ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ทำอย่างไรให้ โปรแกรม Autoit อ่านค่า Pointer และนำมาแสดงผลได้ครับ

Share

test_music
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 41
ความนิยม : 7
เข้าร่วมเมื่อ : 05/08/2013

ทำอย่างไรให้ โปรแกรม Autoit อ่านค่า Pointer และนำมาแสดงผลได้ครับ

ตั้งหัวข้อ by test_music on 13/12/13, 12:01 am

Code:
#cs -----------------------------------------------------
Autoit Version 3.3.6.1
#ce -----------------------------------------------------

#include <GUIConstants.au3>
#include <NomadMemory.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>

### START GUI ###
GUICreate("test", 420, 165)
$Label = GUICtrlCreateLabel("",16, 16, 36, 17)
$Button = GUICtrlCreateButton("Button", 150, 128, 113, 33)
$HPProgress = GUICtrlCreateProgress(48, 40, 337, 20, 4, 1)
$MPProgress = GUICtrlCreateProgress(48, 65, 337, 20, 4, 1)
$FPProgress = GUICtrlCreateProgress(48, 95, 337, 20, 4, 1)
GUISetState(@SW_SHOW)
### END GUI ###

$Addresse = 0x006AB3F8
Dim $Offset[2] = [0, 0x708] ;HP
Dim $Offset[2] = [0, 0x70c] ;MP
Dim $Offset[2] = [0, 0x704] ;FP

Do
$Open = _MemoryOpen(ProcessExists("Neuz.exe"))
If Not @error Then
$Value =_MemoryPointerRead($Addresse, $Open, $Offset)
If Not @error And ($Value[1] <> GUICtrlRead($Label)) Then GUICtrlSetData($Label, $Value[1])

_MemoryClose($Open)
EndIf

Sleep(10)
Until GUIGetMsg() == $GUI_EVENT_CLOSE

พอดีกำลังหัดทำบอท flyff เซิร์ฟเถื่อนน่ะครับ
จากสคิ๊ปด้านบน ทำอย่างไรให้ มันแสดงผลที่เราหาค่า Pointer ที่เราหามาได้ครับ
ลองรันสคิ๊ปดูก็ไม่เห็นแจ้ง เออเร่อนะ แต่ดันไม่แสดงค่า ออกมาให้เห็น

    เวลาขณะนี้ 25/04/18, 09:39 am