ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ต้องใช้คำสั่งอะไรที่จะ นำค่าใน Input ยัดเก็บไว้ในตัวแปร

Share

Anothor
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 16
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 24/04/2014

ต้องใช้คำสั่งอะไรที่จะ นำค่าใน Input ยัดเก็บไว้ในตัวแปร

ตั้งหัวข้อ by Anothor on 25/04/14, 06:16 pm

ผมสร้าง GUI ขึ้นมา 1 อัน (ผมไม่รู้จะเรียกอะไรดีผมเลยเรียกว่า GUI ผมเด็กใหม่)
ใน GUI ของผมมี Input 1 ช่อง แล้วก็ Button 1 ปุ่ม

ยกตัวอย่างเช่น
ผมใส่หมายเลข 5 ไปในช่อง input แล้วพอผมกดปุ่มแล้วมันจะเก็บค่าตัวเลข 5 ที่ผม
ใส่ไปในช่อง input ไว้ในตัวแปรที่ผมเตรียมไว้อัตโยมัต

สิ่งที่ผมอยากทราบคือ
เมื่อเรารับค่าใน input มาแล้วเราต้องทำอย่างไรถึงจะเก็บค่า input ไว้ในตัวแปรที่เราสร้างไว้
avatar
Arm
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Master PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 267
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 31/03/2011
อายุ : 20

Re: ต้องใช้คำสั่งอะไรที่จะ นำค่าใน Input ยัดเก็บไว้ในตัวแปร

ตั้งหัวข้อ by Arm on 26/04/14, 11:48 pm

ประมาณนี้ครับ
Code:
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("รับค่า Input", 268, 113)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 16, 24, 233, 21, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT,$ES_NUMBER))
$Button1 = GUICtrlCreateButton("OK", 176, 72, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
      Case $Button1
         If GUICtrlRead($Input1) <> "" Then
            $number = GUICtrlRead($Input1)
            MsgBox(0, "$number เท่ากับ", $number, -1, $Form1)
         EndIf
   EndSwitch
WEnd

    เวลาขณะนี้ 22/03/18, 03:01 pm