ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


case $msg=$listview ทำไมทำไม่ได้

Share

pureexe
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class


จำนวนข้อความ : 73
ความนิยม : 8
เข้าร่วมเมื่อ : 27/04/2011

case $msg=$listview ทำไมทำไม่ได้

ตั้งหัวข้อ by pureexe on 19/11/11, 12:26 pm

หลังจากได้เปลี่ยน listbox เป็น listview แน่นอนว่าแสดงรูปได้
แต่ listbox มันใช้ case $msg=$lisbox ได้
แล้วทำไม listview มันทำไม่ได้ เกิดอะไรขึ้น?? แก้ยังไง ??

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

Re: case $msg=$listview ทำไมทำไม่ได้

ตั้งหัวข้อ by Fast on 19/11/11, 02:02 pm

จะทำอะไร งง???? ไหนโค๊ด em234 ListView ใช้ _GUICtrlListView โค๊ด ListBox ใช้_GUICtrlListBox คนละอย่างนิน่า

pureexe
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class


จำนวนข้อความ : 73
ความนิยม : 8
เข้าร่วมเมื่อ : 27/04/2011

Re: case $msg=$listview ทำไมทำไม่ได้

ตั้งหัวข้อ by pureexe on 19/11/11, 06:40 pm

หมายถึงคำสั่ง GUI get msg ตอนแรก ผมใช้list boxแล้วมัน จะ ทำงานใน caseแต่ admin ให้ใช้ list viewจะไดไม่มีปัญหาเรื่องรูป แต่ทว่า มันพอคลิกแล้วไม่ ยอมเข้าไปทำงานcase $ msg =$ listbox ผู้รู้ ช่วยด้วย
avatar
max30012540
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 98
ความนิยม : 10
เข้าร่วมเมื่อ : 10/10/2011
อายุ : 20

Re: case $msg=$listview ทำไมทำไม่ได้

ตั้งหัวข้อ by max30012540 on 19/11/11, 07:40 pm

pureexe พิมพ์ว่า:หมายถึงคำสั่ง GUI get msg ตอนแรก ผมใช้list boxแล้วมัน จะ ทำงานใน caseแต่ admin ให้ใช้ list viewจะไดไม่มีปัญหาเรื่องรูป แต่ทว่า มันพอคลิกแล้วไม่ ยอมเข้าไปทำงานcase $ msg =$ listbox ผู้รู้ ช่วยด้วย
ผมว่าเอาโค้ดเต็มๆมาให้ดูดีกว่าครับ ผมว่าคนตอบก็คงจะไม่ค่อยเข้าใจคำถามซักเท่าไรถ้าไม่มีโค้ดเต็มๆ
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: case $msg=$listview ทำไมทำไม่ได้

ตั้งหัวข้อ by POS on 20/11/11, 07:20 am

คุณต้องการคลิกที่ชื่อโฟลเดอร์แล้วมีการนำเอาค่าชื่อโฟลเดอร์ไปใช้ ใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ลองดูสคริปต์ด้านล่างนี้

ถ้าไม่ใช่ก็ถามใหม่ แล้วนำโค้ดที่มีปัญหา และอธิบายความต้องการมาให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผมเห็นหลายท่านจะช่วยตอบ แต่ไม่รู้จะตอบอย่างไร เพราะอ่านคำถามของคุณแล้วไม่เข้าใจว่าต้องการอะไร แถมไม่มีโค้ดที่ติดปัญหาอะไรสักอย่าง จะให้คนอื่นมาไล่โค้ดเก่าของคุณ เป็นตัวคุณเอง ถ้าคนอื่นมาถามแบบนี้ คุณจะมีจิตอาสาถึงขนาดไปไล่ตรวจโค้ดช่วยแก้ให้หรือไม่

***หมายเหตุ ศึกษาดูคำสั่งในหมวด ListView ลองรันตัวอย่างคำสั่งแต่ละอันดูครับ แม้ไม่ได้ใช้ตอนนี้ แต่ก็มีประโยชน์เวลาจะเพิ่มเติมความสามารถ หรือทำโปรแกรมใหม่ภายหลัง


Code:

#include <WindowsConstants.au3>
#include <GUIListBox.au3>
#include <GuiListView.au3>
#include <GuiImageList.au3>


#region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("PSsix", 400, 300, -1, -1)
$listview1 = GUICtrlCreateListView("", 2, 2, 394, 290, BitOR($WS_VSCROLL, $LBS_EXTENDEDSEL), _
      BitOR($LVS_EX_GRIDLINES, $LVS_EX_FULLROWSELECT, $LVS_EX_SUBITEMIMAGES))

GUISetState(@SW_SHOW)
#endregion ### END Koda GUI section ###

$hImage = _GUIImageList_Create(16, 16, 5, 3)
_GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", 4)
_GUICtrlListView_SetImageList($listview1, $hImage, 1)
_GUICtrlListView_AddColumn($listview1, "คลิกเลือกโฟลเดอร์", 350)

Global $s2
$listF = @DesktopDir
ConsoleWrite('@@ Debug(' & @ScriptLineNumber & ') : $listF = ' & $listF & @CRLF & '>Error code: ' & @error & @CRLF) ;### Debug Console


SrFolder($listF)


While 1
   Sleep(10)
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
   EndSwitch

   $s1 = _GUICtrlListView_GetSelectedIndices($listview1)
   If $s1 <> "" And $s1 <> $s2 Then
      GUICtrlSetData($listview1, _GUICtrlListView_GetItemText(GUICtrlGetHandle($listview1), _GUICtrlListView_GetSelectedIndices($listview1)))
      $s2 = $s1
   EndIf

WEndFunc SrFolder($listF)
   Local $search = FileFindFirstFile($listF & "\*.*")
   While 1
      $file = FileFindNextFile($search)
      If @error Or StringLen($file) < 1 Then ExitLoop
      If StringInStr(FileGetAttrib($listF & "\" & $file), "D") And ($file <> "." Or $file <> "..") Then
;~             _GUICtrlListView_AddItem($listview1, $listF & "\" & $file, 0)
         _GUICtrlListView_AddItem($listview1, $file, 0)
;~          SrFolder($listF & "\" & $file)
      EndIf
   WEnd
EndFunc  ;==>SrFolder


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

pureexe
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class


จำนวนข้อความ : 73
ความนิยม : 8
เข้าร่วมเมื่อ : 27/04/2011

Re: case $msg=$listview ทำไมทำไม่ได้

ตั้งหัวข้อ by pureexe on 20/11/11, 02:55 pm

code ของ admin ใช้ได้แล้วจะลองประยุกนะครับ ข้างล่างเป็นcodeผม em229
อันนี้code ผมตอนเป็น Listbox (คลิกได้แต่ไม่มีรูปจะเป็นคำว่า<--folder-->ข้างหน้าแทนรูป)
Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <GUIListBox.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <GuiImageList.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include<File.au3>

Opt('MustDeclareVars', 1)
Global $data,$ret,$file,$Folders,$retx,$Foldersx,$btchkx,$fileold[200],$dataview,$uvx=0,$hListBox,$aItems,$hImage,$iI,$ctopen=0,$ctopenstr="",$dirwrite="<---Folder--->  ",$dirwritelen=StringLen($dirwrite),$filelen,$Label_1,$Combo_2,$Buttonback
Global $backword=">--กลับไปก่อนหน้า--<"
_Main()

Func _Main()
   Local $Label_1, $Combo_2, $button1, $msg,$Button2
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$ret  =""
if $CmdLine[0]=0 Then
$btchkx=MsgBox(4,"คำเตือน","ไม่พบการส่งค่าต้องการเลือกโฟลเดอร์เองหรือไม่")
if $btchkx<>7 Then
$file=FileSelectFolder("กรุณาเลือกfolderที่จะทำการดู","","","")
Else
Exit
EndIf
Else
$file=$CmdLine[1]
EndIf
$Folders =_FileListToArray($file,"*.")
for $i =1 to $Folders[0]
      $ret &=$Folders[$i] &"|"
      Next

GUICreate("Explorer[Safe Mode]::Flash Drive Safe Check", 403, 470, -1, -1)
$Label_1 = GUICtrlCreateLabel("Please select folder", -2, 0, 403, 21, $SS_SUNKEN)
$Combo_2 = GUICtrlCreateCombo("", 0, 20, 402, 25)
   GUICtrlSetData($Combo_2, $ret)
$hListBox = GUICtrlCreateList("", 0, 42, 404, 396, BitOR($LBS_SORT,$LBS_STANDARD,$LBS_EXTENDEDSEL,$WS_VSCROLL,$WS_BORDER))
$Button2 = GUICtrlCreateButton("เปิดไฟล์", 72, 442, 122, 20, $WS_GROUP)
$Buttonback = GUICtrlCreateButton("Back", 200, 442, 122, 20, $WS_GROUP)
_readfileall()
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
      $msg = GUIGetMsg()
      Select

         Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
         Case $msg = $Combo_2
            $data = GUICtrlRead($Combo_2)
               $dataview=$data
            if $data = $backword And $uvx>0 then
               $file = ""
               $uvx=$uvx-1
               $data =$fileold[$uvx]
               $dataview=$fileold
            endif
            _readfileindir()
               GUICtrlSetData($Combo_2, "")
               GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
               GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
            Case  $msg=$hListBox
               $aItems = _GUICtrlListBox_GetSelItemsText($hListBox)
               Local $stockaItems=""
               if $aItems[0]<>0 Then
               $filelen=StringLen($aItems[1])

               If StringMid($aItems[1],1,1)=StringMid($dirwrite,1,1) And StringMid($aItems[1],1,2)=StringMid($dirwrite,1,2) And StringMid($aItems[1],1,3)=StringMid($dirwrite,1,3) Then
               for $i=$dirwritelen+1 to $filelen
                  $stockaItems&=StringMid($aItems[1],$i,1)
               Next
               $data=$stockaItems

            EndIf

               if $ctopenstr<>$aItems[1] Then
                  $ctopen=0
                  Endif
               $dataview=$data

            if $aItems[1] = $backword  And $uvx>0 then
               $file = ""
               $uvx=$uvx-1
               $data =$fileold[$uvx]
               $dataview=$fileold
                  _readfileindir()
                  GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
                        GUICtrlSetData($Combo_2, "")
                           GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
            endif

                  if $aItems[0]=1  And $ctopenstr=$aItems[1]  And $ctopen=1 And StringMid($aItems[1],1,1)=StringMid($dirwrite,1,1) And StringMid($aItems[1],1,2)=StringMid($dirwrite,1,2) And StringMid($aItems[1],1,3)=StringMid($dirwrite,1,3)Then
                        _readfileindir()
                  GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
                        GUICtrlSetData($Combo_2, "")
                           GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
                        ElseIf $aItems[0]=1  And $ctopenstr=$aItems[1]  And $ctopen=1 And $aItems[1]=$backword Then
                           $ctopenstr=""
               elseif $aItems[0]=1  And $ctopenstr=$aItems[1]  And $ctopen=1 Then
                  ShellExecute($file&"\"&$aItems[1])
                  $ctopenstr=""
                  EndIf
               if $aItems[0]=1  And $ctopenstr<>$aItems[1] And $ctopen=0 Then
                  $ctopenstr=$aItems[1]
                  $ctopen=1
               EndIf
               EndIf
            Case $msg=$Buttonback
               If $uvx>0 Then
               $file = ""
               $uvx=$uvx-1
               $data =$fileold[$uvx]
               $dataview=$fileold
            _readfileindir()
               GUICtrlSetData($Combo_2, "")
               GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
               GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
               Else
               MsgBox(64,"คำเตือน","ไม่สามารถกลับไปไกลได้มากกว่านี้อีกแล้ว")
               EndIf


               Case $msg=$Button2
               if $aItems[0]=0  Then
                  MsgBox(64,"คำเตือน","คุณยังไม่ได้เลือกอะไรเลย")
                  ElseIf  (StringMid($aItems[1],1,1)=StringMid($dirwrite,1,1) And StringMid($aItems[1],1,2)=StringMid($dirwrite,1,2) And StringMid($aItems[1],1,3)=StringMid($dirwrite,1,3)) Then
                  MsgBox(64,"คำเตือน","เพื่อความปลอดภัยจึงไม่สามารถเปิดfolderได้")
                  Else
                  For $iI = 1 To $aItems[0]
                     ShellExecute($file&"\"&$aItems[$iI])
                     Next
                  EndIf

      EndSelect
   WEnd
EndFunc

Func _readfile()
      _GUICtrlListbox_BeginUpdate($hListBox)
   _GUICtrlListBox_ResetContent($hListBox)
   _GUICtrlListBox_InitStorage($hListBox, 100, 4096)
   _GUICtrlListBox_Dir($hListBox, $file&"\*.*")

   _GUICtrlListBox_EndUpdate($hListBox)
   _GUICtrlListBox_Sort($hListBox)
   EndFunc

Func _readfileall()
   $ret  =""
   $Folders =_FileListToArray($file,"*.*")
   $Foldersx =_FileListToArray($file,"*.")
   if $Foldersx="" Or $Folders="" Then
   Else
   #cs
   For $i=0  To $Folders[0]
      For $j=0  To $Foldersx[0]
         If $Folders[$i]=$Foldersx[$j] Then
            $Folders[$i]=$dirwrite&$Folders[$i]
         EndIf
      Next
   Next
   #ce
      For $i=1  To $Foldersx[0]
            $Foldersx[$i]=$dirwrite&$Foldersx[$i]
      Next
EndIf


      _GUICtrlListBox_BeginUpdate($hListBox)

_GUICtrlListBox_ResetContent($hListBox)
$hImage = _GUIImageList_Create(16, 16, 5, 3)
_GUICtrlListBox_InitStorage($hListBox, 100, 4096)
   if $Foldersx="" Then
         _GUICtrlListBox_Dir($hListBox, $file&"\*.*")
         Else
   for $i =1 to $Foldersx[0]
      _GUICtrlListBox_InsertString($hListBox,$Foldersx[$i])
   Next
   _GUICtrlListBox_Dir($hListBox, $file&"\*.*")
EndIf
if $uvx>0 Then
   _GUICtrlListBox_InsertString($hListBox,$backword)
EndIf
   _GUICtrlListBox_EndUpdate($hListBox)
   _GUICtrlListBox_Sort($hListBox)
   EndFunc
   Func _readfileindir()
      $retx=""


                     if $file ="" Then
                        $file =$data
                        $fileold[$uvx]=$data
                     else

                        $fileold[$uvx]=$file
                        $uvx=$uvx+1
                     $file &="/"&$data
                  EndIf

                     $dataview=$file
                  GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
                     $Foldersx=""
                     $Foldersx =_FileListToArray($file,"*.")
                     if $Foldersx="" Then

                     else
                     for $i =1 to $Foldersx[0]
                           $retx &=$Foldersx[$i] &"|"
                        Next
                     endif
                     $retx&=$backword
                        $retx &="|"
                        GUICtrlSetData($Combo_2, "")
                           GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
                           _readfileall()
      EndFunc


อันนี้ตอนเป็นListviewแล้ว(มีรูปแต่คคลิกไม่ได้)(ยังแก้codeไม่เสร็จดี)
Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <GUIListBox.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <GuiImageList.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GuiConstantsEx.au3>
#include <GuiListView.au3>
#include <GuiImageList.au3>
#include<File.au3>

Opt('MustDeclareVars', 1)
Global $data,$ret,$file,$Folders,$retx,$Foldersx,$btchkx,$fileold[200],$dataview,$uvx=0,$hListBox,$aItems,$hImage,$iI,$ctopen=0,$ctopenstr="",$dirwrite="<---Folder--->  ",$dirwritelen=StringLen($dirwrite),$filelen,$Label_1,$Combo_2,$Buttonback
Global $backword=">--กลับไปก่อนหน้า--<"
_Main()

Func _Main()
   Local $Label_1, $Combo_2, $button1, $msg,$Button2
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$ret  =""
if $CmdLine[0]=0 Then
$btchkx=MsgBox(4,"คำเตือน","ไม่พบการส่งค่าต้องการเลือกโฟลเดอร์เองหรือไม่")
if $btchkx<>7 Then
$file=FileSelectFolder("กรุณาเลือกfolderที่จะทำการดู","","","")
Else
Exit
EndIf
Else
$file=$CmdLine[1]
EndIf
$Folders =_FileListToArray($file,"*.")
for $i =1 to $Folders[0]
      $ret &=$Folders[$i] &"|"
      Next

GUICreate("Explorer[Safe Mode]::Flash Drive Safe Check", 403, 470, -1, -1)
$Label_1 = GUICtrlCreateLabel("Please select folder", -2, 0, 403, 21, $SS_SUNKEN)
$Combo_2 = GUICtrlCreateCombo("", 0, 20, 402, 25)
   GUICtrlSetData($Combo_2, $ret)
$hListBox = GUICtrlCreateListView("", 0, 42, 404, 396, BitOR($LBS_SORT,$LBS_STANDARD,$LBS_EXTENDEDSEL,$WS_VSCROLL,$WS_BORDER))
$Button2 = GUICtrlCreateButton("เปิดไฟล์", 72, 442, 122, 20, $WS_GROUP)
$Buttonback = GUICtrlCreateButton("Back", 200, 442, 122, 20, $WS_GROUP)

$hImage = _GUIImageList_Create(16, 16, 5, 3)
_GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", 4)
_GUICtrlListView_SetImageList($hListBox, $hImage, 1)
_GUICtrlListView_AddColumn($hListBox, "รายชื่อไฟล์", 350)
_GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", 1)
_readfileandfolderviewlist($file)

GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
      $msg = GUIGetMsg()
      Select

         Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
         Case $msg = $Combo_2
            $data = GUICtrlRead($Combo_2)
               $dataview=$data
            if $data = $backword And $uvx>0 then
               $file = ""
               $uvx=$uvx-1
               $data =$fileold[$uvx]
               $dataview=$fileold
            endif
            _readfileindir()
               GUICtrlSetData($Combo_2, "")
               GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
               GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
            Case  $msg=$hListBox
               MsgBox(64,"","44444")
               $aItems = _GUICtrlListView_GetItemText($hListBox,1)
               Local $stockaItems=""
               $filelen=StringLen($aItems[1])

               If StringInStr(FileGetAttrib($file & "\" & $aItems), "D") And ($file <> "." Or $file <> "..")  Then
               for $i=$dirwritelen+1 to $filelen
                  $stockaItems&=StringMid($aItems[1],$i,1)
               Next
               $data=$stockaItems

            EndIf

               if $ctopenstr<>$aItems Then
                  $ctopen=0
                  Endif
               $dataview=$data

            if $aItems = $backword  And $uvx>0 then
               $file = ""
               $uvx=$uvx-1
               $data =$fileold[$uvx]
               $dataview=$fileold
                  _readfileindir()
                  GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
                        GUICtrlSetData($Combo_2, "")
                           GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
            endif

                  if If StringInStr(FileGetAttrib($listF & "\" & $file), "D") And ($file <> "." Or $file <> "..") Then
                        _readfileindir()
                  GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
                        GUICtrlSetData($Combo_2, "")
                           GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
                        ElseIf $aItems<>""  And $ctopenstr=$aItems[1]  And $ctopen=1 And $aItems[1]=$backword Then
                           $ctopenstr=""
               elseif $aItems<>""  And $ctopenstr=$aItems  And $ctopen=1 Then
                  ShellExecute($file&"\"&$aItems)
                  $ctopenstr=""
                  EndIf
               if $aItems<>""  And $ctopenstr<>$aItems And $ctopen=0 Then
                  $ctopenstr=$aItems
                  $ctopen=1
               EndIf
            Case $msg=$Buttonback
               If $uvx>0 Then
               $file = ""
               $uvx=$uvx-1
               $data =$fileold[$uvx]
               $dataview=$fileold
            _readfileindir()
               GUICtrlSetData($Combo_2, "")
               GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
               GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
               Else
               MsgBox(64,"คำเตือน","ไม่สามารถกลับไปไกลได้มากกว่านี้อีกแล้ว")
               EndIf


               Case $msg=$Button2
               if $aItems=""  Then
                  MsgBox(64,"คำเตือน","คุณยังไม่ได้เลือกอะไรเลย")
                  ElseIf  (StringMid($aItems[1],1,1)=StringMid($dirwrite,1,1) And StringMid($aItems[1],1,2)=StringMid($dirwrite,1,2) And StringMid($aItems[1],1,3)=StringMid($dirwrite,1,3)) Then
                  MsgBox(64,"คำเตือน","เพื่อความปลอดภัยจึงไม่สามารถเปิดfolderได้")
                  Else
                     ShellExecute($file&"\"&$aItems)

                  EndIf

      EndSelect
   WEnd
EndFunc

Func _readfile()
      _GUICtrlListbox_BeginUpdate($hListBox)
   _GUICtrlListBox_ResetContent($hListBox)
   _GUICtrlListBox_InitStorage($hListBox, 100, 4096)
   _GUICtrlListBox_Dir($hListBox, $file&"\*.*")

   _GUICtrlListBox_EndUpdate($hListBox)
   _GUICtrlListBox_Sort($hListBox)
   EndFunc

Func _readfileall()
   $ret  =""
   $Folders =_FileListToArray($file,"*.*")
   $Foldersx =_FileListToArray($file,"*.")
   if $Foldersx="" Or $Folders="" Then
   Else
   #cs
   For $i=0  To $Folders[0]
      For $j=0  To $Foldersx[0]
         If $Folders[$i]=$Foldersx[$j] Then
            $Folders[$i]=$dirwrite&$Folders[$i]
         EndIf
      Next
   Next
   #ce
      For $i=1  To $Foldersx[0]
            $Foldersx[$i]=$dirwrite&$Foldersx[$i]
      Next
EndIf


      _GUICtrlListBox_BeginUpdate($hListBox)
_GUICtrlListBox_ResetContent($hListBox)
_GUICtrlListBox_InitStorage($hListBox, 100, 4096)
   if $Foldersx="" Then
         _GUICtrlListBox_Dir($hListBox, $file&"\*.*")
         Else
   for $i =1 to $Foldersx[0]
      _GUICtrlListBox_InsertString($hListBox,$Foldersx[$i])
   Next
   _GUICtrlListBox_Dir($hListBox, $file&"\*.*")
EndIf
if $uvx>0 Then
   _GUICtrlListBox_InsertString($hListBox,$backword)
EndIf
   _GUICtrlListBox_EndUpdate($hListBox)
   _GUICtrlListBox_Sort($hListBox)
   EndFunc
   Func _readfileindir()
      $retx=""


                     if $file ="" Then
                        $file =$data
                        $fileold[$uvx]=$data
                     else

                        $fileold[$uvx]=$file
                        $uvx=$uvx+1
                     $file &="/"&$data
                  EndIf

                     $dataview=$file
                  GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
                     $Foldersx=""
                     $Foldersx =_FileListToArray($file,"*.")
                     if $Foldersx="" Then

                     else
                     for $i =1 to $Foldersx[0]
                           $retx &=$Foldersx[$i] &"|"
                        Next
                     endif
                     $retx&=$backword
                        $retx &="|"
                        GUICtrlSetData($Combo_2, "")
                           GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
                           _readfileandfolderviewlist($file)
      EndFunc

Func _readfileandfolderviewlist($listF)

Local $search = FileFindFirstFile($listF & "\*.*"),$filea
   While 1
      $filea = FileFindNextFile($search)
      If @error Or StringLen($filea) < 1 Then ExitLoop
      If StringInStr(FileGetAttrib($listF & "\" & $filea), "D") And ($filea <> "." Or $filea <> "..") Then
;~             _GUICtrlListView_AddItem($listview1, $listF & "\" & $file, 0)

         _GUICtrlListView_AddItem($hListBox, $filea, 0)
;~          SrFolder($listF & "\" & $file)
      ElseIf StringInStr(FileGetAttrib($listF & "\" & $filea), "A") And ($filea <> "." Or $filea <> "..") Then
         _GUICtrlListView_AddItem($hListBox, $filea, 1)
EndIf

   WEnd
EndFunc  ;==>SrFolder
แก้ไขล่าสุดโดย pureexe เมื่อ 20/11/11, 03:32 pm, ทั้งหมด 1 ครั้ง
avatar
max30012540
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 98
ความนิยม : 10
เข้าร่วมเมื่อ : 10/10/2011
อายุ : 20

Re: case $msg=$listview ทำไมทำไม่ได้

ตั้งหัวข้อ by max30012540 on 20/11/11, 03:14 pm


pureexe
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class


จำนวนข้อความ : 73
ความนิยม : 8
เข้าร่วมเมื่อ : 27/04/2011

Re: case $msg=$listview ทำไมทำไม่ได้

ตั้งหัวข้อ by pureexe on 20/11/11, 03:28 pm

แหะๆๆ แต่เอา if ออกไปตัวหนึ่งก็ไม่เห็นหายเลยครับ
avatar
max30012540
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 98
ความนิยม : 10
เข้าร่วมเมื่อ : 10/10/2011
อายุ : 20

Re: case $msg=$listview ทำไมทำไม่ได้

ตั้งหัวข้อ by max30012540 on 20/11/11, 03:34 pm

Error $listF ??????

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

Re: case $msg=$listview ทำไมทำไม่ได้

ตั้งหัวข้อ by Fast on 20/11/11, 03:59 pm

โค๊ด admin คลิ๊กlistviewก็ขึ้นนะ เหมือนรูปนี้ดูที่วงกลมดำ

ทำไมไม่ขึ้น หรือว่าเอาไปแก้ไขไม่เป็น??

avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: case $msg=$listview ทำไมทำไม่ได้

ตั้งหัวข้อ by POS on 20/11/11, 06:35 pm

โค้ดซึ่งผมใส่เพิ่มเติมจากของเดิมมี 6 บรรทัดเท่านั้น (ดูด้านล่าง)โค้ดด้านล่างนี้สงสัยคำสั่งไหน คลิกที่ตัวคำสั่งนั้นแล้วกดปุ่ม F1 จะมีคำอธิบายออกมา

หากไม่เข้าใจหรือไม่สามารถประยุกต์ใช้ ก็เลิกทำไปก่อน หันไปเริ่มต้นหัดทำโปรแกรมง่ายๆ พวก Yes, No, OK ให้เข้าใจรูปแบบการทำงานของสคริปต์คำสั่งจนกระจ่าง เพราะเท่าที่ผมสังเกตุดู เมื่อคุณเขียนสคริปต์ติดปัญหาคุณมักจะบอกว่า ไม่ได้ ซึ่งคำว่า "ไม่ได้" ในความหมายของคุณ ไม่ใช่สคริปต์ทำงานไม่ได้ แต่คุณไม่รู้จะจัดการกับสคริปต์อย่างไร เหล่านี้เกิดจากพื้นฐานไม่แน่น อ่านรูปแบบสคริปต์ไม่ชำนาญจึงปรับเปลี่ยนสคริปต์ไม่เป็นCode:
    $s1 = _GUICtrlListView_GetSelectedIndices($listview1)
   If $s1 <> "" And $s1 <> $s2 Then
      GUICtrlSetData($listview1, _GUICtrlListView_GetItemText(GUICtrlGetHandle($listview1), _GUICtrlListView_GetSelectedIndices($listview1)))
      $s2 = $s1
   EndIf


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

    เวลาขณะนี้ 27/04/18, 02:37 am