ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


โค้ดโปรแกรมบีบอัดไฟล์

Share
avatar
max30012540
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 98
ความนิยม : 10
เข้าร่วมเมื่อ : 10/10/2011
อายุ : 20

โค้ดโปรแกรมบีบอัดไฟล์

ตั้งหัวข้อ by max30012540 on 23/10/11, 08:01 pm

โค้ดของผมอาจจะดูแปลกๆ ผมใช้ความสามารถในการบีบไฟล์และคลายไฟล์ของ BAT File ครับ
และผมจำไม่ได้แล้วครับว่าก๊อบโค้ดจากเว็บไหนมาดัดแปลงบ้างครับ

Code:
#include <GUIConstants.au3>

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("โปรแกรมบีบอัดไฟล์ คลายไฟล์ By Max", 331, 90, 193, 125)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("บีบอัดไฟล์", 24, 24, 129, 41, 0)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("คลายไฟล์", 176, 24, 129, 41, 0)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Eixt()

      Case $Button1
         min()

      Case $Button2
         max()
         
   EndSwitch
WEnd

Func min()
$var = FileOpenDialog("กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการบีบอัด","\", "All (*.*)", 1 + 4 )

If @error Then
    Eixt()
Else
    $var = StringReplace($var, "|", @CRLF)
    Run("makecab " & $var)
EndIf
EndFunc

Func max()
$var = FileOpenDialog("กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการคลาย","\", "All (*.*)", 1 + 4 )

If @error Then
    Eixt()
Else
    $var = StringReplace($var, "|", @CRLF)
    Run("expand -r " & $var)
EndIf
EndFunc

Func Eixt()
    MsgBox(4096,"Exit","คุณต้องการออก")
   Exit
EndFunc

    เวลาขณะนี้ 23/06/18, 11:35 am