ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


โค้ดโปรแกรม PSsix Lock Folder

Share
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

โค้ดโปรแกรม PSsix Lock Folder

ตั้งหัวข้อ by POS on 22/07/10, 06:57 am

ใช้ล็อกโฟลเดอร์ด้วย CLSID ใน Registry

Code:
#Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#AutoIt3Wrapper_Version=beta
#AutoIt3Wrapper_icon=..\..\icon.ico
#AutoIt3Wrapper_Compression=3
#EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
#include <ButtonConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <IE.au3>

Opt("TrayIconHide", 1)

Global $R1 = ""
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("PSsix Lock Folder โปรแกรล็อคโฟลเดอร์", 376, 133, 366, 294)
GUISetBkColor(0xFFFFFF)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("ล็อกโฟลเดอร์", 152, 96, 75, 25, $WS_GROUP)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0x3399FF)
$Group1 = GUICtrlCreateGroup("ไอคอนที่จะสร้างแทนโฟลเดอร์", 8, 8, 361, 81)
$Radio1 = GUICtrlCreateRadio("Computer", 24, 32, 110, 17)
$Radio2 = GUICtrlCreateRadio("Recycle Bin", 24, 56, 110, 17)
$Radio3 = GUICtrlCreateRadio("Printers and Faxes", 152, 32, 110, 17)
$Radio4 = GUICtrlCreateRadio("Programs Folder", 152, 56, 110, 17)
$Radio5 = GUICtrlCreateRadio("IE", 264, 32, 100, 17)
$Radio6 = GUICtrlCreateRadio("Network", 264, 56, 100, 17)
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
$Button2 = GUICtrlCreateButton("ปลดล็อก", 232, 96, 75, 25, $WS_GROUP)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0x3399FF)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel("", 8, 100, 131, 17)
$Button3 = GUICtrlCreateButton("PSsix", 328, 96, 43, 33, $WS_GROUP)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xC0DCC0)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit


      Case $Form1
      Case $Button1
         if $R1 = "" then
            #Region --- CodeWizard generated code Start ---
;MsgBox features: Title=Yes, Text=Yes, Buttons=OK, Icon=None
MsgBox(0,"ยังไม่ได้เลือกไอคอน","คุณยังไม่ได้เลือกไอคอนที่จะใช้ล็อกโฟลเดอร์")
#EndRegion --- CodeWizard generated code End ---
Else
         $var = FileSelectFolder("เลือกโฟลเดอร์ที่จะล็อก", "")

if StringInStr($var , "{") Then ;ตรวจดูว่าเคยล็อกโฟลเดอร์หรือเปล่า ถ้าเคยล็อกตัดออกก่อน
$foldername = StringSplit($var ,".{")

DirMove ($var,$foldername[1]&$R1) ;เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้กลับเป็นแบบปกติที่ไม่มี clsid
GUICtrlSetData($Label1,"ล็อกโฟลเดอร์เรียบร้อย")
Else
DirMove ($var,$var&$R1)
GUICtrlSetData($Label1,"ล็อกโฟลเดอร์เรียบร้อย")
EndIfEndIf
      Case $Radio1
         $R1 = ".{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}"
      Case $Radio2
         $R1 = ".{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}"
      Case $Radio3
         $R1 = ".{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}"
      Case $Radio4
         $R1 = ".{7be9d83c-a729-4d97-b5a7-1b7313c39e0a}"
      Case $Radio5
         $R1 = ".{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"
      Case $Radio6
         $R1 = ".{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}"
      Case $Button2
         $var = FileSelectFolder("เลือกโฟลเดอร์ที่จะปลดล็อก", "")

if StringInStr($var , "{") Then ;ตรวจดูว่าเคยล็อกโฟลเดอร์หรือเปล่า ถ้าเคยล็อกตัดออกก่อน
$foldername = StringSplit($var ,".{")

DirMove ($var,$foldername[1]) ;เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ให้กลับเป็นแบบปกติที่ไม่มี clsid
GUICtrlSetData($Label1,"ปลดล็อกโฟลเดอร์เรียบร้อย")


Else
   #Region --- CodeWizard generated code Start ---
;MsgBox features: Title=Yes, Text=Yes, Buttons=OK, Icon=Info
MsgBox(64,"ปลดล็อกไม่ได้","โฟลเดอร์ที่เลือกปลดล็อกไม่ได้")
#EndRegion --- CodeWizard generated code End ---
EndIf
      Case $Label1
      Case $Button3
               _IECreate("http://pssix.blogspot.com/", 1, 1, 0)
   EndSwitch
WEnd


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

ejimatsu
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 21
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 27/11/2010

Re: โค้ดโปรแกรม PSsix Lock Folder

ตั้งหัวข้อ by ejimatsu on 29/04/11, 10:43 am

ขอบคุณครับ
อยากได้แบบใส่รหัสผ่านด้วยครับ
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: โค้ดโปรแกรม PSsix Lock Folder

ตั้งหัวข้อ by POS on 29/04/11, 09:40 pm

ถึงจะใส่รหัส ก็จะป้องกันคนที่รู้วิธีแก้ไข CLSID ไม่ได้อยู่ดีครับ (สามารถใช้คำสั่งดอส แก้ได้)


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com
avatar
newsak2005
ระงับสมาชิก
ระงับสมาชิก


จำนวนข้อความ : 115
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 08/05/2011

Re: โค้ดโปรแกรม PSsix Lock Folder

ตั้งหัวข้อ by newsak2005 on 16/06/11, 01:45 am

Local Security Policy เรื่องง่ายๆในการล๊อค File&Drive

Start\AllPrograms\Administrative Tools\Local Security Policy

    เวลาขณะนี้ 23/06/18, 11:35 am