ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


รบกวนช่วยตอบปัญหานี้ที่นะครับ

Share

chocoberer
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 4
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 02/02/2014

รบกวนช่วยตอบปัญหานี้ที่นะครับ

ตั้งหัวข้อ by chocoberer on 09/05/14, 08:18 pm

#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Outfile=ranking.exe
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****

HotKeySet("{F2}", "_startProg") ;
HotKeySet("{END}","_stopProg") ;
HotKeySet("{F5}", "_pauseProg") ;

Global $Paused = False , $GameHD , $gtitle,$listP ;

While 1 ;
Sleep(200)
WEnd

Func _startProg() ;
If _PSsixLoadH("Ragnarok Online By Freelife") = 1 Then
playGame()
EndIf
EndFunc ; end functionFunc playGame()
ControlSend("Ragnarok Online By Freelife", "", "", "{F2}")
MouseClick "left"

EndFunc ; end function

Func playGame1()
ControlSend("Ragnarok Online By Freelife", "", "", "{F2}")
Sleep(500)

EndFunc ; end function

Func _pauseProg()
$Paused = NOT $Paused
While $Paused
sleep(100)
ToolTip('Script is "Paused"',0,0)
WEnd
ToolTip("")
EndFunc ; end function

Func _stopProg()
Exit 0
EndFunc ; end function

    เวลาขณะนี้ 21/04/18, 07:00 am