ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


script ช่วยเล่นเกม แฟรี่แลนด์ ไม่ได้ทำแล้วเอาไปทำต่อได้เลย

Share
avatar
rolovely
PSsix Member Super Class II
PSsix Member Super Class II

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 193
ความนิยม : 25
เข้าร่วมเมื่อ : 15/10/2010
อายุ : 29
ที่อยู่ : THAILAND

script ช่วยเล่นเกม แฟรี่แลนด์ ไม่ได้ทำแล้วเอาไปทำต่อได้เลย

ตั้งหัวข้อ by rolovely on 27/02/11, 02:04 pm

จัดไปๆ

Code:
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_icon=..\games\FairyLand\Fairy.ico
#AutoIt3Wrapper_outfile=FAIRYLAND PLAY.exe
#AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion=1.0.0.0
#AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion_AutoIncrement=p
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
$Username = IniRead("DATA.ATP", "option", "User","")
$Password = IniRead("DATA.ATP", "option", "Pass","")
$w1 = IniRead("DATA.ATP", "option", "Walk1 X","")
$w2 = IniRead("DATA.ATP", "option", "Walk2 X","")
$w3 = IniRead("DATA.ATP", "option", "Walk3 X","")
$w4 = IniRead("DATA.ATP", "option", "Walk4 X","")
$w5 = IniRead("DATA.ATP", "option", "Walk5 X","")
$w6 = IniRead("DATA.ATP", "option", "Walk6 X","")
$w7 = IniRead("DATA.ATP", "option", "Walk1 Y","")
$w8 = IniRead("DATA.ATP", "option", "Walk2 Y","")
$w9 = IniRead("DATA.ATP", "option", "Walk3 Y","")
$w10 = IniRead("DATA.ATP", "option", "Walk4 Y","")
$w11 = IniRead("DATA.ATP", "option", "Walk5 Y","")
$w12 = IniRead("DATA.ATP", "option", "Walk6 Y","")
$HP = IniRead("DATA.ATP", "option", "HP","")
$SP = IniRead("DATA.ATP", "option", "SP","")

HotKeySet("{Esc}", "Esc2")
#include <IE.au3>
#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <TreeviewConstants.au3>

Global $IE = _IECreateEmbedded()
Global $URL = $w3
Global $URL2 = $w4
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form2 = GUICreate("TSPLAY by http://autoit.smf4u.com/", 618, 418, 732, 300, BitOR($WS_POPUP, $WS_GROUP, $WS_CLIPSIBLINGS))
$Button1 = GUICtrlCreateButton("เริ่ม", 8, 376, 83, 33, $WS_GROUP)
GUICtrlSetState($Button1,$GUI_HIDE)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("วิธีออกจากโปรแกรมทันที ให้กด ESC", 104, 376, 175, 17)
$GUIActiveX = GUICtrlCreateObj($IE, 8, 8, 603, 339)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

_IENavigate($IE, $URL)
_IELoadWait($IE)

While 1
$sHTML = _IEBodyReadHTML ($IE)
            If StringInStr($sHTML, "/index.php?action=logout") Then
                GUICtrlSetState($Button1,$GUI_SHOW)
                While 1
    $nMsg = GUIGetMsg()
    Switch $nMsg
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit

                Case $Button1
                MsgBox(0, "ผ่าน", "ล็อคอินเสร็จสิ้น เกิดถ้ามีแต่เสียงเพลงในเกม ให้ไปกดที่ตัวเกม แล้วรอสักครู่", 0)
WinActivate("FairyLand")
WinMove("FairyLand","",0,0)
Opt("SendKeyDelay", 1000)
Opt("SendKeyDownDelay", 100)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
While 1
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
_IENavigate($IE, $URL2)
_IELoadWait($IE)
    ;dead pet walk
    $dead = PixelGetColor(30, 35)
If $dead = 0xCED7DE Then
    Send("{F10}")
    Sleep(5000)
    MouseClick("Left",76, 607,20)
    Sleep(500)
    MouseClick("Left",257, 158,20)
    Sleep(500)
    MouseClick("Left",342, 313,20)
    Sleep(500)
    MouseClick("left",256, 195,20)
    Sleep(500)
    MouseClick("Left",342, 313,20)
    Sleep(3000)
    MouseClick("Left",720, 14,3)
    Exit
Else
    EndIf
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;HP
$1 = PixelGetColor($HP, 35)
if $1 = 0xCED7DE Then
    Send("{F12}")
Else
EndIf
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;SP
$2 = PixelGetColor($SP, 47)
If $2 = 0xE7EBEF Then
    send("{F7}")
Else
EndIf
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;Walk
$w = PixelGetColor(524, 62)
if $w = 0x2959FF Then
Sleep(200)
    MouseClick("Left",$w1, $w7, 20)
    Sleep(200)
    MouseClick("Left",$w2, $w8, 20)
    Sleep(200)
    MouseClick("Left",$w3, $w9, 20)
    Sleep(200)
    MouseClick("Left",$w4, $w10, 20)
    Sleep(200)
    MouseClick("Left",$w5, $w11, 20)
    Sleep(200)
    MouseClick("Left",$w6, $w12, 20)
Else
    EndIf
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;atk
$a = PixelGetColor(366, 275)
if $a = 0xFFFBFF Then
    send("{F5}")
    MouseClick("Left",355, 272,20)
Else
EndIf

$b = PixelGetColor(295, 328)
if $b = 0xFFFBFF Then
    send("{F5}")
    MouseClick("Left",286, 323,20)
Else
EndIf

$c = PixelGetColor(210, 391)
if $c = 0xFFFBFF Then
    send("{F5}")
    MouseClick("Left",213, 378,20)
Else
EndIf

$d = PixelGetColor(303, 214)
if $d = 0xFFFBFF Then
    send("{F5}")
    MouseClick("Left",290, 207,20)
Else
EndIf

$e = PixelGetColor(220, 276)
if $e = 0xFFFBFF Then
    send("{F5}")
    MouseClick("Left",218, 260,20)
Else
EndIf

$f = PixelGetColor(159, 322)
if $f = 0xFFFBFF Then
    send("{F5}")
    MouseClick("Left",142, 316,20)
Else
EndIf

$g = PixelGetColor(363, 169)
if $g = 0xFFFBFF Then
    send("{F5}")
    MouseClick("Left",360, 151,20)
Else
EndIf

$h = PixelGetColor(74, 385)
if $h = 0xFFFBFF Then
    send("{F5}")
    MouseClick("Left",76, 371,20)
Else
EndIf

$i = PixelGetColor(438, 221)
if $i = 0xFFFBFF Then
    send("{F5}")
    MouseClick("Left",429, 215,20)
Else
EndIf

$j = PixelGetColor(149, 438)
if $j = 0xFFFBFF Then
    send("{F5}")
    MouseClick("Left",149, 438,20)
Else
EndIf

$k = PixelGetColor(274, 338)
if $k = 0xFFFBFF Then
    send("{F5}")
    MouseClick("Left",283, 319,20)
Else
EndIf

$l = PixelGetColor(289, 223)
if $l = 0xFFFBFF Then
    send("{F5}")
    MouseClick("Left",289, 223,20)
Else
EndIf

$m = PixelGetColor(143, 332)
if $m = 0xFFFBFF Then
    send("{F5}")
    MouseClick("Left",144, 313,20)
Else
EndIf

$n = PixelGetColor(350, 284)
if $n = 0xFFFBFF Then
    send("{F5}")
    MouseClick("Left",354, 262,20)
Else
EndIf

$o = PixelGetColor(132, 446)
if $o = 0xFFFBFF Then
    Send("{F5}")
    MouseClick("Left",134, 426,20)
Else
    EndIf
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;auto login
$disconnect = PixelGetColor(526, 138)
If $disconnect = 0xDE5100 Then
    MouseClick("Left",332, 314,5)
    Sleep(5000)
Else
EndIf

$login = PixelGetColor(361, 292)
if $login = 0xADCFA5 Then
    Send($Username)
    Send("{TAb}")
    Send($Password)
    Send("{Enter}")
    Sleep(3000)
    MouseClick("Left",183, 246,30)
    Sleep(3000)
    MouseClick("Left",680, 525,30)
Else
    EndIf

WEnd

    EndSwitch
WEnd

                    Else
                    EndIf

        WEnd

Func Esc2()
    Exit
    EndFunc

vertex
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 15/05/2012

Re: script ช่วยเล่นเกม แฟรี่แลนด์ ไม่ได้ทำแล้วเอาไปทำต่อได้เลย

ตั้งหัวข้อ by vertex on 15/05/12, 12:17 am

ผมเอาไปใช้แล้วมันติดที่คั่นให้ล๊อกอินอ่ะครับ
avatar
rolovely
PSsix Member Super Class II
PSsix Member Super Class II

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 193
ความนิยม : 25
เข้าร่วมเมื่อ : 15/10/2010
อายุ : 29
ที่อยู่ : THAILAND

Re: script ช่วยเล่นเกม แฟรี่แลนด์ ไม่ได้ทำแล้วเอาไปทำต่อได้เลย

ตั้งหัวข้อ by rolovely on 10/07/12, 02:14 pm

ผมให้มันเช็คค่าสี และต้องปรับเป้น windows mode ขนาด 800*600 แล้วมันจะทำการย้ายจอไปไว้ที่ของมัน เมื่อย้ายแล้วอย่าไปย้ายกลับนะครับ เดี๋ยวจะหาค่าสีไม่เจอ

Skybridge
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 08/11/2012

Re: script ช่วยเล่นเกม แฟรี่แลนด์ ไม่ได้ทำแล้วเอาไปทำต่อได้เลย

ตั้งหัวข้อ by Skybridge on 08/11/12, 09:35 pm

โทษทีครับ ช่วยสอนหน่อยได้เปล่าว่าใช้ยังไง พอดีผมมือใหม่สำหรับ AutoIT มากๆเลยครับ

aofpotter
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 15/12/2012

Re: script ช่วยเล่นเกม แฟรี่แลนด์ ไม่ได้ทำแล้วเอาไปทำต่อได้เลย

ตั้งหัวข้อ by aofpotter on 16/12/12, 11:55 pm

มีโค้ดเฉพาะให้มันกดคลิกมอนเองมั้ย เดี๋ยวเปลี่ยนสีเอง (เช่นมอนผีแกล้งคน) ทำเองแล้วไม่ได้สักที

    เวลาขณะนี้ 23/06/18, 11:44 am