ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


แจกสคริปต์สุ่มของขวัญเกมคุกกี้รัน

Share
avatar
Arm
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Master PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 268
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 31/03/2011
อายุ : 21

แจกสคริปต์สุ่มของขวัญเกมคุกกี้รัน

ตั้งหัวข้อ by Arm on 12/05/14, 11:07 am

สำหรับคนที่ขี้เกียจมานั่งสุ่มครับ

Code:
Opt("MouseCoordMode", 0)
Opt("PixelCoordMode", 0)
Opt("WinTitleMatchMode", 2)
HotKeySet("{ESC}", "Quit")
$GameHD = WinGetHandle("BlueStacks")
WinActivate($GameHD)
AdlibRegister("check")

If Hex(PixelGetColor(441, 511), 6) = "E4C92B" Then
   click(455, 523)
   Sleep(500)
Else
   check()
EndIf
While 1
   AdlibUnRegister("WaitCongrats")
   While Hex(PixelGetColor(304, 296), 6) = "D7D7CB" And _
      Hex(PixelGetColor(777, 298), 6) = "D7D7CB" And _
      Hex(PixelGetColor(418, 470), 6) = "D7D7CB" And _
      Hex(PixelGetColor(650, 471), 6) = "D7D7CB"
      Sleep(100)
   WEnd
   ConsoleWrite("OK!" & @CRLF)
   GiftsRandom()
   Sleep(1000)
   AdlibRegister("WaitCongrats")
WEnd

Func click($x,$y)
   ControlClick($GameHD, "", "", "left", 1, $x, $y)
EndFunc

Func GiftsRandom()
   $random = Random(1, 5, 1)
   Select
      Case $random = 1
         click(301, 299)
      Case $random = 2
         click(539, 297)
      Case $random = 3
         click(773, 300)
      Case $random = 4
         click(412, 470)
      Case $random = 5
         click(646, 464)
   EndSelect
EndFunc

Func Quit()
   ConsoleWrite("Exit..." & @CRLF)
   Exit
EndFunc  ;==>Quit

Func check()
   If Hex(PixelGetColor(434, 524), 6) = "257688" And _
      Hex(PixelGetColor(445, 517), 6) = "E0C92D" And _
      Hex(PixelGetColor(450, 527), 6) = "D31818" Then
      ConsoleWrite("No gift point.." & @CRLF)
      Quit()
   EndIf
   If Hex(PixelGetColor(697, 518), 6) = "003946" And Hex(PixelGetColor(821, 518), 6) = "003846" Then
      ConsoleWrite("No gift point.." & @CRLF)
      Quit()
   EndIf
   If Hex(PixelGetColor(749, 476), 6) = "8BC428" And Hex(PixelGetColor(749, 524), 6) = "578C16" Then
      ConsoleWrite("Draw.." & @CRLF)
      click(759, 497)
      Sleep(500)
   EndIf
EndFunc

Func WaitCongrats()
   If Hex(PixelGetColor(427, 130), 6) = "794F4F" And Hex(PixelGetColor(644, 130), 6) = "794F4F" And Hex(PixelGetColor(532, 424), 6) = "92CC2B" And Hex(PixelGetColor(532, 478), 6) = "578C16" Then
      ConsoleWrite("Congrats!" & @CRLF)
      click(534, 454)
      Sleep(500)
   EndIf
   If Hex(PixelGetColor(423, 123), 6) = "794F4F" And Hex(PixelGetColor(641, 123), 6) = "794F4F" And Hex(PixelGetColor(810, 106), 6) = "787878" And Hex(PixelGetColor(833, 106), 6) = "787878" Then
      ConsoleWrite("Congrats! (PET)" & @CRLF)
      click(822, 106)
      Sleep(500)
   EndIf
EndFunc
 em218 em230 

ปล.ใช้กับ BlueStacks ที่มี Resolution ดั้งเดิมนะครับ (1066x600)

    เวลาขณะนี้ 11/12/18, 07:27 pm