ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


Code Bot KNO By Hiewsound

Share
avatar
Hiewsound
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 91
ความนิยม : 33
เข้าร่วมเมื่อ : 08/01/2012

Code Bot KNO By Hiewsound

ตั้งหัวข้อ by Hiewsound on 26/04/12, 10:02 pm

ผมไม่ค่อยมีเวลาเข้าบอร์ดเลยครับ แต่ Code ผมยังทำงานได้ดีมีหลายๆ Function ที่เพิ่มเติมลงไปกว่าเดิม
ลองไปแกะเอาเองนะครับ ถ้าว่างจะมาอธิบายให้นะครับ

Code:


;================================================================================
;~ ;KNO Bot By Hiewsound Vertion  08-04-2012
;================================================================================
$Form1_1 = GUICreate("Kno Project By Hiewsound", 306, 594, 489, 62)
$Slider1Hpbar = GUICtrlCreateSlider(55, 8, 188, 30)
GUICtrlSetLimit(-1, 289, 219)
GUICtrlSetData(-1, 255)
GUICtrlCreateLabel("Hp Hero :", 8, 10, 50, 17)
$Slider2Mpbar = GUICtrlCreateSlider(55, 40, 188, 30)
GUICtrlSetLimit(-1, 289, 219)
GUICtrlSetData(-1, 235)
GUICtrlCreateLabel("Mp Hero :", 8, 42, 51, 17)
;================================================================================
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUICtrlCreateGroup("Hero Setting", 8, 80, 225, 155)
$CheckboxAutoHp = GUICtrlCreateCheckbox("Auto Hp Potion Key :", 24, 104, 118, 17)
GUICtrlSetState(-1, 1)
$CheckboxAutoMp = GUICtrlCreateCheckbox("Auto Mp Potion Key :", 24, 130, 118, 17)
GUICtrlSetState(-1, 4)
$CheckboxSelectEnemy = GUICtrlCreateCheckbox("Select Enemy", 24, 156, 97, 17)
GUICtrlSetState(-1, 1)
$CheckboxAttack = GUICtrlCreateCheckbox("Attack", 24, 182, 97, 17)
GUICtrlSetState(-1, 1)
$CheckboxMoveView = GUICtrlCreateCheckbox("Move View", 24, 208, 97, 17)
GUICtrlSetState(-1, 1)
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("5", 144, 104, 40, 25)
$Combo2 = GUICtrlCreateCombo("6", 144, 130, 40, 25)
;================================================================================
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUICtrlCreateGroup("Skill Setting", 8, 240, 259, 158)
$Checkboxskill1 = GUICtrlCreateCheckbox("Skill 1 key :", 24, 264, 70, 17)
GUICtrlCreateLabel("Deley (Sec.)", 144, 267, 62, 17)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("1", 208, 264, 40, 21)
$Checkboxskill2 = GUICtrlCreateCheckbox("Skill 2 key :", 24, 295, 70, 17)
GUICtrlCreateLabel("Deley (Sec.)", 144, 298, 62, 17)
$Input2 = GUICtrlCreateInput("2", 208, 295, 40, 21)
$Checkboxskill3 = GUICtrlCreateCheckbox("Skill 3 key :", 24, 326, 70, 17)
GUICtrlCreateLabel("Deley (Sec.)", 144, 329, 62, 17)
$Input3 = GUICtrlCreateInput("3", 208, 326, 40, 21)
$Checkboxskill4 = GUICtrlCreateCheckbox("Skill 4 key :", 24, 357, 70, 17)
GUICtrlCreateLabel("Deley (Sec.)", 144, 360, 62, 17)
$Input4 = GUICtrlCreateInput("4", 208, 357, 40, 21)
$Combo3 = GUICtrlCreateCombo("1", 96, 264, 40, 25)
$Combo4 = GUICtrlCreateCombo("2", 96, 295, 40, 25)
$Combo5 = GUICtrlCreateCombo("3", 96, 326, 40, 25)
$Combo6 = GUICtrlCreateCombo("4", 96, 357, 40, 25)
;================================================================================
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUICtrlCreateGroup("Buff Skill Setting", 8, 404, 289, 94)
$CheckboxBuff1 = GUICtrlCreateCheckbox("Buff Skill 1 key :", 24, 432, 95, 17)
GUICtrlSetState(-1, 1)
$Combo7 = GUICtrlCreateCombo("0", 122, 432, 40, 25)
GUICtrlCreateLabel("Deley (Sec.)", 168, 435, 62, 17)
$Input5 = GUICtrlCreateInput("120", 232, 432, 50, 21)
$CheckboxBuff2 = GUICtrlCreateCheckbox("Buff Skill 2 key :", 24, 463, 95, 17)
$Combo8 = GUICtrlCreateCombo("9", 122, 463, 40, 25)
GUICtrlCreateLabel("Deley (Sec.)", 168, 466, 62, 17)
$Input6 = GUICtrlCreateInput("130", 232, 463, 50, 21)
;================================================================================
GUICtrlCreateGroup("", -99, -99, 1, 1)
GUICtrlCreateGroup("การใช้งาน", 8, 504, 289, 81)
GUICtrlSetFont(-1, 16, 400, 0, "AngsanaUPC")
GUICtrlSetColor(-1, 0x000000)
GUICtrlCreateLabel("สั่งโปรแกรมทำงาน/หยุดทำงาน = ปุ่ม PAUSE", 16, 528, 230, 30)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "AngsanaUPC")
GUICtrlCreateLabel("ออกจากโปรแกรม = ปุ่ม END", 16, 550, 150, 30)
GUICtrlSetFont(-1, 14, 400, 0, "AngsanaUPC")
GUISetState(@SW_SHOW)
;================================================================================
;============================User Command=========================================
Global $Paused
Global $HpHero = 1
Global $MpHero = 1
Global $HpMon = 1
Global $Enemy = 0
Global $Skill = 0
Global $Power = 1
Global $times = TimerInit()
HotKeySet("{Pause}", "TogglePause")
HotKeySet("{END}", "Terminate")
;============================Check Program=========================================
Sleep(500)
;============================Run&Stop Program=======================================
TogglePause()
Func TogglePause()
   $Paused = NOT $Paused
   While $Paused
      Sleep(100)
      ToolTip(">>หยุดทำงาน<<",226,39)
   WEnd
   ToolTip("",0,0)
      Sleep(100)
EndFunc
Func Terminate()
   Exit 0
EndFunc
Func _Run()
   WinActivate("KNO")
   Return
   EndFunc
;================================================================================
;=============================Function Event=========================================
Func Check_HpHero()
   $Pixel = PixelGetColor(GUICtrlRead($Slider1Hpbar),69)
   If $Pixel <> 0xE7DEDA Then
      $HpHero = 0
   Else
      $HpHero = 1
   EndIf
EndFunc

Func Check_MpHero()
   $Pixel1 = PixelGetColor(GUICtrlRead($Slider2Mpbar),86)
   If $Pixel1 <> 0xDADDEC Then
      $MpHero = 0
   Else
      $MpHero = 1
   EndIf
EndFunc

Func Check_Mon()
   PixelSearch(560,56,718,60,0xFF0000,10)
   If @error Then
      $HpMon = 0
   Else
      $HpMon = 1
   EndIf
EndFunc

Func Attack_Mon()
   PixelSearch(560,56,718,60,0xFF0000,10)
   If Not @error Then
      $Enemy = 1
   Else
      $Enemy = 0
   EndIf
EndFunc

Func Attack_Skill()
   $Pixel2 = PixelGetColor(714,54)
   If  $Pixel2 = 0xDEDADA Then
      $Skill = 1
   Else
      $Skill = 0
   EndIf
EndFunc

Func Power_Low()
   $Diff = Int(TimerDiff($times)/1000)
   $Pixel3 = PixelGetColor(293,135)
   If  $Pixel3 <> 0x01B1B1 And $Enemy = 0 And $HpMon = 0 Then
      ToolTip(">>Sleep<<",226,39)
      Send("{E Up}")
      $Power = 0
   If Mod($Diff,10/1) = 0 Then Send ("{Tab}")
   Else
      $Pixel3 = PixelGetColor(317,135)
   if  $Pixel3 = 0x01B1B1 Then $Power = 1
   EndIf
EndFunc

Func System_Run()
   Check_HpHero()
Sleep(100)
   Check_MpHero()
Sleep(100)
   Check_Mon()
Sleep(100)
   Attack_Mon()
Sleep(100)
   Attack_Skill()
Sleep(100)
   Power_Low()
Sleep(100)
EndFunc
;================================================================================
;================================System Main=======================================
_Run()
Sleep(500)
System_Run()
While True
   If Not WinActive("KNO") Then Exit 0
   $Diff = Int(TimerDiff($times)/1000)
   If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input5)/1) = 0 and GUICtrlRead($CheckboxBuff1)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo7)&"}")
   If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input6)/1) = 0 and GUICtrlRead($CheckboxBuff2)=1 Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo8)&"}")
   If (GUICtrlRead($CheckboxAutoHp)=1 And $HpHero = 0) Then
      Auto_Hp()
   EndIf
   If (GUICtrlRead($CheckboxAutoMp)=1 And $MpHero = 0) Then
   Auto_Mp()
   EndIf
   If (GUICtrlRead($CheckboxSelectEnemy)=1 And $Power = 1 And $HpMon = 0) Then
      Send("{E Up}")
      Select_Mon()
      Else
   If (GUICtrlRead($CheckboxAttack)=1 And $Enemy = 1) Then
      Attack()
      EndIf
   EndIf
Sleep(100)
System_Run()
WEnd
;================================================================================
;=============================OutPut Function=========================================
Func Auto_Hp()
   ToolTip(">>Auto Hp<<",226,39)
   Send("{"& GUICtrlRead($Combo1)&"}")
   Sleep(200)
EndFunc

Func Auto_Mp()
   ToolTip(">>Auto Mp<<",226,39)
   Send("{"& GUICtrlRead($Combo2)&"}")
   Sleep(200)
EndFunc

Func Select_Mon()
   ToolTip(">>ค้นหามอน<<",226,39)
Send("{TAB}")
Sleep(100)
   If (GUICtrlRead($CheckboxMoveView) = 1) Then
Send("{right Down}")
Sleep(50)
Send("{right Up}")
Sleep(100)
   EndIf
EndFunc

Func Attack()
   ToolTip(">>โจมตี<<",229,39)
Send("{E Up}")
Sleep(100)
While Sleep(100)
$Diff = Int(TimerDiff($times)/1000)
Send("{E Down}")
   If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input1)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkboxskill1)=1 And $Skill = 1  Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo3)&"}")
   If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input2)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkboxskill2)=1 And $Skill = 1  Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo4)&"}")
   If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input3)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkboxskill3)=1 And $Skill = 1  Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo5)&"}")
   If Mod($Diff, GUICtrlRead($Input4)/1) = 0 and GUICtrlRead($Checkboxskill4)=1 And $Skill = 1  Then send ("{"& GUICtrlRead($Combo6)&"}")
Return
WEnd
EndFunc
;================================================================================

avatar
lufael
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 8
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/04/2012

Re: Code Bot KNO By Hiewsound

ตั้งหัวข้อ by lufael on 04/05/12, 08:13 pm

ขอบคุณมากครับ ช่วยได้เยอะเลยครับ (เอาไปลองปรับทำเกมอื่นอ่ะครับ)

tappratan
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 23/05/2012

Re: Code Bot KNO By Hiewsound

ตั้งหัวข้อ by tappratan on 23/05/12, 11:03 pm

พี่ คับ บอท มัน ค้นหามอน นะ คับ
แต่มัน ไม่ยอม ตี อ่า คับ - -!!
avatar
Hiewsound
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 91
ความนิยม : 33
เข้าร่วมเมื่อ : 08/01/2012

Re: Code Bot KNO By Hiewsound

ตั้งหัวข้อ by Hiewsound on 27/05/12, 11:08 pm

ทีนี้คุณต้องแก้ไข Code บางส่วนแล้วละครับ ผมเขียน Code อ่านค่าพิกัดของหน้าจอเกมไว้เท่ากับ

1024*768 Win Mode ครับ

deepper
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 5
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 01/04/2012

Re: Code Bot KNO By Hiewsound

ตั้งหัวข้อ by deepper on 01/06/12, 01:24 am

Hiewsound พิมพ์ว่า: ทีนี้คุณต้องแก้ไข Code บางส่วนแล้วละครับ ผมเขียน Code อ่านค่าพิกัดของหน้าจอเกมไว้เท่ากับ

1024*768 Win Mode ครับ

ผมตั้งจอตามนายแล้วครับมันก็ไม่โจมตี

deepper
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 5
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 01/04/2012

Re: Code Bot KNO By Hiewsound

ตั้งหัวข้อ by deepper on 01/06/12, 02:45 am

อยากให้เข้ามา อธิบายจัง งงตึบ >.<

artvt2523
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 13/08/2012

Re: Code Bot KNO By Hiewsound

ตั้งหัวข้อ by artvt2523 on 13/08/12, 02:36 pm

em233 โหลดที่ันัยคับ

wyamfetamen
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 2
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 15/11/2012

Re: Code Bot KNO By Hiewsound

ตั้งหัวข้อ by wyamfetamen on 16/11/12, 12:33 am

โค๊ด นี้ไช้กะโปรแกรมไรอะ งับ
avatar
Hiewsound
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 91
ความนิยม : 33
เข้าร่วมเมื่อ : 08/01/2012

Re: Code Bot KNO By Hiewsound

ตั้งหัวข้อ by Hiewsound on 05/01/13, 01:03 am

Autoit3 ครับ สำหรับเกมนี้ Win 32 Bit ก็ใช้ได้ครับ

pollza777
มือใหม่เพิ่งสมัคร
มือใหม่เพิ่งสมัคร


จำนวนข้อความ : 1
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 15/04/2012

Re: Code Bot KNO By Hiewsound

ตั้งหัวข้อ by pollza777 on 27/09/13, 03:13 am

ขอบพระคุณคับเวล2วันเสร็จตีเองสกิลเองเจ๋งสุโค่ยem218
avatar
kobtadam
PSsix Member Class II
PSsix Member Class II


จำนวนข้อความ : 41
ความนิยม : 6
เข้าร่วมเมื่อ : 28/12/2013

Re: Code Bot KNO By Hiewsound

ตั้งหัวข้อ by kobtadam on 14/01/14, 03:58 pm

ชาบูๆ

    เวลาขณะนี้ 19/04/18, 06:50 pm