ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


อยากเปลี่ยนรูปแบบ Progress Bar ทำได้ไหมครับ

Share
avatar
Quixotic
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 91
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 29/03/2011

อยากเปลี่ยนรูปแบบ Progress Bar ทำได้ไหมครับ

ตั้งหัวข้อ by Quixotic on 14/01/12, 11:32 pm

ขอไม่บ่นไรมากนะครับ คือว่าอยากได้ progress bar แบบในรูป
ต้องทำยังไงหรอครับ หาข้อมูลไม่เจออ่ะครับ em229

เจอแต่ AutoIT Xskin แต่ผมอยากทำแบบที่เรากำหนดสีกำหนดหน้าตาต่างๆมันได้อ่ะครับ

pureexe
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class


จำนวนข้อความ : 73
ความนิยม : 8
เข้าร่วมเมื่อ : 27/04/2011

Re: อยากเปลี่ยนรูปแบบ Progress Bar ทำได้ไหมครับ

ตั้งหัวข้อ by pureexe on 16/01/12, 01:22 pm

เอาทางที่ยากที่สุดเ้ลยคือแก้shell32.dll แล้าเอามาทับ
ง่ายกว่านั้นหน่อยคือสร้างรูปprocess bar ไว้สองอัน (ว่างเปล่ากับเต็มแล้ว)แล้วเขียนให้อันที่เต็มแล้วมันขยายขึ้นไปเรื่อย (ทำสคริบสักครู่)

pureexe
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class


จำนวนข้อความ : 73
ความนิยม : 8
เข้าร่วมเมื่อ : 27/04/2011

Re: อยากเปลี่ยนรูปแบบ Progress Bar ทำได้ไหมครับ

ตั้งหัวข้อ by pureexe on 16/01/12, 01:44 pm

กระตุกหน่อยแต่ย่างนี้ใช่ไหม?
[You must be registered and logged in to see this link.]

อ่อนี่code


#include
#include
#include
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 623, 61, 192, 124)
$Pic1 = GUICtrlCreatePic("process01.JPG", 24, 16, 600,17)
$Pic2 = GUICtrlCreatePic("process02.JPG", 24, 16, 0, 17)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###
Sleep(1000)
for $i=1 to 100
$Pic2 = GUICtrlCreatePic("process02.JPG", 24, 16, $i*6, 17)
GUISetState(@SW_HIDE,$Form1)
GUISetState(@SW_SHOW,$Form1)
Sleep(100)
Next

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit

EndSwitch
WEnd
avatar
max30012540
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 98
ความนิยม : 10
เข้าร่วมเมื่อ : 10/10/2011
อายุ : 20

Re: อยากเปลี่ยนรูปแบบ Progress Bar ทำได้ไหมครับ

ตั้งหัวข้อ by max30012540 on 16/01/12, 03:21 pm

ถ้าเปลี่ยนสีอย่างเดียวลองดูลิ้งข้างล่างครับ
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
Quixotic
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 91
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 29/03/2011

Re: อยากเปลี่ยนรูปแบบ Progress Bar ทำได้ไหมครับ

ตั้งหัวข้อ by Quixotic on 16/01/12, 06:19 pm

จะเปลี่ยนสกินมันเลยอ่า แบบในรูป T_T

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

Re: อยากเปลี่ยนรูปแบบ Progress Bar ทำได้ไหมครับ

ตั้งหัวข้อ by Fast on 17/01/12, 06:10 pm

ไปหาใน autoitscript เจอนี่ [You must be registered and logged in to see this link.] อย่างสวยเลย โค๊ดเอาไปแก้นิดหน่อย

Code:
#include <GuiConstants.au3>
#include <WinApi.au3>
#include <GdiPlus.au3>

Global $ahCallBack[2], $iPrecent

$Gui = GUICreate("Gradient ProgressBar", 400, 300)

GUICtrlCreateLabel("", 9, 9, 302, 22, -1);, $WS_EX_STATICEDGE)
GUICtrlCreateLabel("", 9, 39, 302, 22, -1);, $WS_EX_STATICEDGE)

GUICtrlCreateLabel("There is  few more colors commented in the script bellow...", 10, 200)

$Status_Label = GUICtrlCreateLabel("0%", 330, 30, 30, 20)

$Button = GUICtrlCreateButton("Start",150,100,50,20)

_GDIPlus_Startup()

$hGraphic1 = _GDIPlus_GraphicsCreateFromHWND($Gui)

$hBitMap = _GDIPlus_BitmapCreateFromGraphics(300, 20, $hGraphic1)

$hGraphic2 = _GDIPlus_ImageGetGraphicsContext($hBitMap)

$hPen = _GDIPlus_PenCreate(0,1)

$Depth = 1.64 ; Min = 1.10  Max = 1.70

For $i = 1 To 20
;~  $PenColor = "0xFF" & Hex(255 - $i, 2) & Hex(Round(240 - $i^$Depth), 2) & "3B" ; Orange
;~  $PenColor = "0xFF" & Hex(255 - $i, 2) & Hex(Round(200 - $i^$Depth), 2) & "FF" ; Magenta
;~  $PenColor = "0xFF" & Hex(80  + $i, 2) & Hex(Round(240 - $i^$Depth), 2) & "3B" ; Green
    $PenColor = "0xFF" & Hex(80  + $i, 2) & Hex(Round(240 - $i^$Depth), 2) & "FF" ; Blue
    _GDIPlus_PenSetColor($hPen, $PenColor)
    _GDIPlus_GraphicsDrawLine($hGraphic2, 0, $i-1, 300, $i-1, $hPen)
Next

_GDIPlus_PenDispose($hPen)
_GDIPlus_GraphicsDispose($hGraphic2)


$hBitMap_Multiply = _GDIPlus_BitmapCreateFromGraphics(300, 20, $hGraphic1)
$hGraphic2 = _GDIPlus_ImageGetGraphicsContext($hBitMap_Multiply)

For $i = 0 To 15 Step 5
    _GDIPlus_GraphicsDrawImageRectRect($hGraphic2, $hBitMap, 0, 0, 300, 20, 0, $i, 300, 5)
Next

_GDIPlus_GraphicsDispose($hGraphic2)

GUISetState()

While 1
    $nMsg = GUIGetMsg()
    Switch $nMsg
        Case $Button
            If $iPrecent = 0 Then _WinAPI_RedrawWindow($Gui)

            If GUICtrlRead($Button) = "Stop" Then
                GUICtrlSetData($Button, "Start")
                CallBack_Free($ahCallBack)

                ContinueLoop
            EndIf

            GUICtrlSetData($Button, "Stop")

            $ahCallBack = CallBack_Init("Paint_Proc", 10)
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
            CallBack_Free($ahCallBack)

            _GDIPlus_ImageDispose($hBitmap)
            _GDIPlus_ImageDispose($hBitMap_Multiply)
            _GDIPlus_GraphicsDispose($hGraphic1)
            _GDIPlus_Shutdown()

            Exit
    EndSwitch
WEnd

Func Paint_Proc($hWnd, $nMsg, $wParam, $lParam)
    $iPrecent += 1

    GUICtrlSetData($Status_Label, Round($iPrecent / 3) & "%")

    If $iPrecent > 300 Then
        $iPrecent = 0

        GUICtrlSetData($Status_Label, "100%")
        GUICtrlSetData($Button, "Start")
        CallBack_Free($ahCallBack)

        $ahCallBack = 0
        Dim $ahCallBack[2] = [-1, -1]
    EndIf

    _GDIPlus_GraphicsDrawImageRectRect($hGraphic1, $hBitMap, 0, 0, $iPrecent, 20, 10, 10, $iPrecent, 20)
    _GDIPlus_GraphicsDrawImageRectRect($hGraphic1, $hBitMap_Multiply, 0, 0, $iPrecent, 20, 10, 40, $iPrecent, 20)
EndFunc

Func CallBack_Init($sFuncName, $iTime, $sParam = "hwnd;int;int;dword")
    Local $hCallBack = DLLCallbackRegister($sFuncName, "int", $sParam)

    Local $aTimer = DllCall("user32.dll", "uint", "SetTimer", _
        "hwnd", 0, "uint", 0, "int", $iTime, "ptr", DllCallbackGetPtr($hCallBack))

    Local $ahCallBack[2] = [$hCallBack, $aTimer[0]]

    Return $ahCallBack
EndFunc

Func CallBack_Free($ahCallBack)
    If $ahCallBack[0] <> -1 Then DllCallbackFree($ahCallBack[0])
    If $ahCallBack[1] <> -1 Then DllCall("user32.dll", "int", "KillTimer", "hwnd", 0, "uint", $ahCallBack[1])
EndFunc

อีกแบบใส่รูป ง่ายดี อิอิ em218

Code:
#include <GUIConstants.au3>

$Gradient_Progress_Bar_Img = @ScriptDir & "\Gradient_Progress_Bar.bmp"

If Not FileExists($Gradient_Progress_Bar_Img) Then _
    InetGet("http://creator-lab.ucoz.ru/Images/Gradient_Progress_Bar.bmp", $Gradient_Progress_Bar_Img)

$Gui = GUICreate("Gradient Progress Bar", 340, 100)
GUISetBkColor(0xC0C0C0)

GUICtrlCreateLabel("Progress Bar", 20, 15, 300, 15)
GUICtrlCreatePic($Gradient_Progress_Bar_Img, 20, 30, 300, 15)

$Cover_Label = GUICtrlCreateLabel("", 20, 30, 300, 15)

$Go_Button = GUICtrlCreateButton("GO!", 20, 70, 40, 20)

GUISetState(@SW_SHOW)

While 1
    Switch GUIGetMsg()
        Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit
        Case $Go_Button
            GUICtrlSetData($Go_Button, "Abort!")

            For $i = 15 To 315
                ControlMove($Gui, "", $Cover_Label, $i + 5, 30, 315 - $i, 15)

                $nMsg = GUIGetMsg()

                If $nMsg = $Go_Button Then
                    ControlMove($Gui, "", $Cover_Label, 20, 30, 300, 15)
                    ExitLoop
                EndIf

                If $nMsg = $GUI_EVENT_CLOSE Then ExitLoop 2

                Sleep(20)
            Next

            GUICtrlSetData($Go_Button, "GO!")
    EndSwitch
WEnd

avatar
aut
PSsix Powerful Scripting Class
PSsix Powerful Scripting Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 472
ความนิยม : 126
เข้าร่วมเมื่อ : 24/07/2010

Re: อยากเปลี่ยนรูปแบบ Progress Bar ทำได้ไหมครับ

ตั้งหัวข้อ by aut on 18/01/12, 09:55 pm

โคดนาย fast เอามาอะ ใช้ยากชิปหอย ชินจัง3

อานนี้มัวนะ

#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
Global $ahCallBack[2], $iPrecent

#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 344, 81, 533, 227)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 24, 8, 75, 25)
$Label1 = GUICtrlCreateLabel(" ", 16, 40, 290, 10)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xA0A0A0)
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

_GDIPlus_Startup()

$hGraphic1 = _GDIPlus_GraphicsCreateFromHWND($Form1)

$hBitMap = _GDIPlus_BitmapCreateFromGraphics(344, 9, $hGraphic1)

$hGraphic2 = _GDIPlus_ImageGetGraphicsContext($hBitMap)

$hPen = _GDIPlus_PenCreate(0,1)

$Depth = 1.70 ; Min = 1.10 Max = 1.70

For $i = 1 To 20

$PenColor = "0xFF" & Hex(80 + $i, 2) & Hex(Round(240 - $i^$Depth), 4) & "3B" ; Green

_GDIPlus_PenSetColor($hPen, $PenColor)
_GDIPlus_GraphicsDrawLine($hGraphic2, 9, $i-1, 460, $i-1, $hPen)
Next

_GDIPlus_PenDispose($hPen)
_GDIPlus_GraphicsDispose($hGraphic2)


$hBitMap_Multiply = _GDIPlus_BitmapCreateFromGraphics(341, 9, $hGraphic1)
$hGraphic2 = _GDIPlus_ImageGetGraphicsContext($hBitMap_Multiply)


_GDIPlus_GraphicsDispose($hGraphic2)

While 1
$nMsg = GUIGetMsg()
Switch $nMsg
Case $GUI_EVENT_CLOSE
Exit

Case $Button1
If $iPrecent = 0 Then _WinAPI_RedrawWindow($Form1)

If GUICtrlRead($Button1) = "Stop" Then
GUICtrlSetData($Button1, "Start")
CallBack_Free($ahCallBack)

ContinueLoop
EndIf

GUICtrlSetData($Button1, "Stop")

$ahCallBack = CallBack_Init("Paint_Proc", 10)
EndSwitch
WEnd


Func Paint_Proc($hWnd, $nMsg, $wParam, $lParam)
$iPrecent += 1

;~ GUICtrlSetData($Status_Label, Round($iPrecent / 3) & "%")

If $iPrecent > 300 Then
$iPrecent = 0

;~ GUICtrlSetData($Status_Label, "100%")
GUICtrlSetData($Button1, "Start")
CallBack_Free($ahCallBack)

$ahCallBack = 0
Dim $ahCallBack[2] = [-1, -1]
EndIf

_GDIPlus_GraphicsDrawImageRectRect($hGraphic1, $hBitMap, 0, 0, $iPrecent, 19, 7, 40, $iPrecent, 20)
_GDIPlus_GraphicsDrawImageRectRect($hGraphic1, $hBitMap_Multiply, 0, 0, $iPrecent, 20, 10, 40, $iPrecent, 20)
EndFunc

Func CallBack_Init($sFuncName, $iTime, $sParam = "hwnd;int;int;dword")
Local $hCallBack = DLLCallbackRegister($sFuncName, "int", $sParam)

Local $aTimer = DllCall("user32.dll", "uint", "SetTimer", _
"hwnd", 0, "uint", 0, "int", $iTime, "ptr", DllCallbackGetPtr($hCallBack))

Local $ahCallBack[2] = [$hCallBack, $aTimer[0]]

Return $ahCallBack
EndFunc

Func CallBack_Free($ahCallBack)
If $ahCallBack[0] <> -1 Then DllCallbackFree($ahCallBack[0])
If $ahCallBack[1] <> -1 Then DllCall("user32.dll", "int", "KillTimer", "hwnd", 0, "uint", $ahCallBack[1])
EndFunc
avatar
Quixotic
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 91
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 29/03/2011

Re: อยากเปลี่ยนรูปแบบ Progress Bar ทำได้ไหมครับ

ตั้งหัวข้อ by Quixotic on 19/01/12, 12:01 pm

ไอย๊ะ อ๊ะๆๆๆ

ขอบคุณทุกท่านครับบบบบบ

    เวลาขณะนี้ 22/03/18, 03:01 pm