ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ดูโค้ดให้หน่อยครับบ

Share

nurnger03
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 9
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 22/02/2014

ดูโค้ดให้หน่อยครับบ

ตั้งหัวข้อ by nurnger03 on 01/04/14, 12:14 pm

#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 146, 231, 192, 124)
$input1 = GUICtrlCreateInput("1000", 16, 24, 89, 21)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("1000", 16, 80, 89, 21)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("1000", 16, 136, 89, 21)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Group1", 8, 8, 105, 49)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Group2 = GUICtrlCreateGroup("Group2", 8, 64, 105, 49)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Group3 = GUICtrlCreateGroup("Group3", 8, 120, 105, 49)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUICtrlCreateCheckbox("", 120, 16, 17, 33)
GUICtrlCreateCheckbox("", 120, 72, 17, 33)
GUICtrlCreateCheckbox("", 120, 128, 17, 33)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 8, 176, 123, 41)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

HotKeySet("{F2}", "stop")
Global $GameHD

While 1
  $nMsg = GUIGetMsg()
  Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
        Exit
Case $Button1
Button1()
  EndSwitch
WEnd

Func Button1()
$time =GUICtrlRead($Input1)
$time2 =GUICtrlRead($Input2)
$time3 =GUICtrlRead($Input3)
While 1
Sleep($time)
           TrayTip("Test","1",1)
Sleep($time2)
           TrayTip("Test","2",1)
Sleep($time3)
           TrayTip("Test","3",1)
WEnd
EndFunc

Func Stop()
TrayTip("Test","Stop",1)
Sleep(500)
Exit
EndFunc

ถ้าต้องการติ๊ก CheckBox เพื่อให้ข้าม Traytip นั้นๆ ต้องทำยังไงครับ
ขอบคุณครับ

    เวลาขณะนี้ 25/04/18, 09:51 am