ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


รายงานการใช้โปรแกรม PSsix hi5 auto comment ครับ

Share

somchai_ss
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 12
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 20/09/2010

รายงานการใช้โปรแกรม PSsix hi5 auto comment ครับ

ตั้งหัวข้อ by somchai_ss on 20/09/10, 12:51 pm

ข้อความเดียวกันเพิ่ม ... ให้แตกต่าง random ข้อความ 1 ถึง 4 comment ได้บ้างไม่ได้บ้าง
ERROR!
Some of the content in your message is not permitted by hi5. If you have any questions, please visit our FAQ page.
comment ไปสักพักขึ้น
ERROR!
Sorry. you have sent the maximum number of profile comments allowed in a given period.

Source Code "hi5 auto comment" ภาษา python ปัจจุบันผู้พัฒนา (zen.in.th) เลิกพัฒนาแล้ว

###Author: Phuriphat Boontanon (Do not delete this credit)###
import urllib, urllib2, cookielib, getpass, re, socket, time, sys
from urllib2 import URLError, HTTPError
from threading import Timer

#-*- encoding: utf-8 -*-

####Set default timeout####
timeout = 45
socket.setdefaulttimeout(timeout)

###Declare browse###
cj = cookielib.CookieJar()
browse = urllib2.build_opener(urllib2.HTTPCookieProcessor(cj))

###Close socket###
def close_sock(toclose):
toclose.close()

###Login###
first_time_active = 1
eptemp = 0
def login():
global first_time_active, eptemp, browse, URLError
if(first_time_active == 1):
msgemail = "Input your email: "
msgpassword = "Then enter your password please: "
else:
msgemail = "Input your email again: "
msgpassword = "Then enter your password again please: "
email = raw_input(msgemail)
print "OK. your email is: ".strip() + " " + email
password = getpass.getpass(msgpassword)
eptemp = urllib.urlencode({'email': email, 'password': password})
url = 'http://www.hi5.com/friend/login.do?'.strip() + eptemp
###Reach to server###
try:
loginpage = browse.open(url, eptemp)
###If get HTTPError###
except URLError, e:
if hasattr(e, 'reason'):
print 'Failed to reach a server.'
print 'Reason: ', e.reason
first_time_active = 0
login()
elif hasattr(e, 'code'):
print 'The server couldn't fulfill the request.'
print 'Error code: ', e.code
first_time_active = 0
login()
###If Fine###
else:
###Login successful###
loginstatus = re.findall('Message-Error', loginpage.read())
if len(loginstatus):
print "Login failed\nThis means your email or password is wrong or hi5 is down."
first_time_active = 0
login()
###Wrong password or something###
else:
print "Login successful"
return eptemp

###Get friends###
def get_friends(alphabet):
url = 'http://www.hi5.com/friend/viewFriends.do?limit=10000&alphabet='.strip() + alphabet
friends_data = browse.open(url, eptemp).read()
friends = re.findall('<a href="/friend/p([0-9]+)--(.*?)--html">', friends_data)
return friends

###Commenting###
work_count = 0
def comment(text, fdata):
global work_count, URLError, browse
if work_count == 400:
return 1
url = 'http://www.hi5.com/friend/book/displayBook.do?userid='.strip() + fdata[0]
try:
cmpage = browse.open(url, eptemp).read()
###If get HTTPError###
except URLError, e:
if hasattr(e, 'reason'):
print 'We failed to reach a server.'
print 'Reason: ', e.reason
elif hasattr(e, 'code'):
print 'The server couldn't fulfill the request.'
print 'Error code: ', e.code
###If Fine###
else:
print "Comment to".strip() + " " + fdata[1] + " [" + fdata[0] + "]"
if re.findall('name="timestamp" value="(.*?)"', cmpage):
timestamp = re.findall('name="timestamp" value="(.*?)"', cmpage)[0]
js = re.findall('name="js" value="(.*?)"', cmpage)[0]
params = urllib.urlencode({'body': text, 'timestamp': timestamp, 'js': js, 'userid': fdata[0], 'userId': fdata[0]})
url = 'http://www.hi5.com/friend/book/addProfileComment.do'
try:
comment = browse.open(url, params)
timer = Timer(35.0, close_sock, [comment])
timer.start()
###If get HTTPError###
except URLError, e:
if hasattr(e, 'reason'):
print 'Failed to reach a server.'
print 'Reason: ', e.reason
elif hasattr(e, 'code'):
print 'The server couldn't fulfill the request.'
print 'Error code: ', e.code
###If Fine###
else:
status = comment.geturl()
timer.cancel()
if "type=success" in status:
print "***Commented***"
work_count = work_count + 1
#print work_count
elif "type=approval" in status:
print "+++Unapproval+++"
work_count = work_count + 1
#print work_count
else:
print "---Failed---"

###HelloWorld###
print "****Autocomment Hi5 (beta)****"
print "by Zenn [@nneztw, z.t@live.jp, pb13110@gmail.com]"
raw_input("Press enter to continue")

###Login###
eptemp = login()

def str_int(text):
sum = 0
lent = len(text)-1
for sti in range(lent, -1, -1):
sum = sum + (ord(text[sti]) - ord('0'))*(pow(10, lent-sti))
return sum
###Resume Check###
resumeCheck = open("resume.txt", "r").read()
resumeCheck = re.findall('\[(.*?)\]', resumeCheck)
resumeActive = 1
for rsi in range(0, len(resumeCheck)):
resumeCheck[rsi] = str_int(resumeCheck[rsi])

startAlpha = 0
startOffset = 0
if resumeCheck[0] == 0:
resumeActive = 0
else:
resumeAccept = raw_input("RESUME!! [Continue?] y/n: ")
if resumeAccept == 'y':
startAlpha = resumeCheck[1]
startOffset = resumeCheck[2]
elif resumeAccept == 'Y':
startAlpha = resumeCheck[1]
startOffset = resumeCheck[2]
else:
resumeActive = 0
resumeFile = open("resume.txt", "w")
resumeFile.write("[0]")
resumeFile.close()

###Comment Section###
for i in range(startAlpha, 28):
if(i == 26):
alphabet = 'th'
elif(i == 27):
alphabet = 'other'
else:
alphabet = chr(ord('a')+i)
friends = get_friends(alphabet)
found = 0
if resumeActive == 1:
found = "%s %s %s %ld %s"%("Continue at ", alphabet, " and found ", len(friends)/2, " persons")
resumeActive = 0
else:
found = "%s %s %ld %s"%("Found", alphabet, len(friends)/2, "persons")
startOffset = 0
print found
###Start commenting###
friendsCount = len(friends)
for j in range(startOffset, friendsCount, 2):
text = open("comment.txt", "r").read()
###Remove Links from Comment###
linksIn = re.findall('((.*?)</a>)', text)
linksInCount = len(linksIn)
for k in range(0, linksInCount):
text = text.replace(linksIn[k][0], linksIn[k][2])
text = text.replace("$name", friends[j][1])
text = '
<div class="zninth">'.strip() + text + '\n</div>
'
commentStatus = comment(text, friends[j])
resumeOpen = open("resume.txt", "w")
if j+2 &lt; friendsCount:
j = j+2
else:
j = 0
i = i + 1
toWrite = "[1][%d][%d]"%(i, j)
resumeOpen.write(toWrite)
resumeOpen.close()
if commentStatus == 1:
sys.exit(0)
time.sleep(1.5)
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: รายงานการใช้โปรแกรม PSsix hi5 auto comment ครับ

ตั้งหัวข้อ by POS on 20/09/10, 08:44 pm

error แรกทำการสุ่มตัวอักษรซ้อนเข้าไปในข้อความอีกชั้นน่าจะแก้ไขปัญหาได้ (จะเพิ่มให้ในเวอร์ชั่นหน้า)

error อีกอันคงเป็นข้อความแจ้ง ให้ทราบว่าคอมเมนต์เกินขีดจำกัดของ Hi5 ในแต่ละวัน ต้องหยุดคอมเมนต์แล้วกลับมาทำใหม่ในอีกวัน(แก้ไขไมได้ เพราะเป็นข้อกำหนดจากตัวเว็บเอง)

และขอบคุณสำหรับโค้ดครับ แต่ตัวโปรแกรม Auto comment ผมใช้ AutoIt ในการทำ แนวทางคนละอย่างกับภาษา python||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/groups/AutoItThai/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

somchai_ss
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 12
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 20/09/2010

Re: รายงานการใช้โปรแกรม PSsix hi5 auto comment ครับ

ตั้งหัวข้อ by somchai_ss on 27/09/10, 05:44 am

เพิ่มจุด .,..,... หน้า,กลาง,หลังสลับกันทั้งสี่ข้อความ ยังขึ้น
ERROR!
Some of the content in your message is not permitted by hi5. If you have any questions, please visit our FAQ page.
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: รายงานการใช้โปรแกรม PSsix hi5 auto comment ครับ

ตั้งหัวข้อ by POS on 27/09/10, 11:05 pm

ข้อความที่ลงลองไปทดสอบ โฟสใน Hi5 ของคุณเองดูก่อนครับ ว่าข้อความโฟสผ่านได้หรือเปล่า เพราะใส่ลิ้งก์หรือโค้ดบางอย่างข้อความก็จะถูกบล็อกไม่ให้โฟสลง Hi5 ได้เช่นกัน


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/groups/AutoItThai/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

somchai_ss
สมาชิกทั่วไป
สมาชิกทั่วไป


จำนวนข้อความ : 12
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 20/09/2010

Re: รายงานการใช้โปรแกรม PSsix hi5 auto comment ครับ

ตั้งหัวข้อ by somchai_ss on 29/09/10, 04:03 am

Auto Comment ไปเรื่อยๆ Comment ได้บ้าง Error บ้างครับ
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: รายงานการใช้โปรแกรม PSsix hi5 auto comment ครับ

ตั้งหัวข้อ by POS on 01/10/10, 01:04 am

เป็นข้อจำกัดของโปรแกรม เพราะ Hi5 บางคนจะแทรกโค้ดแปลกๆ ลงไป ทำให้อ่านข้อมูลผิดพลาด และแก้ไขไม่ได้ เพราะร้อยคนก็ร้อยโค้ด ต้องปล่อยไปอย่างนั้น จนกว่าจะหาวิธีส่งข้อความคอมเมนต์ที่ดีกว่านี้ได้||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
https://www.facebook.com/groups/AutoItThai/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

    เวลาขณะนี้ 22/03/18, 03:13 pm