ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ขอบคุณที่ช่วยเหลือครับ เสร็จไปอีกหนึ่งส่วน(ยังเหลืออีกเยอะ^^)

Share

pureexe
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class


จำนวนข้อความ : 73
ความนิยม : 8
เข้าร่วมเมื่อ : 27/04/2011

ขอบคุณที่ช่วยเหลือครับ เสร็จไปอีกหนึ่งส่วน(ยังเหลืออีกเยอะ^^)

ตั้งหัวข้อ by pureexe on 22/11/11, 05:20 pm

Icon น้อยไปหน่อยนะครับ พอให้ผู้ใช้แยก folder กับไฟล์ได้พอ หรือใครจะใจดีเพิ่มcodeส่วน icon ให้ก็ดีนะครับ
นี่ครับที่ทำเสร็จ^^
Code:

#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <GUIListBox.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <GuiImageList.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GuiConstantsEx.au3>
#include <GuiListView.au3>
#include <GuiImageList.au3>
#include <File.au3>

Opt('MustDeclareVars', 1)
Global $data,$ret,$file,$Folders,$retx,$Foldersx,$btchkx,$fileold[200],$dataview,$uvx=1,$hListBox,$aItems,$hImage,$iI,$ctopen=0,$ctopenstr="",$dirwrite="<---Folder--->  ",$dirwritelen=StringLen($dirwrite),$filelen,$Label_1,$Combo_2,$Buttonback
Global $backword=">--กลับไปก่อนหน้า--<"
_Main()

Func _Main()
   Local  $button1, $msg,$Button2,$s1,$s2
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$ret  =""
if $CmdLine[0]=0 Then
$btchkx=MsgBox(4,"คำเตือน","ไม่พบการส่งค่าต้องการเลือกโฟลเดอร์เองหรือไม่")
if $btchkx<>7 Then
$file=FileSelectFolder("กรุณาเลือกfolderที่จะทำการดู","","","")
Else
Exit
EndIf
Else
$file=$CmdLine[1]
EndIf
$fileold[$uvx]=$file
$Folders =_FileListToArray($file,"*.")
for $i =1 to $Folders[0]
      $ret &=$Folders[$i] &"|"
      Next

GUICreate("Explorer[Safe Mode]::Flash Drive Safe Check", 403, 470, -1, -1)
$Label_1 = GUICtrlCreateLabel("Please select folder", -2, 0, 403, 21, $SS_SUNKEN)
$Combo_2 = GUICtrlCreateCombo("", 0, 20, 402, 25)
   GUICtrlSetData($Combo_2, $ret)
$hListBox = GUICtrlCreateListView("", 0, 42, 404, 396, BitOR($LBS_SORT,$LBS_STANDARD,$LBS_EXTENDEDSEL,$WS_VSCROLL,$WS_BORDER))
;~ $Button2 = GUICtrlCreateButton("เปิดไฟล์", 72, 442, 122, 20, $WS_GROUP)
$Buttonback = GUICtrlCreateButton("Back", 140, 442, 122, 20, $WS_GROUP)
#cs
ส่วนicon
index
0=folder
1=otherfile
2=.exe
3=.dll
4.=all document
#ce
$hImage = _GUIImageList_Create(16, 16, 5, 3)
_GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", 4)
_GUICtrlListView_SetImageList($hListBox, $hImage, 1)
_GUICtrlListView_AddColumn($hListBox, "รายชื่อไฟล์", 350)
_GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", 0)
_GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", 2)
_GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", 72)
_GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", 70)
_readfileandfolderviewlist($file)

GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
      $msg = GUIGetMsg()
      Select

         Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
         Case $msg = $Combo_2

            $aItems = GUICtrlRead($Combo_2)
               $uvx=$uvx+1
                  $fileold[$uvx]=$file&"\"&$aItems
               _readfileandfolderviewlist($file&"\"&$aItems)
               _readfileindir()
               Case  $msg=$hListBox

            Case $msg=$Buttonback
                  $uvx=$uvx-1
                  _readfileandfolderviewlist($fileold[$uvx])
      EndSelect
   $s1 = _GUICtrlListView_GetSelectedIndices($hListBox)
   If $s1 <> "" And $s1 <> $s2 Then

               $aItems =  _GUICtrlListView_GetItemText(GUICtrlGetHandle($hListBox), _GUICtrlListView_GetSelectedIndices($hListBox))

               if stringInStr(FileGetAttrib($file&"\"&$aItems), "D") And ($file <> "." Or $file <> "..")  Then
                  $uvx=$uvx+1
                  $fileold[$uvx]=$file&"\"&$aItems
               _readfileandfolderviewlist($file&"\"&$aItems)
               Else
                  ShellExecute($file&"\"&$aItems)
               EndIf

         $s2 = $s1
      EndIf
      WEnd
EndFunc


   Func _readfileindir()
      $ret=""
   $Folders =_FileListToArray($file,"*.")
   if $Folders<>"" Then
   for $i =1 to $Folders[0]
      $ret &=$Folders[$i] &"|"
      Next
      $dataview=$file
      EndIf
      GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
      GUICtrlSetData($Combo_2, "")
      GUICtrlSetData($Combo_2, $ret)

      EndFunc
  ;==>SrFolder
Func _readfileandfolderviewlist($listF)


   $file=$listF

Local $search = FileFindFirstFile($listF & "\*.*"),$filea,$extchk
_readfileindir()
_GUICtrlListView_DeleteAllItems(GUICtrlGetHandle($hListBox))
GUICtrlSetData($Label_1,$file)
While 1
      $filea = FileFindNextFile($search)
;~       MsgBox(64,"",_FileGetExt($filea))
      If @error Or StringLen($filea) < 1 Then ExitLoop
      If StringInStr(FileGetAttrib($listF & "\" & $filea), "D") And ($filea <> "." Or $filea <> "..") Then

               _GUICtrlListView_AddItem($hListBox, $filea, 0)
            ElseIf StringInStr(FileGetAttrib($listF & "\" & $filea), "A") And ($filea <> "." Or $filea <> "..") Then
               If  _FileGetExt($filea)=".exe" Then
                     _GUICtrlListView_AddItem($hListBox, $filea, 2)
                     Elseif _FileGetExt($filea)=".dll" Then
                     _GUICtrlListView_AddItem($hListBox, $filea, 3)
                     Elseif _FileGetExt($filea)=".doc" Or _FileGetExt($filea)=".xls" Or _FileGetExt($filea)=".ppt" Or _FileGetExt($filea)=".pptx" Or _FileGetExt($filea)=".xlsx" or _FileGetExt($filea)=".pptm" Then
                     _GUICtrlListView_AddItem($hListBox, $filea, 4)
                     Else
                     _GUICtrlListView_AddItem($hListBox, $filea, 1)
                     EndIf
EndIf
   WEnd
EndFunc;====>

Func _FileGetExt($sPath)
    Local $NULL, $sExt
    _PathSplit($sPath, $NULL, $NULL, $NULL, $sExt)
    Return $sExt
EndFunc
avatar
aut
PSsix Powerful Scripting Class
PSsix Powerful Scripting Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 472
ความนิยม : 126
เข้าร่วมเมื่อ : 24/07/2010

Re: ขอบคุณที่ช่วยเหลือครับ เสร็จไปอีกหนึ่งส่วน(ยังเหลืออีกเยอะ^^)

ตั้งหัวข้อ by aut on 22/11/11, 08:13 pm


    เวลาขณะนี้ 20/04/18, 12:46 am