ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


Internet Download Manager คำสั่ง .au3

Share

ejimatsu
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 21
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 27/11/2010

Internet Download Manager คำสั่ง .au3

ตั้งหัวข้อ by ejimatsu on 20/10/11, 02:19 pm

Internet Download Manager คำสั่ง .au3

#region --- ScriptWriter generated code Start ---
Opt("WinWaitDelay",100)
Opt("WinTitleMatchMode",4)
Opt("WinDetectHiddenText",1)
Opt("MouseCoordMode",0)
ProcessClose("IDMan.exe")
$PID = ProcessExists("IDMan.exe") ; Will return the PID or 0 if the process isn't found.
If $PID Then ProcessClose($PID)

Run('IDM.exe')
WinWait("Internet Download Manager Installation Wizard","Welcome to Internet ")
If Not WinActive("Internet Download Manager Installation Wizard","Welcome to Internet ") Then WinActivate("Internet Download Manager Installation Wizard","Welcome to Internet ")
WinWaitActive("Internet Download Manager Installation Wizard","Welcome to Internet ")
MouseMove(327,339)
MouseDown("left")
MouseUp("left")
WinWait("Please read IDM license","< Back")
If Not WinActive("Please read IDM license","< Back") Then WinActivate("Please read IDM license","< Back")
MouseClick("left",327,339,2)
WinWait("Select Program Manager Group","Enter the name of th")
If Not WinActive("Select Program Manager Group","Enter the name of th") Then WinActivate("Select Program Manager Group","Enter the name of th")
WinWaitActive("Select Program Manager Group","Enter the name of th")
MouseDown("left")
MouseUp("left")
WinWait("Start Installation of Internet Download Manager","You are now ready to")
If Not WinActive("Start Installation of Internet Download Manager","You are now ready to") Then WinActivate("Start Installation of Internet Download Manager","You are now ready to")
WinWaitActive("Start Installation of Internet Download Manager","You are now ready to")
MouseMove(335,340)
MouseDown("left")
MouseUp("left")
WinWait("Installing","Copying file:")
If Not WinActive("Installing","Copying file:") Then WinActivate("Installing","Copying file:")
WinWaitActive("Installing","Copying file:")
MouseDown("left")
MouseUp("left")
WinWait("Installation Complete","Internet Download Ma")
If Not WinActive("Installation Complete","Internet Download Ma") Then WinActivate("Installation Complete","Internet Download Ma")
WinWaitActive("Installation Complete","Internet Download Ma")
MouseDown("left")
MouseUp("left")

ProcessClose("IDM1.tmp")
$PID = ProcessExists("IDM1.tmp") ; Will return the PID or 0 if the process isn't found.
If $PID Then ProcessClose($PID)
#endregion --- ScriptWriter generated code End ---

    เวลาขณะนี้ 18/07/18, 05:10 pm