10 = GUICtrlCreateCombo("Select", 89, 505, 65, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN,$CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "Alt+1|Alt+2|Alt+3|Alt+4|Alt+5|Alt+6|Alt+7|Alt+8|Alt+9|Alt+0|Shift+1|Shift+2|Shift+3|Shift+4|Shift+5|Shift+6|Shift+7|Shift+8|Shift+9|Shift+0")
$Label13 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 158, 445, 31, 17)
$Label14 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 158, 466, 31, 17)
$Label15 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 158, 489, 31, 17)
$Label16 = GUICtrlCreateLabel("Delay", 158, 510, 31, 17)
$Input11 = GUICtrlCreateInput("", 197, 441, 41, 21)
$Input12 = GUICtrlCreateInput("", 197, 463, 41, 21)
$Input13 = GUICtrlCreateInput("", 197, 485, 41, 21)
$Input14 = GUICtrlCreateInput("", 197, 508, 41, 21)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Start F12", 80, 608, 107, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###Global $times = TimerInit()
Global $GameHD
Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc
If _PSsixLoadH("Ragnarok Online2") Then WinActivate($GameHD)
;===============================================================Command=
Global $Paused
Global $times = TimerInit()
HotKeySet("{F5}", "TogglePause")
HotKeySet("{F6}", "Terminate")
;=================================================================Check=
Sleep (500)
;==============================================================Run&Stop=
TogglePause()
Func TogglePause()
$Paused = NOT $Paused
While $Paused
Sleep(100)
ToolTip(">> หยุดทำงาน >> กด F5 ทำงาน <<",226,39)
WEnd
ToolTip(">> กำลังทำงาน >> กด F6 หยุดทำงาน <<",226,39)
Sleep(100)
EndFunc
Func Terminate()
Exit 0
EndFunc


;=================================================================Run=

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit

Case $Paused
combo()
Select_Mon()

EndSwitch
WEnd

;================================================================================
;=============================OutPut Function=========================================

Func Select_Mon()
If (GUICtrlRead($Radio1) = 1) Then
Send("{TAB}")
Sleep(100)
EndIf
EndFunc


Func combo()
While 1
If GUICtrlRead($Checkbox6) = 1 Then
ControlSend("{" & GUICtrlRead($Combo1) & "}")
Sleep(GUICtrlRead($Input5) & "000")
EndIf

If GUICtrlRead($Checkbox7) = 1 then
ControlSend("{" & GUICtrlRead($Combo2) & "}")
Sleep(GUICtrlRead($Input6) & "000")
EndIf

    เวลาขณะนี้ 25/04/18, 09:45 am