ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


โปรแกรมเครื่องคิดเลข

Share
avatar
max30012540
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 98
ความนิยม : 10
เข้าร่วมเมื่อ : 10/10/2011
อายุ : 20

โปรแกรมเครื่องคิดเลข

ตั้งหัวข้อ by max30012540 on 10/11/11, 04:56 pm

Code:
#include <GUIConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>

$Form1_1 = GUICreate("โปรแกรมเครื่องคิดเลข", 338, 362, 535, 136)
$I = GUICtrlCreateInput("", 16, 40, 305, 21,BitOR($ES_RIGHT,$ES_AUTOHSCROLL,$ES_READONLY,$ES_WANTRETURN))
$Button1 = GUICtrlCreateButton("+", 16, 80, 49, 41, 0)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("-", 80, 80, 49, 41, 0)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("*", 144, 80, 49, 41, 0)
$Button4 = GUICtrlCreateButton("/", 208, 80, 49, 41, 0)
$Button5 = GUICtrlCreateButton("^", 272, 80, 49, 41, 0)
$Button6 = GUICtrlCreateButton("1", 16, 136, 49, 41, 0)
$Button7 = GUICtrlCreateButton("2", 80, 136, 49, 41, 0)
$Button8 = GUICtrlCreateButton("3", 144, 136, 49, 41, 0)
$Button9 = GUICtrlCreateButton("4", 208, 136, 49, 41, 0)
$Button10 = GUICtrlCreateButton("5", 272, 136, 49, 41, 0)
$Button11 = GUICtrlCreateButton("6", 16, 192, 49, 41, 0)
$Button12 = GUICtrlCreateButton("7", 80, 192, 49, 41, 0)
$Button13 = GUICtrlCreateButton("8", 144, 192, 49, 41, 0)
$Button14 = GUICtrlCreateButton("9", 208, 192, 49, 41, 0)
$Button15 = GUICtrlCreateButton("0", 272, 192, 49, 41, 0)
$Button16 = GUICtrlCreateButton("CE", 16, 304, 305, 41, 0)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("โปรแกรมเครื่องคิดเลข โดย แม็ก", 88, 8, 157, 17)
$Button17 = GUICtrlCreateButton("=", 16, 248, 305, 41, 0)
GUISetState(@SW_SHOW)

While 1
   $In = GUICtrlRead($I)
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
      Case $Button1
         GUICtrlSetData($I,$in&"+")
      Case $Button2
         GUICtrlSetData($I,$in&"-")
      Case $Button3
         GUICtrlSetData($I,$in&"*")
      Case $Button4
         GUICtrlSetData($I,$in&"/")
      Case $Button5
         GUICtrlSetData($I,$in&"^")
      Case $Button6
         GUICtrlSetData($I,$in&"1")
      Case $Button7
         GUICtrlSetData($I,$in&"2")
      Case $Button8
         GUICtrlSetData($I,$in&"3")
      Case $Button9
         GUICtrlSetData($I,$in&"4")
      Case $Button10
         GUICtrlSetData($I,$in&"5")
      Case $Button11
         GUICtrlSetData($I,$in&"6")
      Case $Button12
         GUICtrlSetData($I,$in&"7")
      Case $Button13
         GUICtrlSetData($I,$in&"8")
      Case $Button14
         GUICtrlSetData($I,$in&"9")
      Case $Button15
         GUICtrlSetData($I,$in&"0")
      Case $Button16
         GUICtrlSetData($I,"")
      Case $Button17
         GUICtrlSetData($I,$in&" = "&Execute($In))
   EndSwitch
WEnd
avatar
asokura
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 72
ความนิยม : 11
เข้าร่วมเมื่อ : 03/09/2011

Re: โปรแกรมเครื่องคิดเลข

ตั้งหัวข้อ by asokura on 08/12/11, 03:29 pm

ถ้าต้องการให้ แสดงเครื่องหมาย , ในแต่ละหลัก และทศนิยม 2หลัก 1,000,000.00 ทำยังไงดีครับ
avatar
max30012540
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 98
ความนิยม : 10
เข้าร่วมเมื่อ : 10/10/2011
อายุ : 20

Re: โปรแกรมเครื่องคิดเลข

ตั้งหัวข้อ by max30012540 on 08/12/11, 05:42 pm

asokura พิมพ์ว่า:ถ้าต้องการให้ แสดงเครื่องหมาย , ในแต่ละหลัก และทศนิยม 2หลัก 1,000,000.00 ทำยังไงดีครับ
เขียนใหม่เป็นแบบนี้ครับ
Code:
#include <GUIConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
$Form1 = GUICreate("เครื่องคิดเลข", 202, 138, -1, -1)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("", 8, 8, 185, 21, BitOR($ES_CENTER,$ES_AUTOHSCROLL,$ES_READONLY,$ES_WANTRETURN))
$Button1 = GUICtrlCreateButton("1", 8, 40, 25, 25, 0)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("2", 40, 40, 25, 25, 0)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("3", 72, 40, 25, 25, 0)
$Button4 = GUICtrlCreateButton("4", 104, 40, 27, 25, 0)
$Button5 = GUICtrlCreateButton("5", 136, 40, 25, 25, 0)
$Button6 = GUICtrlCreateButton(".", 168, 40, 25, 25, 0)
$Button7 = GUICtrlCreateButton("6", 8, 72, 25, 25, 0)
$Button8 = GUICtrlCreateButton("7", 40, 72, 25, 25, 0)
$Button9 = GUICtrlCreateButton("8", 72, 72, 25, 25, 0)
$Button10 = GUICtrlCreateButton("9", 104, 72, 25, 25, 0)
$Button11 = GUICtrlCreateButton("0", 136, 72, 25, 25, 0)
$Button12 = GUICtrlCreateButton("=", 168, 72, 25, 25, 0)
$Button13 = GUICtrlCreateButton("+", 8, 104, 25, 25, 0)
$Button14 = GUICtrlCreateButton("-", 40, 104, 25, 25, 0)
$Button15 = GUICtrlCreateButton("*", 72, 104, 25, 25, 0)
$Button16 = GUICtrlCreateButton("/", 104, 104, 25, 25, 0)
$Button17 = GUICtrlCreateButton("^", 136, 104, 25, 25, 0)
$Button18 = GUICtrlCreateButton("CE", 168, 104, 25, 25, 0)
GUISetState(@SW_SHOW)
While 1
   $Input = GUICtrlRead($Input1)
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
      Case $Button1
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"1")
      Case $Button2
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"2")
      Case $Button3
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"3")
      Case $Button4
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"4")
      Case $Button5
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"5")
      Case $Button6
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&".")
      Case $Button7
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"6")
      Case $Button8
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"7")
      Case $Button9
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"8")
      Case $Button10
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"9")
      Case $Button11
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"0")
      Case $Button12
         GUICtrlSetData($Input1,Execute($Input))
      Case $Button13
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"+")
      Case $Button14
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"-")
      Case $Button15
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"*")
      Case $Button16
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"/")
      Case $Button17
         GUICtrlSetData($Input1,$Input&"^")
      Case $Button18
         GUICtrlSetData($Input1,"")
   EndSwitch
WEnd
avatar
asokura
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 72
ความนิยม : 11
เข้าร่วมเมื่อ : 03/09/2011

Re: โปรแกรมเครื่องคิดเลข

ตั้งหัวข้อ by asokura on 08/12/11, 08:19 pm

max30012540 พิมพ์ว่า:
asokura พิมพ์ว่า:ถ้าต้องการให้ แสดงเครื่องหมาย , ในแต่ละหลัก และทศนิยม 2หลัก 1,000,000.00 ทำยังไงดีครับ
เขียนใหม่เป็นแบบนี้ครับ
Code:
....

ขอบคุณครับ^^

    เวลาขณะนี้ 23/06/18, 11:36 am