ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


อยากให้้ตัวอย่างโค๊ดนี้ทำงานได้ ในขณะพับจอ

Share
avatar
kobtadam
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 41
ความนิยม : 6
เข้าร่วมเมื่อ : 28/12/2013

อยากให้้ตัวอย่างโค๊ดนี้ทำงานได้ ในขณะพับจอ

ตั้งหัวข้อ by kobtadam on 05/02/14, 09:05 pm

Code:


;================================================================================
;~ ;KNO Bot By Hiewsound Vertion  08-04-2012
;================================================================================
$Form1_1 = GUICreate("Kno Project By Hiewsound", 306, 594, 489, 62)
$Slider1Hpbar = GUICtrlCreateSlider(55, 8, 188, 30)
GUICtrlSetLimit(-1, 289, 219)
GUICtrlSetData(-1, 255)
GUICtrlCreateLabel("Hp Hero :", 8, 10, 50, 17)
$Slider2Mpbar = GUICtrlCreateSlider(55, 40, 188, 30)
GUICtrlSetLimit(-1, 289, 219)
GUICtrlSetData(-1, 235)
GUICtrlCreateLabel("Mp Hero :", 8, 42, 51, 17)
;================================================================================
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUICtrlCreateGroup("Hero Setting", 8, 80, 225, 155)
$CheckboxAutoHp = GUICtrlCreateCheckbox("Auto Hp Potion Key :", 24, 104, 118, 17)
GUICtrlSetState(-1, 1)
$CheckboxAutoMp = GUICtrlCreateCheckbox("Auto Mp Potion Key :", 24, 130, 118, 17)
GUICtrlSetState(-1, 4)
$CheckboxSelectEnemy = GUICtrlCreateCheckbox("Select Enemy", 24, 156, 97, 17)
GUICtrlSetState(-1, 1)
$CheckboxAttack = GUICtrlCreateCheckbox("Attack", 24, 182, 97, 17)
GUICtrlSetState(-1, 1)
$CheckboxMoveView = GUICtrlCreateCheckbox("Move View", 24, 208, 97, 17)
GUICtrlSetState(-1, 1)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("5", 144, 104, 40, 25)
$Combo2 = GUICtrlCreateCombo("6", 144, 130, 40, 25)
;================================================================================
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUICtrlCreateGroup("Skill Setting", 8, 240, 259, 158)
$Checkboxskill1 = GUICtrlCreateCheckbox("Skill 1 key :", 24, 264, 70, 17)
GUICtrlCreateLabel("Deley (Sec.)", 144, 267, 62, 17)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("1", 208, 264, 40, 21)
$Checkboxskill2 = GUICtrlCreateCheckbox("Skill 2 key :", 24, 295, 70, 17)
GUICtrlCreateLabel("Deley (Sec.)", 144, 298, 62, 17)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("2", 208, 295, 40, 21)
$Checkboxskill3 = GUICtrlCreateCheckbox("Skill 3 key :", 24, 326, 70, 17)
GUICtrlCreateLabel("Deley (Sec.)", 144, 329, 62, 17)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("3", 208, 326, 40, 21)
$Checkboxskill4 = GUICtrlCreateCheckbox("Skill 4 key :", 24, 357, 70, 17)
GUICtrlCreateLabel("Deley (Sec.)", 144, 360, 62, 17)
$Input4 = GUICtrlCreateInput("4", 208, 357, 40, 21)
$Combo3 = GUICtrlCreateCombo("1", 96, 264, 40, 25)
$Combo4 = GUICtrlCreateCombo("2", 96, 295, 40, 25)
$Combo5 = GUICtrlCreateCombo("3", 96, 326, 40, 25)
$Combo6 = GUICtrlCreateCombo("4", 96, 357, 40, 25)
;================================================================================
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUICtrlCreateGroup("Buff Skill Setting", 8, 404, 289, 94)
$CheckboxBuff1 = GUICtrlCreateCheckbox("Buff Skill 1 key :", 24, 432, 95, 17)
GUICtrlSetState(-1, 1)
$Combo7 = GUICtrlCreateCombo("0", 122, 432, 40, 25)
GUICtrlCreateLabel("Deley (Sec.)", 168, 435, 62, 17)
$Input5 = GUICtrlCreateInput("120", 232, 432, 50, 21)
$CheckboxBuff2 = GUICtrlCreateCheckbox("Buff Skill 2 key :", 24, 463, 95, 17)
$Combo8 = GUICtrlCreateCombo("9", 122, 463, 40, 25)
GUICtrlCreateLabel("Deley (Sec.)", 168, 466, 62, 17)
$Input6 = GUICtrlCreateInput("130", 232, 463, 50, 21)
;================================================================================
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUICtrlCreateGroup("การใช้งาน", 8, 504, 289, 81)
GUICtrlSetFont(-1, 16, 400, 0, "AngsanaUPC")
GUICtrlSetColor(-1, 0x000000)
GUICtrlCreateLabel("สั่งโปรแกรมทำงาน/หยุดทำงาน = ปุ่ม PAUSE", 16, 528, 230, 30)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "AngsanaUPC")
GUICtrlCreateLabel("ออกจากโปรแกรม = ปุ่ม END", 16, 550, 150, 30)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "AngsanaUPC")
GUISetState(@SW_SHOW)
;================================================================================
;============================User Command=========================================
Global $Paused
Global $HpHero = 1
Global $MpHero = 1
Global $HpMon = 1
Global $Enemy = 0
Global $Skill = 0
Global $Power = 1
Global $times = TimerInit()
HotKeySet("{Pause}", "TogglePause")
HotKeySet("{END}", "Terminate")
;============================Check Program=========================================
Sleep(500)
;============================Run&Stop Program=======================================
TogglePause()
Func TogglePause()
   $Paused = NOT $Paused
   While $Paused
      Sleep(100)
      ToolTip(">>หยุดทำงาน<<",226,39)
   WEnd
   ToolTip("",0,0)
      Sleep(100)
EndFunc
Func Terminate()
   Exit 0
EndFunc
Func _Run()
   WinActivate("KNO")
   Return
   EndFunc
;================================================================================
;=============================Function Event=========================================
Func Check_HpHero()
   $Pixel = PixelGetColor(GUICtrlRead($Slider1Hpbar),69)
   If $Pixel <> 0xE7DEDA Then
      $HpHero = 0
   Else
      $HpHero = 1
   EndIf
EndFunc

Func Check_MpHero()
   $Pixel1 = PixelGetColor(GUICtrlRead($Slider2Mpbar),86)
   If $Pixel1 <> 0xDADDEC Then
      $MpHero = 0
   Else
      $MpHero = 1
   EndIf
EndFunc

Func Check_Mon()
   PixelSearch(560,56,718,60,0xFF0000,10)
   If @error Then
      $HpMon = 0
   Else
      $HpMon = 1
   EndIf
EndFunc

Func Attack_Mon()
   PixelSearch(560,56,718,60,0xFF0000,10)
   If Not @error Then
      $Enemy = 1
   Else
      $Enemy = 0
   EndIf
EndFunc

Func Attack_Skill()
   $Pixel2 = PixelGetColor(714,54)
   If  $Pixel2 = 0xDEDADA Then
      $Skill = 1
   Else
      $Skill = 0
   EndIf
EndFunc

Func Power_Low()
   $Diff = Int(TimerDiff($times)/1000)
   $Pixel3 = PixelGetColor(293,135)
   If  $Pixel3 <> 0x01B1B1 And $Enemy = 0 And $HpMon = 0 Then
      ToolTip(">>Sleep<<",226,39)
      Send("{E Up}")
      $Power = 0
   If Mod($Diff,10/1) = 0 Then Send ("{Tab}")
   Else
      $Pixel3 = PixelGetColor(317,135)
   if  $Pixel3 = 0x01B1B1 Then $Power = 1
   EndIf
EndFunc

Func System_Run()
   Check_HpHero()
Sleep(100)
   Check_MpHero()
Sleep(100)
   Check_Mon()
Sleep(100)
   Attack_Mon()
Sleep(100)
   Attack_Skill()
Sleep(100)
   Power_Low()
Sleep(100)
EndFunc
;================================================================================
;================================System Main=======================================
_Run()
Sleep(500)
System_Run()
While True
   If Not WinActive("KNO") Then Exit 0
   $Diff = Int(TimerDiff($times)/1000)
   If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input5)/1) = 0 and GUICtrlRead($CheckboxBuff1)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo7)&"}")
   If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input6)/1) = 0 and GUICtrlRead($CheckboxBuff2)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo8)&"}")
   If (GUICtrlRead($CheckboxAutoHp)=1 And $HpHero = 0) Then
      Auto_Hp()
   EndIf
   If (GUICtrlRead($CheckboxAutoMp)=1 And $MpHero = 0) Then
   Auto_Mp()
   EndIf
   If (GUICtrlRead($CheckboxSelectEnemy)=1 And $Power = 1 And $HpMon = 0) Then
      Send("{E Up}")
      Select_Mon()
      Else
   If (GUICtrlRead($CheckboxAttack)=1 And $Enemy = 1) Then
      Attack()
      EndIf
   EndIf
Sleep(100)
System_Run()
WEnd
;================================================================================
;=============================OutPut Function=========================================
Func Auto_Hp()
   ToolTip(">>Auto Hp<<",226,39)
   Send("{"& GUICtrlRead($Combo1)&"}")
   Sleep(200)
EndFunc

Func Auto_Mp()
   ToolTip(">>Auto Mp<<",226,39)
   Send("{"& GUICtrlRead($Combo2)&"}")
   Sleep(200)
EndFunc

Func Select_Mon()
   ToolTip(">>ค้นหามอน<<",226,39)
Send("{TAB}")
Sleep(100)
   If (GUICtrlRead($CheckboxMoveView) = 1) Then
Send("{right Down}")
Sleep(50)
Send("{right Up}")
Sleep(100)
   EndIf
EndFunc

Func Attack()
   ToolTip(">>โจมตี<<",229,39)
Send("{E Up}")
Sleep(100)
While Sleep(100)
$Diff = Int(TimerDiff($times)/1000)
Send("{E Down}")
   If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input1)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkboxskill1)=1 And $Skill = 1  Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo3)&"}")
   If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input2)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkboxskill2)=1 And $Skill = 1  Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo4)&"}")
   If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input3)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkboxskill3)=1 And $Skill = 1  Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo5)&"}")
   If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input4)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkboxskill4)=1 And $Skill = 1  Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo6)&"}")
Return
WEnd
EndFunc
;================================================================================
ผมแก้หมดแล้วทำงานได้แล้วอะคับ ทำไงต่อดีให้โปรแกรมตัวนี้ทำงานขณะพับจอได้ด้วยอะ
หรือเปลียนหน้าต่างไปดูหนังฟังเพลงได้อะคับ คือให้มันส่งคีย์เข้าไปใน หน้าต่างที่เราบอทไว้งะ
แล้วเราก็ดูหนังฟังเพลง ทำงานอย่างอื่นไปได้ด้วย  ชินจัง3 

เครดิต:http://pssix.forumotion.com/t760-topic

chaodroger
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 30
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 30/12/2013

Re: อยากให้้ตัวอย่างโค๊ดนี้ทำงานได้ ในขณะพับจอ

ตั้งหัวข้อ by chaodroger on 09/02/14, 03:50 am

Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc


If _PSsixLoadH(".....") Then WinActivate($GameHD)


โค้ดของเจ้าของกระทู้... ถ้าจะเอาโค้ดของผมยัดเข้าไป ได้มัยครับ... ถ้าได้ต้องเอาไปวางตรงไหนงะ

ปล. พอดีจะเอาไปประยุคใช้กับเกมส์อื่น T^T
avatar
Arm
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Master PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 267
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 31/03/2011
อายุ : 20

Re: อยากให้้ตัวอย่างโค๊ดนี้ทำงานได้ ในขณะพับจอ

ตั้งหัวข้อ by Arm on 09/02/14, 08:39 am

kobtadam พิมพ์ว่า:ผมแก้หมดแล้วทำงานได้แล้วอะคับ ทำไงต่อดีให้โปรแกรมตัวนี้ทำงานขณะพับจอได้ด้วยอะ
หรือเปลียนหน้าต่างไปดูหนังฟังเพลงได้อะคับ คือให้มันส่งคีย์เข้าไปใน หน้าต่างที่เราบอทไว้งะ
แล้วเราก็ดูหนังฟังเพลง ทำงานอย่างอื่นไปได้ด้วย ชินจัง3

จากโค้ดแล้วไม่สามารถทำได้ครับ เพราะต้องใช้คำสั่ง PixelSearch กับ PixelGetColor ในการค้นหาและตรวจค่าสีในหน้าต่างตลอดเวลาครับ
avatar
Arm
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Master PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 267
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 31/03/2011
อายุ : 20

Re: อยากให้้ตัวอย่างโค๊ดนี้ทำงานได้ ในขณะพับจอ

ตั้งหัวข้อ by Arm on 09/02/14, 09:10 am

chaodroger พิมพ์ว่า:โค้ดของเจ้าของกระทู้... ถ้าจะเอาโค้ดของผมยัดเข้าไป ได้มัยครับ... ถ้าได้ต้องเอาไปวางตรงไหนงะ

ปล. พอดีจะเอาไปประยุคใช้กับเกมส์อื่น T^T

ถ้าจะเอาไปทำกับเกมอื่นก็ต้องสร้าง GUI ใหม่อยู่ดีครับ อ่านวิธีสร้าง GUI ได้ที่นี่ [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
kobtadam
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 41
ความนิยม : 6
เข้าร่วมเมื่อ : 28/12/2013

Re: อยากให้้ตัวอย่างโค๊ดนี้ทำงานได้ ในขณะพับจอ

ตั้งหัวข้อ by kobtadam on 12/02/14, 07:59 pm

Arm พิมพ์ว่า:
chaodroger พิมพ์ว่า:โค้ดของเจ้าของกระทู้... ถ้าจะเอาโค้ดของผมยัดเข้าไป ได้มัยครับ... ถ้าได้ต้องเอาไปวางตรงไหนงะ

ปล. พอดีจะเอาไปประยุคใช้กับเกมส์อื่น T^T

ถ้าจะเอาไปทำกับเกมอื่นก็ต้องสร้าง GUI ใหม่อยู่ดีครับ อ่านวิธีสร้าง GUI ได้ที่นี่ [You must be registered and logged in to see this link.]

ขอบใจคับ T.T ฮือๆ em230 

chaodroger
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 30
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 30/12/2013

Re: อยากให้้ตัวอย่างโค๊ดนี้ทำงานได้ ในขณะพับจอ

ตั้งหัวข้อ by chaodroger on 13/02/14, 01:16 am

ขอบพระคุณครับ... หาตั้งนาน T0T

    เวลาขณะนี้ 27/04/18, 02:39 am