ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


แจกสคริปที่ผมเขียนขึ้นมาเองครับ โปรแกรมป้องกันโปร เอาไปพัฒณาต่อเองนะ

Share
avatar
rolovely
PSsix Member Super Class II
PSsix Member Super Class II

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 193
ความนิยม : 25
เข้าร่วมเมื่อ : 15/10/2010
อายุ : 29
ที่อยู่ : THAILAND

แจกสคริปที่ผมเขียนขึ้นมาเองครับ โปรแกรมป้องกันโปร เอาไปพัฒณาต่อเองนะ

ตั้งหัวข้อ by rolovely on 23/05/11, 01:52 am

#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <ProgressConstants.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <guiconstants.au3>
#include <Process.au3>

Opt("TrayIconHide", 1)

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("ppProtect", 341, 166, 0, 0, BitOR($WS_SYSMENU,$WS_POPUP), BitOR($WS_EX_OVERLAPPEDWINDOW,$WS_EX_TOOLWINDOW,$WS_EX_TRANSPARENT,$WS_EX_WINDOWEDGE))
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Cancel", 264, 128, 73, 33, $BS_MULTILINE)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("Status", 8, 40, 321, 81, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_GROUP,$BS_CENTER))
$Progress1 = GUICtrlCreateProgress(16, 80, 305, 9, $PBS_SMOOTH)
$Label2 = GUICtrlCreateLabel("", 16, 96, 308, 17)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Icon1 = GUICtrlCreateIcon("B:\autoit\anti pro pangya\peepo.ico", -1, 24, 8, 32, 32)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("ppProtect GameGuard Update", 88, 16, 148, 17)
$Label3 = GUICtrlCreateLabel("PP Project Demo By [You must be registered and logged in to see this link.] 0, 144, 236, 17)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

$pid = FileGetSize("ijl15.dll")
If $pid Then
Else
MsgBox(0,'Error','ต้องนำไปวางในโฟลเดอร์เกมปังย่าเท่านั้นนะครับ')
Exit
EndIf

$name1 = "Check File..."
GUICtrlSetData($group1,$name1)

$Size1 = InetGetSize("http://www.xn--72c4ajf0b5dyak0c6e0de.com/ppProtect/ppProtect.exe", 1)
$Download1 = InetGet("http://www.xn--72c4ajf0b5dyak0c6e0de.com/ppProtect/ppProtect.exe", @ScriptDir & "\ppProtect.exe", 1, 1)

For $i1 = 1 To $Size1 Step 1
$DownloadInfo1 = InetGetInfo($Download1)
$filestatus1 = Round($DownloadInfo1[0] * 100 / $Size1, 2)
GUICtrlSetData($Progress1,$filestatus1)
GUICtrlSetData($label2,$filestatus1&" %")

If InetGetInfo($Download1, 2) Then
InetClose($Download1)
ExitLoop
Else
ContinueLoop
EndIf
Next
GUICtrlSetData($Progress1,100)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$Size3 = InetGetSize("http://www.xn--72c4ajf0b5dyak0c6e0de.com/ppProtect/wangreal.dll", 1)
$Download3 = InetGet("http://www.xn--72c4ajf0b5dyak0c6e0de.com/ppProtect/wangreal.dll", @ScriptDir & "\wangreal.dll", 1, 1)
$name3 = "Check File..."
GUICtrlSetData($group1,$name3)

For $i3 = 1 To $Size3 Step 1
$DownloadInfo3 = InetGetInfo($Download3)
$filestatus3 = Round($DownloadInfo3[0] * 100 / $Size3, 2)
GUICtrlSetData($Progress1,$filestatus3)
GUICtrlSetData($label2,$filestatus3&" %")

If InetGetInfo($Download3, 2) Then
InetClose($Download3)
ExitLoop
Else
ContinueLoop
EndIf
Next
GUICtrlSetData($Progress1,100)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$project = FileGetSize("projectg500th.pak")
$project2 = $project
$project3 = 6949087

If $project = $project3 Then
Else

$name = "projectg500th.pak"
GUICtrlSetData($group1,$name)
$Size = InetGetSize("http://127.0.0..1/projectg500th.pak", 1)
$Download = InetGet("http://127.0.0.1/projectg500th.pak", @ScriptDir & "\projectg500th.pak", 1, 1)

For $i = 1 To $Size Step 1
$DownloadInfo = InetGetInfo($Download)
$filestatus = Round($DownloadInfo[0] * 100 / $Size, 2)
GUICtrlSetData($Progress1,$filestatus)
GUICtrlSetData($label2,$filestatus&" %")

If InetGetInfo($Download, 2) Then
InetClose($Download)
ExitLoop
Else
ContinueLoop
EndIf
Next
GUICtrlSetData($Progress1,100)
EndIf
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$pola = FileGetSize("projectg_pola.pak")
$pola2 = $pola
$pola3 = 6949087

If $pola = $pola3 Then
Else

$name = "projectg_pola.pak"
GUICtrlSetData($group1,$name)
$Size = InetGetSize("http://www.xn--72c4ajf0b5dyak0c6e0de.com/ppProtect/projectg_pola.pak", 1)
$Download = InetGet("http://www.xn--72c4ajf0b5dyak0c6e0de.com/ppProtect/projectg_pola.pak", @ScriptDir & "\projectg_pola.pak", 1, 1)

For $i = 1 To $Size Step 1
$DownloadInfo = InetGetInfo($Download)
$filestatus = Round($DownloadInfo[0] * 100 / $Size, 2)
GUICtrlSetData($Progress1,$filestatus)
GUICtrlSetData($label2,$filestatus&" %")

If InetGetInfo($Download, 2) Then
InetClose($Download)
ExitLoop
Else
ContinueLoop
EndIf
Next
GUICtrlSetData($Progress1,100)
EndIf
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$blue = FileGetSize("projectg_blue.pak")
$blue2 = $blue
$blue3 = 7466860

If $blue = $blue3 Then
Else

$name = "projectg_blue.pak"
GUICtrlSetData($group1,$name)
$Size = InetGetSize("http://www.xn--72c4ajf0b5dyak0c6e0de.com/ppProtect/projectg_blue.pak", 1)
$Download = InetGet("http://www.xn--72c4ajf0b5dyak0c6e0de.com/ppProtect/projectg_blue.pak", @ScriptDir & "\projectg_blue.pak", 1, 1)

For $i = 1 To $Size Step 1
$DownloadInfo = InetGetInfo($Download)
$filestatus = Round($DownloadInfo[0] * 100 / $Size, 2)
GUICtrlSetData($Progress1,$filestatus)
GUICtrlSetData($label2,$filestatus&" %")

If InetGetInfo($Download, 2) Then
InetClose($Download)
ExitLoop
Else
ContinueLoop
EndIf
Next
GUICtrlSetData($Progress1,100)
EndIf
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
$ice = FileGetSize("projectg_ice.pak")
$ice2 = $ice
$ice3 = 9531501

If $ice = $ice3 Then
Else

$name = "projectg_ice.pak"
GUICtrlSetData($group1,$name)
$Size = InetGetSize("http://www.xn--72c4ajf0b5dyak0c6e0de.com/ppProtect/projectg_ice.pak", 1)
$Download = InetGet("http://www.xn--72c4ajf0b5dyak0c6e0de.com/ppProtect/projectg_ice.pak", @ScriptDir & "\projectg_ice.pak", 1, 1)

For $i = 1 To $Size Step 1
$DownloadInfo = InetGetInfo($Download)
$filestatus = Round($DownloadInfo[0] * 100 / $Size, 2)
GUICtrlSetData($Progress1,$filestatus)
GUICtrlSetData($label2,$filestatus&" %")

If InetGetInfo($Download, 2) Then
InetClose($Download)
ExitLoop
Else
ContinueLoop
EndIf
Next
GUICtrlSetData($Progress1,100)
EndIf
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
GUICtrlSetState($Button1,$GUI_disable)
Sleep(2000)
GUISetState(@SW_HIDE)
$rc = _RunDos('projectg500th.pak')
If ProcessExists('ppProtect.exe') Then
Run(@WindowsDir & $rc)
While 1
If ProcessExists('notepad.exe') Then
ProcessClose('notepad.exe')
Exit
EndIf
WEnd
Exit
Else
Run(@WindowsDir & $rc)
EndIf

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit

Case $button1
ProcessClose('pangya.in.ht.exe')
ProcessClose('projectg500th.pak')
Exit

EndSwitch
WEnd

ศึกษากันเอาเองนะครับ ไม่ยากมากนัก เกิดถ้าตั้งใจ สคริปนี้ผมใช้เวลาเขียน 3 อาทิตย์เอง หุหุหุ

ความจริงมีเยอะกว่านี้ เอามาแบบพอประมาณ เดี๋ยวหัวระเบิดกันพอดี

    เวลาขณะนี้ 20/04/18, 12:52 am