ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ทำไมปุ่ม pause และ exit ไม่ทำงานครับ ช่วยดูให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

Share

genjizone
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 3
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 16/09/2014

ทำไมปุ่ม pause และ exit ไม่ทำงานครับ ช่วยดูให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

ตั้งหัวข้อ by genjizone on 10/04/15, 02:00 am

ทำไมปุ่ม pause และ exit ไม่ทำงานครับ ช่วยดูให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <ProgressConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 488, 288, 354, 143)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Check", 16, 16, 89, 73)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Start", 112, 16, 353, 73)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("Pause", 56, 112, 379, 105)
$Button4 = GUICtrlCreateButton("Exit", 344, 232, 105, 41)
$Progress1 = GUICtrlCreateProgress(72, 240, 201, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###
               Global $pssix
               Global $GameHD ;ประกาศตัวแปร $GameHD เพื่อนำไปใช้ทั้งเกม
While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
      Case $Form1

      Case $Button1
               Global $pssix
               Global $GameHD ;ประกาศตัวแปร $GameHD เพื่อนำไปใช้ทั้งเกม
               Func _PSsixLoadH($gtitle) ;ฟังก์ชันสำหรับตรวจหาหน้าต่างเกม
               $GameHD = WinGetHandle($gtitle) ;ดึงเอาค่า Handle ของหน้าต่างเกมเก็บไว้ในตัวแปร $GameHD
               If @error Then
               MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม") ;ถ้าไม่เจอหน้าต่างเกมแสดงกรอบหน้าต่างแจ้งให้ทราบ
               Else
               Return 1
               EndIf
               EndFunc
               If _PSsixLoadH("FIFA") Then WinActivate($GameHD) ;ส่งค่าชื่อไตเติลเกมเข้าไปยังฟังก์ชัน หากตรวจพบก็จะสั่งให้เด้งหน้าต่างเกมขึ้นมา
               ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,518,412)
      Case $Button2
            Start()
      Case $Button3
            Pause()
      Case $Button4
            stop()

   EndSwitch
WEnd

   func Start()
                     Sleep(100) ;หน่วงเวลา 1 วินาที ก่อนกดปุ่มถัดไป
                     While 1
                        ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,451,131)
                        Sleep(100) ;หน่วงเวลา 1 วินาที ก่อนกดปุ่มถัดไป
                        ControlClick ($GameHD, "", "","left",6,674,189)
                        Sleep(100) ;หน่วงเวลา 1 วินาที ก่อนกดปุ่มถัดไป
                        ControlClick ($GameHD, "", "","left",4,694,534)
                        Sleep(100) ;หน่วงเวลา 1 วินาที ก่อนกดปุ่มถัดไป
                        ControlSend($GameHD, "", "", "{enter}")
                        Sleep(100) ;หน่วงเวลา 1 วินาที ก่อนกดปุ่มถัดไป

                     WEnd
                     EndFunc


               Func Pause()
               $pssix = Not $pssix
               While $pssix
               Sleep(500)
               WEnd
               EndFunc


               Func stop()
               Exit
               EndFunc

mepmep
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 29
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/01/2012

Re: ทำไมปุ่ม pause และ exit ไม่ทำงานครับ ช่วยดูให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

ตั้งหัวข้อ by mepmep on 15/04/15, 12:58 pm

Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <ProgressConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GUIConstants.au3>

Global $bPaused
Global $gtitle
Global $GameHD ;ประกาศตัวแปร $GameHD เพื่อนำไปใช้ทั้งเกม

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 488, 288, 354, 143)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Check", 16, 16, 89, 73)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("Start", 112, 16, 353, 73)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("Pause", 56, 112, 379, 105)
$Button4 = GUICtrlCreateButton("Exit", 344, 232, 105, 41)
$Progress1 = GUICtrlCreateProgress(72, 240, 201, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

AdlibRegister("Pause",100)
While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
   Case $GUI_EVENT_CLOSE
      Exit
   Case $Form1

   Case $Button1
      _PSsixLoadH($gtitle) ;ฟังก์ชันสำหรับตรวจหาหน้าต่างเกม
      If _PSsixLoadH("FIFA") Then WinActivate($GameHD) ;ส่งค่าชื่อไตเติลเกมเข้าไปยังฟังก์ชัน หากตรวจพบก็จะสั่งให้เด้งหน้าต่างเกมขึ้นมา
      ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,518,412)
   
   Case $Button2
      Start()
   
   Case $Button3
      If $bPaused = 1 Then
         $bPaused = 0
         GuiCtrlSetData($Button3,"Ready")
      Else
         $bPaused = 1
         GuiCtrlSetData($Button3,"Paused")
      EndIf
   
   Case $Button4
      stop()

  EndSwitch
WEnd
AdlibUnRegister("Pause")
Exit

func Start()
   Sleep(100) ;หน่วงเวลา 1 วินาที ก่อนกดปุ่มถัดไป
   While 1
      ControlClick ($GameHD, "", "","left",1,451,131)
      Sleep(100) ;หน่วงเวลา 1 วินาที ก่อนกดปุ่มถัดไป
      ControlClick ($GameHD, "", "","left",6,674,189)
      Sleep(100) ;หน่วงเวลา 1 วินาที ก่อนกดปุ่มถัดไป
      ControlClick ($GameHD, "", "","left",4,694,534)
      Sleep(100) ;หน่วงเวลา 1 วินาที ก่อนกดปุ่มถัดไป
      ControlSend($GameHD, "", "", "{enter}")
      Sleep(100) ;หน่วงเวลา 1 วินาที ก่อนกดปุ่มถัดไป
   WEnd
EndFunc

Func Pause()
    While 1
    $nMsgPaused = GUIGetMsg()
        Switch $nMsgPaused
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
            Case $Button3
                If $bPaused = 1 Then
                    $bPaused = 0
                    GuiCtrlSetData($Button3,"Ready")
                Else
                    $bPaused = 1
                    GuiCtrlSetData($Button3,"Paused")
                EndIf
        EndSwitch
        if $bPaused Then
            ToolTip("Paused")
            sleep(10)
        else
            ToolTip("")
            ExitLoop
        EndIf
    WEnd
EndFunc

Func stop()
   Exit
EndFunc
          
Func _PSsixLoadH($gtitle) ;ฟังก์ชันสำหรับตรวจหาหน้าต่างเกม
   $GameHD = WinGetHandle($gtitle) ;ดึงเอาค่า Handle ของหน้าต่างเกมเก็บไว้ในตัวแปร $GameHD
   If @error Then
      MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม") ;ถ้าไม่เจอหน้าต่างเกมแสดงกรอบหน้าต่างแจ้งให้ทราบ
   Else
      Return 1
   EndIf
EndFunc

genjizone
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 3
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 16/09/2014

Re: ทำไมปุ่ม pause และ exit ไม่ทำงานครับ ช่วยดูให้หน่อยครับ ขอบคุณครับ

ตั้งหัวข้อ by genjizone on 15/05/15, 06:23 pm

ขอบคุณมากๆครับ

    เวลาขณะนี้ 22/03/18, 03:20 pm