ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


ช่วยดูโค้ดนี้หน่อยครับ

Share

mepmep
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 29
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/01/2012

ช่วยดูโค้ดนี้หน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by mepmep on 19/06/12, 02:08 pm

ทำไมตีตัวเดียว แล้วจบสคริปเลย ไม่วนตีอื่น
คือถ้าเอา ExitLoop ออก
มันก็จะวนตีตัวอื่นไปเรื่อย ม่อนยังไม่ทันตาย
ผมควรต้องแก้ไขยังครับ


Code:

#include <Constants.au3>
#include <WinAPI.au3>

HotKeySet("{ESC}","_exit")
HotKeySet("{F1}","_TogglePause")
Global $Paused
Global $GameHD, $GameHD2
;Global $monster[3] = [0xACEAE9,0xC7CB4E,0x617C45]
Global $colormon1 = 0xACEAE9

_TogglePause()

Func _TogglePause()
   $Paused = NOT $Paused
   While $Paused
      sleep(100)
      ToolTip('Script is "Paused"',0,0)
   WEnd
   ToolTip('Script is "Working"',0,0)
   _StartBot()
EndFunc

Func _exit()
   Exit 0
EndFunc

Func _PSsixLoadH($gtitle)
  $GameHD = WinGetHandle($gtitle)
  $GameHD2 = _WinAPI_GetWindow($GameHD, $GW_CHILD)
  If @error Then
      MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม")
  Else
      Return 1
  EndIf
EndFunc

Func _StartBot()
While 1
   sleep(80)
   If _PSsixLoadH("xxxxx") Then WinActivate($GameHD)
   ;For $i = 0 To UBound($monster)-1
      $coord = PixelSearch(400,230, 1000, 580,$colormon1)
      ConsoleWrite('หาสี = ' &Hex($colormon1,6) & @error & @crlf)
      If IsArray($coord) Then
         ConsoleWrite(' เจอที่ = ' & $coord[0]&'x' & $coord[1] &' ' & @error &' '& @crlf)
         ToolTip(' Found monster at ' & $coord[0] & ' '& $coord[1],0,0)
         MouseClick("",$coord[0],$coord[1],1,0)
         ExitLoop
      EndIf
   ;Next
WEnd
EndFunc

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

Re: ช่วยดูโค้ดนี้หน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by Fast on 19/06/12, 09:08 pm

ตอนตีมอนมีแถบเืลือดเปล่าครับ ใช้วิธีตรวจแถบเลือดเอานะ


#include
#include

HotKeySet("{ESC}","_exit")
HotKeySet("{F1}","_TogglePause")
Global $Paused
Global $GameHD, $GameHD2
;Global $monster[3] = [0xACEAE9,0xC7CB4E,0x617C45]
Global $colormon1 = 0xACEAE9

_TogglePause()

Func _TogglePause()
$Paused = NOT $Paused
While $Paused
sleep(100)
ToolTip('Script is "Paused"',0,0)
WEnd
ToolTip('Script is "Working"',0,0)
_StartBot()
EndFunc

Func _exit()
Exit 0
EndFunc

Func _PSsixLoadH($gtitle)
$GameHD = WinGetHandle($gtitle)
$GameHD2 = _WinAPI_GetWindow($GameHD, $GW_CHILD)
If @error Then
MsgBox(4096, "Error", "ไม่พบหน้าต่างเกม")
Else
Return 1
EndIf
EndFunc

Func _StartBot()
While 1
sleep(80)
If _PSsixLoadH("xxxxx") Then WinActivate($GameHD)
;For $i = 0 To UBound($monster)-1
$coord = PixelSearch(400,230, 1000, 580,$colormon1)
ConsoleWrite('หาสี = ' &Hex($colormon1,6) & @error & @crlf)
If IsArray($coord) Then
ConsoleWrite(' เจอที่ = ' & $coord[0]&'x' & $coord[1] &' ' & @error &' '& @crlf)
ToolTip(' Found monster at ' & $coord[0] & ' '& $coord[1],0,0)
MouseClick("",$coord[0],$coord[1],1,0)
;;;;;;;;;;;ตรวจแถบเลือด;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
While PixelGetColor(xx, xxx) = 0xaaaa ;รหัสสีเลือด
Sleep(1000)

WEnd
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

EndIf
;Next
WEnd
EndFunc

Gdolive
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 28
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 10/02/2012

Re: ช่วยดูโค้ดนี้หน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by Gdolive on 19/06/12, 11:20 pm

เกมส์รัย

mepmep
PSsix Member
PSsix Member


จำนวนข้อความ : 29
ความนิยม : 0
เข้าร่วมเมื่อ : 29/01/2012

Re: ช่วยดูโค้ดนี้หน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by mepmep on 20/06/12, 01:11 am

kaneland

PixelGetColor(xx, xxx) = 0xaaaa ;รหัสสีเลือด

xx ,yy

นี้ต้อง หัวหลอดเลือด หรือปลายหลอดเลือดครับ

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

Re: ช่วยดูโค้ดนี้หน่อยครับ

ตั้งหัวข้อ by Fast on 20/06/12, 09:20 pm

พิกัดที่เลือดสุดท้ายก่อนมอนตายนะครับ พอเลือดตรงนั้นหายจะได้ย้ายไปตีตัวใหม่

    เวลาขณะนี้ 25/04/18, 10:01 am