ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


สคริ๊ปตัวอักษรไหลขึ้น กับไหลลง

Share

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

สคริ๊ปตัวอักษรไหลขึ้น กับไหลลง

ตั้งหัวข้อ by Fast on 19/11/11, 02:33 pm

คลิ๊กทำตัวอักษรไหล ขึ้นกับลง คลิ๊กอีกครั้งจะหยุดนะครับ สคริ๊ปนี้ต้องกดหยุดไหลจึงจะปิดโปรแกรมได้ em218

Code:
 #include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>

 
$Form1 = GUICreate("Form1", 321, 123, 192, 124)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("ตัวอักษรไหล", 24, 16, 65, 17)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("ไหลขึ้น", 208, 16, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("ไหลลง", 208, 64, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)
 

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

      Case $Button1
         GUICtrlSetData($Button1,"หยุด")
         GUICtrlSetData($label1,"    ไหลขึ้นขึ้น")
 While 1
    For $i = 1 To 123
        GUICtrlSetPos($label1, 10, 123-$i)
        Switch GUIGetMsg()
         Case $Button1
            GUICtrlSetPos($label1, 24, 16)
                ExitLoop 2
      EndSwitch
      Sleep(10)
    Next
WEnd
      Case $Button2
         GUICtrlSetData($Button2,"หยุด")
         GUICtrlSetData($label1,"    ไหลลงครับ")
          While 1
    For $i = 1 To 123
        GUICtrlSetPos($label1, 10, 0+$i)
        Switch GUIGetMsg()
         Case $Button2
            GUICtrlSetPos($label1, 24, 16)
                ExitLoop 2
      EndSwitch
      Sleep(10)
    Next
WEnd
   EndSwitch
WEnd

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

Re: สคริ๊ปตัวอักษรไหลขึ้น กับไหลลง

ตั้งหัวข้อ by Fast on 20/11/11, 03:46 pm

เพิ่มสคริ๊ปขวาไปซ้าย ซ้ายไปขวา em218


Code:
 #include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>


$Form1 = GUICreate("Form1", 321, 123, 192, 124)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("ตัวอักษรไหล", 24, 16, 65, 17)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("ขวาไปซ้าย", 208, 16, 75, 25)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("ซ้ายไปขวา", 208, 64, 75, 25)
GUISetState(@SW_SHOW)


While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit

      Case $Button1
         GUICtrlSetData($Button1,"หยุด")
         GUICtrlSetData($label1,"ขวาไปซ้าย")
 While 1
    For $i = 1 To 321
        GUICtrlSetPos($label1, 321-$i,2)
        Switch GUIGetMsg()
         Case $Button1
            GUICtrlSetPos($label1, 24, 16)
                ExitLoop 2
      EndSwitch
      Sleep(10)
    Next
WEnd
      Case $Button2
         GUICtrlSetData($Button2,"หยุด")
         GUICtrlSetData($label1,"ซ้ายไปขวาครับ")
          While 1
    For $i = 1 To 321
        GUICtrlSetPos($label1, 0+$i, 2)
        Switch GUIGetMsg()
         Case $Button2
            GUICtrlSetPos($label1, 24, 16)
                ExitLoop 2
      EndSwitch
      Sleep(10)
    Next
WEnd
   EndSwitch
WEnd

    เวลาขณะนี้ 19/06/18, 03:47 pm