ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ช่วยดูโค้ดหน่อยครับ

Share

nurnger03
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 9
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 22/02/2014

ช่วยดูโค้ดหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by nurnger03 on 30/03/14, 03:56 pm

#include #include #include #include #Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 240, 156, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Set", 16, 56, 121, 81)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("1000", 16, 24, 121, 21)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("OpenMsg", 152, 85, 75, 50)
$lable1 = GUICtrlCreateLabel("0", 152, 25, 50, 50)
$s1 = GUICtrlSetData
$s1 = GUICtrlSetData
GUISetState(@SW_SHOW)

While 1
 $nMsg = GUIGetMsg()
 Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
       Exit
Case $Button1
Button1()
case $Button2
Button2()
 EndSwitch
WEnd

Func Button1()
GUICtrlSetData($lable1, GUICtrlRead($Input1))
GUICtrlSetData($s1, GUICtrlRead($Input1))
EndFunc
Func Button2()
Sleep ($s1)
          MsgBox(0,"Hello!","Hi!")
EndFunc

คือกด Button1 SetData ไปแล้วให้มันไปเซต Sleep ตั้งเวลาหน่วยในการโชว์ Msg โดยกด Button2 ยังไงหรอครับ
ขอบคุณครับ


แก้ไขล่าสุดโดย nurnger03 เมื่อ 30/03/14, 04:07 pm, ทั้งหมด 3 ครั้ง

nurnger03
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 9
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 22/02/2014

Re: ช่วยดูโค้ดหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by nurnger03 on 30/03/14, 04:00 pm

..


แก้ไขล่าสุดโดย nurnger03 เมื่อ 30/03/14, 04:03 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง

nurnger03
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 9
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 22/02/2014

Re: ช่วยดูโค้ดหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by nurnger03 on 30/03/14, 04:00 pm

..
avatar
Arm
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Master PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 267
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 31/03/2011
อายุ : 20

Re: ช่วยดูโค้ดหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by Arm on 01/04/14, 12:54 pm

ประมาณนี้ครับ em219 
Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
Global $time = 0
Global $Label3, $Label5, $Label6
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Open Message Box", 403, 258, -1, -1)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Timer :", 24, 32, 81, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 400, 0, "Tahoma")
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 120, 35, 169, 27, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT,$ES_NUMBER))
GUICtrlSetFont(-1, 12, 400, 0, "Tahoma")
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("Second", 304, 35, 72, 29)
GUICtrlSetFont(-1, 16, 400, 0, "Tahoma")
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Set Time", 24, 104, 99, 41)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 400, 0, "Tahoma")
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Start", 152, 104, 107, 41)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("Reset", 312, 120, 41, 22)
GUICtrlSetFont(-1, 11, 400, 4, "Tahoma")
GUICtrlSetColor(-1, 0x0000FF)
GUICtrlSetCursor(-1, 0)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Open MSG in", 24, 192, 142, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 400, 0, "Tahoma")
GUICtrlSetState(-1, $GUI_HIDE)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("second.", 296, 192, 85, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 400, 0, "Tahoma")
GUICtrlSetState(-1, $GUI_HIDE)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("", 168, 192, 129, 33, $SS_CENTER)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 800, 0, "Tahoma")
GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_HIDE)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
      Case $Button1
         If GUICtrlRead($Input1) <> "" Then
            $time = GUICtrlRead($Input1)
            GUICtrlSetState($Button2, $GUI_ENABLE)
            SetText()
         EndIf
      Case $Button2
         Disable()
         For $i = $time To 0 Step -1
            GUICtrlSetData($Label6, $i)
            If $i = 0 Then ExitLoop
            Sleep(1000)
         Next
         Enable()
         GUICtrlSetData($Label6, $time)
         MsgBox(0,"Hello!","Hi!", -1, $Form1)
      Case $Label4
         $time = 0
         GUICtrlSetState($Button1, $GUI_ENABLE)
         GUICtrlSetState($Button2, $GUI_DISABLE)
         ClearText()
   EndSwitch
WEnd

Func SetText()
   GUICtrlSetState($Label3, $GUI_SHOW)
   GUICtrlSetState($Label5, $GUI_SHOW)
   GUICtrlSetState($Label6, $GUI_SHOW)
   GUICtrlSetData($Label6, $time)
EndFunc

Func ClearText()
   GUICtrlSetState($Label3, $GUI_HIDE)
   GUICtrlSetState($Label5, $GUI_HIDE)
   GUICtrlSetState($Label6, $GUI_HIDE)
   GUICtrlSetData($Input1, "")
EndFunc

Func Disable()
   GUICtrlSetState($Button1, $GUI_DISABLE)
   GUICtrlSetState($Button2, $GUI_DISABLE)
   GUICtrlSetState($Input1, $GUI_DISABLE)
   GUICtrlSetState($Label4, $GUI_DISABLE)
EndFunc

Func Enable()
   GUICtrlSetState($Button1, $GUI_ENABLE)
   GUICtrlSetState($Button2, $GUI_ENABLE)
   GUICtrlSetState($Input1, $GUI_ENABLE)
   GUICtrlSetState($Label4, $GUI_ENABLE)
EndFunc

EDIT: จริงๆแล้วมันมีวิธีในการนับเวลาที่ดีกว่านี้ครับ ใช้ TimerInit() กับ TimerDiff() แต่ตอนนี้ยังงงๆกับโค้ดอยู่เลยทำแบบ Sleep มาให้ดูก่อนครับ
avatar
Arm
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Master PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 267
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 31/03/2011
อายุ : 20

Re: ช่วยดูโค้ดหน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by Arm on 02/04/14, 11:31 am

อันนี้ใช้ TimerInit() กับ TimerDiff() นะครับ งงกับโค้ดตั้งนาน :P
em228 em234 em246
Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
Global $time = 0
Global $Label3, $Label5, $Label6
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Open Message Box", 403, 258, -1, -1)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("Timer :", 24, 32, 81, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 400, 0, "Tahoma")
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 120, 35, 169, 27, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT,$ES_NUMBER))
GUICtrlSetFont(-1, 12, 400, 0, "Tahoma")
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("Second", 304, 35, 72, 29)
GUICtrlSetFont(-1, 16, 400, 0, "Tahoma")
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Set Time", 24, 104, 99, 41)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 400, 0, "Tahoma")
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Start", 152, 104, 107, 41)
GUICtrlSetFont(-1, 10, 400, 0, "Tahoma")
GUICtrlSetState(-1, $GUI_DISABLE)
$Label4 = GUICtrlCreateLabel("Reset", 312, 120, 41, 22)
GUICtrlSetFont(-1, 11, 400, 4, "Tahoma")
GUICtrlSetColor(-1, 0x0000FF)
GUICtrlSetCursor(-1, 0)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("Open MSG in", 24, 192, 142, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 400, 0, "Tahoma")
GUICtrlSetState(-1, $GUI_HIDE)
$Label5 = GUICtrlCreateLabel("second.", 296, 192, 85, 33)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 400, 0, "Tahoma")
GUICtrlSetState(-1, $GUI_HIDE)
$Label6 = GUICtrlCreateLabel("", 168, 192, 129, 33, $SS_CENTER)
GUICtrlSetFont(-1, 18, 800, 0, "Tahoma")
GUICtrlSetColor(-1, 0xFF0000)
GUICtrlSetState(-1, $GUI_HIDE)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $Button1
If GUICtrlRead($Input1) <> "" Then
$time = GUICtrlRead($Input1)
GUICtrlSetState($Button2, $GUI_ENABLE)
SetText()
EndIf
Case $Button2
$sec = $time * 1000
Disable()
$start = TimerInit()
$x = 0
Local $t
While ($sec - $x) > 0
$x = TimerDiff($start)
$t = Int(($sec - $x) / 1000) + 1
If GUICtrlRead($Label6) <> $t Then
GUICtrlSetData($Label6, $t)
EndIf
WEnd
Enable()
GUICtrlSetData($Label6, $time)
MsgBox(0,"Hello!","Hi!", -1, $Form1)
Case $Label4
$time = 0
GUICtrlSetState($Button1, $GUI_ENABLE)
GUICtrlSetState($Button2, $GUI_DISABLE)
ClearText()
EndSwitch
WEnd

Func SetText()
GUICtrlSetState($Label3, $GUI_SHOW)
GUICtrlSetState($Label5, $GUI_SHOW)
GUICtrlSetState($Label6, $GUI_SHOW)
GUICtrlSetData($Label6, $time)
EndFunc

Func ClearText()
GUICtrlSetState($Label3, $GUI_HIDE)
GUICtrlSetState($Label5, $GUI_HIDE)
GUICtrlSetState($Label6, $GUI_HIDE)
GUICtrlSetData($Input1, "")
EndFunc

Func Disable()
GUICtrlSetState($Button1, $GUI_DISABLE)
GUICtrlSetState($Button2, $GUI_DISABLE)
GUICtrlSetState($Input1, $GUI_DISABLE)
GUICtrlSetState($Label4, $GUI_DISABLE)
EndFunc

Func Enable()
GUICtrlSetState($Button1, $GUI_ENABLE)
GUICtrlSetState($Button2, $GUI_ENABLE)
GUICtrlSetState($Input1, $GUI_ENABLE)
GUICtrlSetState($Label4, $GUI_ENABLE)
EndFunc
 em239 em219 ชินจัง

    เวลาขณะนี้ 20/04/18, 12:47 am