ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


AutoItX3.dll Properties & Function Events Control

Share

autoadvancepro
ระงับสมาชิก
ระงับสมาชิก


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 03/07/2011

AutoItX3.dll Properties & Function Events Control

ตั้งหัวข้อ by autoadvancepro on 03/07/11, 11:40 pm

AutoItX3.dll Properties

Function Name : AU3_AutoItSetOption
Address : 0x100012c3
Relative Address : 0x000012c3
Ordinal : 1 (0x1)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_BlockInput
Address : 0x10001378
Relative Address : 0x00001378
Ordinal : 2 (0x2)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_CDTray
Address : 0x10001418
Relative Address : 0x00001418
Ordinal : 3 (0x3)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ClipGet
Address : 0x100014c7
Relative Address : 0x000014c7
Ordinal : 4 (0x4)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ClipPut
Address : 0x10001560
Relative Address : 0x00001560
Ordinal : 5 (0x5)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlClick
Address : 0x100015f2
Relative Address : 0x000015f2
Ordinal : 6 (0x6)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlCommand
Address : 0x1000173e
Relative Address : 0x0000173e
Ordinal : 7 (0x7)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlDisable
Address : 0x10001ab8
Relative Address : 0x00001ab8
Ordinal : 8 (0x8)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlEnable
Address : 0x10001b9a
Relative Address : 0x00001b9a
Ordinal : 9 (0x9)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlFocus
Address : 0x10001c7c
Relative Address : 0x00001c7c
Ordinal : 10 (0xa)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlGetFocus
Address : 0x10001d5e
Relative Address : 0x00001d5e
Ordinal : 11 (0xb)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlGetHandle
Address : 0x10001e29
Relative Address : 0x00001e29
Ordinal : 12 (0xc)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlGetPosHeight
Address : 0x100020c7
Relative Address : 0x000020c7
Ordinal : 13 (0xd)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlGetPosWidth
Address : 0x100021a9
Relative Address : 0x000021a9
Ordinal : 14 (0xe)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlGetPosX
Address : 0x10001f03
Relative Address : 0x00001f03
Ordinal : 15 (0xf)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlGetPosY
Address : 0x10001fe5
Relative Address : 0x00001fe5
Ordinal : 16 (0x10)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlGetText
Address : 0x1000228b
Relative Address : 0x0000228b
Ordinal : 17 (0x11)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlHide
Address : 0x10002397
Relative Address : 0x00002397
Ordinal : 18 (0x12)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlListView
Address : 0x1000185c
Relative Address : 0x0000185c
Ordinal : 19 (0x13)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlMove
Address : 0x10002479
Relative Address : 0x00002479
Ordinal : 20 (0x14)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlSend
Address : 0x100025c8
Relative Address : 0x000025c8
Ordinal : 21 (0x15)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlSetText
Address : 0x100026d1
Relative Address : 0x000026d1
Ordinal : 22 (0x16)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlShow
Address : 0x100027c4
Relative Address : 0x000027c4
Ordinal : 23 (0x17)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ControlTreeView
Address : 0x1000198a
Relative Address : 0x0000198a
Ordinal : 24 (0x18)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_DriveMapAdd
Address : 0x10005665
Relative Address : 0x00005665
Ordinal : 25 (0x19)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_DriveMapDel
Address : 0x1000550c
Relative Address : 0x0000550c
Ordinal : 26 (0x1a)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_DriveMapGet
Address : 0x100055ab
Relative Address : 0x000055ab
Ordinal : 27 (0x1b)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_error
Address : 0x10005923
Relative Address : 0x00005923
Ordinal : 101 (0x65)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_IniDelete
Address : 0x100028a6
Relative Address : 0x000028a6
Ordinal : 28 (0x1c)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_IniRead
Address : 0x10002970
Relative Address : 0x00002970
Ordinal : 29 (0x1d)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_Init
Address : 0x100012b5
Relative Address : 0x000012b5
Ordinal : 31 (0x1f)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_IniWrite
Address : 0x10002a5a
Relative Address : 0x00002a5a
Ordinal : 30 (0x1e)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_IsAdmin
Address : 0x10002b29
Relative Address : 0x00002b29
Ordinal : 32 (0x20)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_MouseClick
Address : 0x10002baa
Relative Address : 0x00002baa
Ordinal : 33 (0x21)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_MouseClickDrag
Address : 0x10002cbc
Relative Address : 0x00002cbc
Ordinal : 34 (0x22)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_MouseDown
Address : 0x10002dc9
Relative Address : 0x00002dc9
Ordinal : 35 (0x23)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_MouseGetCursor
Address : 0x10002dd7
Relative Address : 0x00002dd7
Ordinal : 36 (0x24)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_MouseGetPosX
Address : 0x10002e58
Relative Address : 0x00002e58
Ordinal : 37 (0x25)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_MouseGetPosY
Address : 0x10002ed9
Relative Address : 0x00002ed9
Ordinal : 38 (0x26)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_MouseMove
Address : 0x10002f5a
Relative Address : 0x00002f5a
Ordinal : 39 (0x27)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_MouseUp
Address : 0x10003026
Relative Address : 0x00003026
Ordinal : 40 (0x28)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_MouseWheel
Address : 0x10005775
Relative Address : 0x00005775
Ordinal : 41 (0x29)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_Opt
Address : 0x100012c3
Relative Address : 0x000012c3
Ordinal : 42 (0x2a)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_PixelChecksum
Address : 0x1000581d
Relative Address : 0x0000581d
Ordinal : 43 (0x2b)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_PixelGetColor
Address : 0x10003034
Relative Address : 0x00003034
Ordinal : 44 (0x2c)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_PixelSearch
Address : 0x100030ed
Relative Address : 0x000030ed
Ordinal : 45 (0x2d)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ProcessClose
Address : 0x1000324b
Relative Address : 0x0000324b
Ordinal : 46 (0x2e)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ProcessExists
Address : 0x100032ea
Relative Address : 0x000032ea
Ordinal : 47 (0x2f)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ProcessSetPriority
Address : 0x1000592b
Relative Address : 0x0000592b
Ordinal : 48 (0x30)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ProcessWait
Address : 0x10003389
Relative Address : 0x00003389
Ordinal : 49 (0x31)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ProcessWaitClose
Address : 0x1000343e
Relative Address : 0x0000343e
Ordinal : 50 (0x32)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_RegDeleteKey
Address : 0x100034f3
Relative Address : 0x000034f3
Ordinal : 51 (0x33)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_RegDeleteVal
Address : 0x10003592
Relative Address : 0x00003592
Ordinal : 52 (0x34)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_RegEnumKey
Address : 0x100059e0
Relative Address : 0x000059e0
Ordinal : 53 (0x35)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_RegEnumVal
Address : 0x10005ab0
Relative Address : 0x00005ab0
Ordinal : 54 (0x36)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_RegRead
Address : 0x10003641
Relative Address : 0x00003641
Ordinal : 55 (0x37)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_RegWrite
Address : 0x1000370c
Relative Address : 0x0000370c
Ordinal : 56 (0x38)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_Run
Address : 0x100037db
Relative Address : 0x000037db
Ordinal : 57 (0x39)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_RunAsSet
Address : 0x100038a8
Relative Address : 0x000038a8
Ordinal : 58 (0x3a)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_RunWait
Address : 0x1000397c
Relative Address : 0x0000397c
Ordinal : 59 (0x3b)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_Send
Address : 0x10003a7d
Relative Address : 0x00003a7d
Ordinal : 60 (0x3c)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_SendA
Address : 0x10003a49
Relative Address : 0x00003a49
Ordinal : 61 (0x3d)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_Shutdown
Address : 0x10003b1e
Relative Address : 0x00003b1e
Ordinal : 62 (0x3e)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_Sleep
Address : 0x10003b32
Relative Address : 0x00003b32
Ordinal : 63 (0x3f)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_StatusbarGetText
Address : 0x10003b40
Relative Address : 0x00003b40
Ordinal : 64 (0x40)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_ToolTip
Address : 0x10003c20
Relative Address : 0x00003c20
Ordinal : 65 (0x41)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinActivate
Address : 0x10003cf0
Relative Address : 0x00003cf0
Ordinal : 66 (0x42)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinActive
Address : 0x10003d90
Relative Address : 0x00003d90
Ordinal : 67 (0x43)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinClose
Address : 0x10003e3f
Relative Address : 0x00003e3f
Ordinal : 68 (0x44)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinExists
Address : 0x10003eee
Relative Address : 0x00003eee
Ordinal : 69 (0x45)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinGetCaretPosX
Address : 0x10003f9d
Relative Address : 0x00003f9d
Ordinal : 70 (0x46)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinGetCaretPosY
Address : 0x1000401e
Relative Address : 0x0000401e
Ordinal : 71 (0x47)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinGetClassList
Address : 0x1000409f
Relative Address : 0x0000409f
Ordinal : 72 (0x48)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinGetClientSizeHeight
Address : 0x10004168
Relative Address : 0x00004168
Ordinal : 73 (0x49)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinGetClientSizeWidth
Address : 0x10004217
Relative Address : 0x00004217
Ordinal : 74 (0x4a)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinGetHandle
Address : 0x100042c6
Relative Address : 0x000042c6
Ordinal : 75 (0x4b)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinGetPosHeight
Address : 0x100044ee
Relative Address : 0x000044ee
Ordinal : 76 (0x4c)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinGetPosWidth
Address : 0x1000459d
Relative Address : 0x0000459d
Ordinal : 77 (0x4d)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinGetPosX
Address : 0x10004390
Relative Address : 0x00004390
Ordinal : 78 (0x4e)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinGetPosY
Address : 0x1000443f
Relative Address : 0x0000443f
Ordinal : 79 (0x4f)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinGetProcess
Address : 0x1000464c
Relative Address : 0x0000464c
Ordinal : 80 (0x50)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinGetState
Address : 0x10004732
Relative Address : 0x00004732
Ordinal : 81 (0x51)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinGetText
Address : 0x100047e1
Relative Address : 0x000047e1
Ordinal : 82 (0x52)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinGetTitle
Address : 0x100048aa
Relative Address : 0x000048aa
Ordinal : 83 (0x53)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinKill
Address : 0x10004974
Relative Address : 0x00004974
Ordinal : 84 (0x54)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinMenuSelectItem
Address : 0x10004a23
Relative Address : 0x00004a23
Ordinal : 85 (0x55)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinMinimizeAll
Address : 0x10004b8d
Relative Address : 0x00004b8d
Ordinal : 86 (0x56)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinMinimizeAllUndo
Address : 0x10004bfe
Relative Address : 0x00004bfe
Ordinal : 87 (0x57)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinMove
Address : 0x10004c6f
Relative Address : 0x00004c6f
Ordinal : 88 (0x58)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinSetOnTop
Address : 0x10004d86
Relative Address : 0x00004d86
Ordinal : 89 (0x59)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinSetState
Address : 0x10004e4b
Relative Address : 0x00004e4b
Ordinal : 90 (0x5a)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinSetTitle
Address : 0x10004f10
Relative Address : 0x00004f10
Ordinal : 91 (0x5b)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinSetTrans
Address : 0x10004fcf
Relative Address : 0x00004fcf
Ordinal : 92 (0x5c)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinWait
Address : 0x100050ed
Relative Address : 0x000050ed
Ordinal : 93 (0x5d)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinWaitA
Address : 0x10005094
Relative Address : 0x00005094
Ordinal : 94 (0x5e)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinWaitActive
Address : 0x1000520b
Relative Address : 0x0000520b
Ordinal : 95 (0x5f)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinWaitActiveA
Address : 0x100051b2
Relative Address : 0x000051b2
Ordinal : 96 (0x60)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinWaitClose
Address : 0x10005329
Relative Address : 0x00005329
Ordinal : 97 (0x61)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinWaitCloseA
Address : 0x100052d0
Relative Address : 0x000052d0
Ordinal : 98 (0x62)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinWaitNotActive
Address : 0x10005447
Relative Address : 0x00005447
Ordinal : 99 (0x63)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : AU3_WinWaitNotActiveA
Address : 0x100053ee
Relative Address : 0x000053ee
Ordinal : 100 (0x64)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : DllCanUnloadNow
Address : 0x10001197
Relative Address : 0x00001197
Ordinal : 102 (0x66)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : DllGetClassObject
Address : 0x100011ba
Relative Address : 0x000011ba
Ordinal : 103 (0x67)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : DllRegisterServer
Address : 0x100011fa
Relative Address : 0x000011fa
Ordinal : 104 (0x68)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

==================================================
Function Name : DllUnregisterServer
Address : 0x1000123b
Relative Address : 0x0000123b
Ordinal : 105 (0x69)
Filename : AutoItX3.dll
Full Path : C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\AutoItX3.dll
Type : Exported Function
==================================================

Discription: Write Function see to AutoItX Help File

Write Sample Code
Code:

DllCall(?)
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: AutoItX3.dll Properties & Function Events Control

ตั้งหัวข้อ by POS on 04/07/11, 12:31 am

คุณ Sak ต้องการอะไรกันแน่ครับ ก๊อปคำสั่งจากไฟล์ AutoitX3.dll มาโฟสเลอะเทอะ

ใน AutoItX.chm (อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับไฟล์ AutoItX3.dll) ก็มีรายละเอียดคำสั่งและคำอธิบายของไฟล์นี้อยู่แล้ว (ซึ่งผมเคยบอกไปแล้วถ้าจำไม่ผิด)

ถ้ายังไม่หยุดผมจะเปิดเผยว่าคุณ Sak เคยสมัครไอดี k.... ที่เข้ามายอตัวเองให้ผู้ใช้ในฟอรั่มได้รับรู้ถึงพฤติกรรมน่าละอาย


แล้วก็ไม่จำเป็นต้องสมัครใหม่เข้ามาตอบครับ แค่รับรู้ก็พอ และก็หยุดเข้ามาโฟสแบบนี้ ผมเบื่อเต็มที


ที่ผ่านมาผมต้องคอยอ่านและไกล่เกลี่ยเรื่องทะเลาะกันระหว่าง คุณอัต กับ คุณ Sak จนคุณอัตเลิกเข้าฟอรั่มแล้ว
แต่ปรากฏว่าคุณ Sak พยายามหาคนชวนทะเลาะใหม่ คือ ผม ซึ่งคุณ Sak ก็คิดจะใช้วิธีการเดิมๆ ที่ใช้กับคุณอัตได้ผลคือ
ทุกครั้งที่ถกเถียงกันจะโยงเรื่องอื่นไม่เกี่ยวข้องเข้ามา ให้คุณอัตเถียงกลับจนลืมเรื่องเดิมที่เคยเถียง
และด้วยความย่ามใจคิดจะใช้พฤติกรรมแบบนี้อีกไม่เลิกลา ทำให้ฟอรั่มเกิดปัญหาขึ้นมากมาย

ผมทำเว็บให้ความรู้ตั้งแต่ปี 43 ย้ายเว็บเปลี่ยนที่ก็หลายครั้งยังไม่เคยเจอใครแบบคุณ Sak
ผมไม่ได้คิดจะให้แก้นิสัยส่วนตัว แต่ขอให้ไปไกลๆ ก็พอ เพราะผมไม่ว่างจะมาถกเถียง หรือแก้ไขปัญหาทางจิตให้กับใคร
คุณ Sak ก็เก่งมีความรู้มากมายน่าจะหาเว็บบอร์ดที่มีคนต้อนรับได้ไม่ยากนะครับ

นึกเสียว่าไม่มีฟอรั่มหรือบล็อกนี้อยู่ในโลกก็แล้วกันครับ

สวัสดี


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

    เวลาขณะนี้ 18/07/18, 05:11 pm