ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


เปลี่ยนสี Progress Bar

Share
avatar
Arm
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Master PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 267
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 31/03/2011
อายุ : 21

เปลี่ยนสี Progress Bar

ตั้งหัวข้อ by Arm on 13/02/12, 09:42 am

Code:
#NoTrayIcon
#include <GUIConstantsEx.au3>
$hwnd = GUICreate("", 307, 27, -1, -1, -2138570616)
$hProgress = GUICtrlCreateProgress(4, 4, 300, 20)
_ProgressSet_Style_Color(1, 0x0000FF) ;Style smooth = 1, no smooth = 0, HexColor blue = 0x0000FF
$hLabel = GUICtrlCreateLabel("0%", 150, 8, 50, 50)
GUICtrlSetBkColor(-1, $GUI_BKCOLOR_TRANSPARENT)
GUISetState(@SW_SHOW)
Dim $i = 0
Do
   GUICtrlSetData($hProgress, $i)
    GUICtrlSetData($hLabel, $i &"%")
    $i += 1
   Sleep(Random(1,200))
   If $i = 50 Then GUICtrlSetColor($hLabel, 0xFFFFFF)
Until $i > 100
    Sleep(500)
    MsgBox(64, "", "Completed.", 1, $hwnd)
    GUIDelete()
   Exit
Func _ProgressSet_Style_Color($Style, $HexColor)
    DllCall("UxTheme.dll","int","SetWindowTheme","hwnd", GUICtrlGetHandle($hProgress),"str"," ","str"," ")
    GUICtrlSetStyle($hProgress, $Style)
    GUICtrlSetColor($hProgress, $HexColor)
EndFunc ;<==ProgressSetThemeStyleColor Library.
em218

    เวลาขณะนี้ 21/05/18, 04:59 am