ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


อ่านคอนโทล GUI ไม่ได้ครับ [Form 2 หน้าต่าง]

Share
avatar
Pochi
PSsix Member Class III
PSsix Member Class III


จำนวนข้อความ : 66
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 22/10/2010

อ่านคอนโทล GUI ไม่ได้ครับ [Form 2 หน้าต่าง]

ตั้งหัวข้อ by Pochi on 18/07/12, 12:00 pm

[You must be registered and logged in to see this link.]

ผมนำเอาโค้ดจากลิ้งค์ด้านบนมาพัฒนาต่อครับ แต่ติดตรงที่หลังจาก login >> ผ่าน >> กด OK >> ปิดหน้าต่าง login แล้วเปิดหน้าต่างโปรขึ้นมาแทนไม่ได้ครับ

โดยผมใส่ GUIDelete() และ _ProCombo() ต่อจาก msgbox (ที่กด OK)
Code:
   msgbox(0,"Welcome","เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สวัสดีคุณ " & $UsernameInput &)
      GUIDelete()
      _ProCombo()
   Else
         MsgBox(0,"เกิดข้อผิดพลาด","เกิดข้อผิดพลา่ดจากเซิฟเวอร์ฺ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ"  )
   EndIf
EndIf
EndFunc ;--> _login()

แล้วก็ตามด้วย (โค้ดโดยแอตมิน POS)
Code:
Func _ProCombo()

$Form1 = GUICreate("PSsix Combo", 324, 158, 623, 147)
GUISetBkColor(0x053B77)
$Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("1", 16, 24, 41, 17)
$Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("2", 16, 56, 41, 17)
$Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("3", 16, 88, 41, 17)
$Input1 = GUICtrlCreateInput("1", 152, 24, 65, 21, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT, $ES_NUMBER))
$Input2 = GUICtrlCreateInput("2", 152, 56, 65, 21, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT, $ES_NUMBER))
$Input3 = GUICtrlCreateInput("1", 152, 88, 65, 21, BitOR($GUI_SS_DEFAULT_INPUT, $ES_NUMBER))
$Combo1 = GUICtrlCreateCombo("", 64, 24, 57, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN, $CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "a|b|c|d")
$Combo2 = GUICtrlCreateCombo("", 64, 56, 57, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN, $CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "a|b|c|d")
$Combo3 = GUICtrlCreateCombo("", 64, 88, 57, 25, BitOR($CBS_DROPDOWN, $CBS_AUTOHSCROLL))
GUICtrlSetData(-1, "a|b|c|d")
$Label1 = GUICtrlCreateLabel(" b", 16, 120, 203, 17)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0xFFFFFF)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("เริ่ม", 232, 16, 75, 25)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0x0967C5)
GUISetState(@SW_SHOW)


While 1
  $nMsg = GUIGetMsg()
  Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
        Exit

      Case $Button1
        combo()
  EndSwitch
WEnd

EndFunc ;--> _ProCombo()

Func combo()
  While 1
      If GUICtrlRead($Checkbox1) = 1 Then
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo1) & "}")
        GUICtrlSetData($Label1, "combo 1 *")
        Sleep(GUICtrlRead($Input1) & "000")
      EndIf

      If GUICtrlRead($Checkbox2) = 1 then
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo2) & "}")
        GUICtrlSetData($Label1, "combo 2 **")
        Sleep(GUICtrlRead($Input2) & "000")
      EndIf


      If GUICtrlRead($Checkbox3) = 1 Then
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo3) & "}")
        GUICtrlSetData($Label1, "combo 3 ***")
        Sleep(GUICtrlRead($Input3) & "000")
      EndIf

      Sleep(10)
  WEnd

EndFunc

พอสั่งรันสคิปก็ขึ้นแบบนี้ครับ
Code:
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(152,32) : WARNING: $Checkbox1: possibly used before declaration.
      If GUICtrlRead($Checkbox1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(153,40) : WARNING: $Combo1: possibly used before declaration.
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(154,32) : WARNING: $Label1: possibly used before declaration.
        GUICtrlSetData($Label1,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(155,35) : WARNING: $Input1: possibly used before declaration.
        Sleep(GUICtrlRead($Input1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(158,32) : WARNING: $Checkbox2: possibly used before declaration.
      If GUICtrlRead($Checkbox2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(159,40) : WARNING: $Combo2: possibly used before declaration.
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(161,35) : WARNING: $Input2: possibly used before declaration.
        Sleep(GUICtrlRead($Input2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(165,32) : WARNING: $Checkbox3: possibly used before declaration.
      If GUICtrlRead($Checkbox3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(166,40) : WARNING: $Combo3: possibly used before declaration.
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(168,35) : WARNING: $Input3: possibly used before declaration.
        Sleep(GUICtrlRead($Input3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(152,32) : ERROR: $Checkbox1: undeclared global variable.
      If GUICtrlRead($Checkbox1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(153,40) : ERROR: $Combo1: undeclared global variable.
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(154,32) : ERROR: $Label1: undeclared global variable.
        GUICtrlSetData($Label1,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(155,35) : ERROR: $Input1: undeclared global variable.
        Sleep(GUICtrlRead($Input1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(158,32) : ERROR: $Checkbox2: undeclared global variable.
      If GUICtrlRead($Checkbox2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(159,40) : ERROR: $Combo2: undeclared global variable.
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(161,35) : ERROR: $Input2: undeclared global variable.
        Sleep(GUICtrlRead($Input2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(165,32) : ERROR: $Checkbox3: undeclared global variable.
      If GUICtrlRead($Checkbox3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(166,40) : ERROR: $Combo3: undeclared global variable.
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(168,35) : ERROR: $Input3: undeclared global variable.
        Sleep(GUICtrlRead($Input3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3 - 10 error(s), 10 warning(s)

รบกวนแนะนำด้วยนะครับ em229
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: อ่านคอนโทล GUI ไม่ได้ครับ [Form 2 หน้าต่าง]

ตั้งหัวข้อ by POS on 19/07/12, 06:14 am

GUIDelete ต้องระบุชื่อหน้าต่างที่จะลบด้วยเช่น GUIDelete($Form1)


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com
avatar
Pochi
PSsix Member Class III
PSsix Member Class III


จำนวนข้อความ : 66
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 22/10/2010

Re: อ่านคอนโทล GUI ไม่ได้ครับ [Form 2 หน้าต่าง]

ตั้งหัวข้อ by Pochi on 19/07/12, 09:09 am

POS พิมพ์ว่า:GUIDelete ต้องระบุชื่อหน้าต่างที่จะลบด้วยเช่น GUIDelete($Form1)

ผมใส่เป็น GUIDelete($Login) ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมครับ คุณ POS em228

Code:
$Login = GUICreate("Login",220,100)
$User = GUICtrlCreateInput("Username",10,10)
$Pass = GUICtrlCreateInput("Password",10,40,-1,-1,$ES_PASSWORD)
$OKbutton = GUICtrlCreateButton("Login",110,70,100)
$Exit = GUICtrlCreateButton("Exit",10,70,100)
GUISetState()
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: อ่านคอนโทล GUI ไม่ได้ครับ [Form 2 หน้าต่าง]

ตั้งหัวข้อ by POS on 21/07/12, 06:51 am

ดูตัวอย่างด้านล่างนี้ แล้วนำไปประยุกต์กับโค้ดของคุณ

Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 255, 98, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 160, 8, 75, 25)
$a = GUICtrlCreateInput("a", 8, 8, 121, 21)
$b = GUICtrlCreateInput("b", 8, 48, 121, 21)
GUISetState(@SW_SHOW)
#endregion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit


      Case $Form1
      Case $Button1
         If GUICtrlRead($a) = "a" And GUICtrlRead($b) = "b" Then
            GUIDelete($Form1)
            gui2()
         Else
            MsgBox(0, "", "รหัสผิด")
         EndIf
   EndSwitch
WEnd


Func gui2()
   $Form1 = GUICreate("gui2", 346, 133, 192, 124)
   $Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 152, 16, 75, 25)
   $Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 256, 16, 75, 25)
   $Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox1", 16, 32, 97, 17)
   $Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox2", 16, 64, 97, 17)
   $Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox3", 16, 96, 97, 17)
   GUISetState()


   While 1
      $nMsg = GUIGetMsg()
      Switch $nMsg
         Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit


         Case $Form1
         Case $Button1
            MsgBox(0, "", "xxxx")
         Case $Button2
            MsgBox(0, "", "xxxxxxx")
         Case $Checkbox1
            MsgBox(0, "", "111")
         Case $Checkbox2
            MsgBox(0, "", "2222")
         Case $Checkbox3
            MsgBox(0, "", "3333")
      EndSwitch
   WEnd

EndFunc
||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com
avatar
Pochi
PSsix Member Class III
PSsix Member Class III


จำนวนข้อความ : 66
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 22/10/2010

Re: อ่านคอนโทล GUI ไม่ได้ครับ [Form 2 หน้าต่าง]

ตั้งหัวข้อ by Pochi on 21/07/12, 09:16 am

POS พิมพ์ว่า:ดูตัวอย่างด้านล่างนี้ แล้วนำไปประยุกต์กับโค้ดของคุณ

Code:
#include <ButtonConstants.au3>
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("Form1", 255, 98, 192, 124)
$Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 160, 8, 75, 25)
$a = GUICtrlCreateInput("a", 8, 8, 121, 21)
$b = GUICtrlCreateInput("b", 8, 48, 121, 21)
GUISetState(@SW_SHOW)
#endregion ### END Koda GUI section ###

While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit


      Case $Form1
      Case $Button1
         If GUICtrlRead($a) = "a" And GUICtrlRead($b) = "b" Then
            GUIDelete($Form1)
            gui2()
         Else
            MsgBox(0, "", "รหัสผิด")
         EndIf
   EndSwitch
WEnd


Func gui2()
   $Form1 = GUICreate("gui2", 346, 133, 192, 124)
   $Button1 = GUICtrlCreateButton("Button1", 152, 16, 75, 25)
   $Button2 = GUICtrlCreateButton("Button2", 256, 16, 75, 25)
   $Checkbox1 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox1", 16, 32, 97, 17)
   $Checkbox2 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox2", 16, 64, 97, 17)
   $Checkbox3 = GUICtrlCreateCheckbox("Checkbox3", 16, 96, 97, 17)
   GUISetState()


   While 1
      $nMsg = GUIGetMsg()
      Switch $nMsg
         Case $GUI_EVENT_CLOSE
            Exit


         Case $Form1
         Case $Button1
            MsgBox(0, "", "xxxx")
         Case $Button2
            MsgBox(0, "", "xxxxxxx")
         Case $Checkbox1
            MsgBox(0, "", "111")
         Case $Checkbox2
            MsgBox(0, "", "2222")
         Case $Checkbox3
            MsgBox(0, "", "3333")
      EndSwitch
   WEnd

EndFuncอ่อ เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับคล้ายๆกันเลย ขอบคุณครับ คุณ POS
avatar
Pochi
PSsix Member Class III
PSsix Member Class III


จำนวนข้อความ : 66
ความนิยม : 1
เข้าร่วมเมื่อ : 22/10/2010

Re: อ่านคอนโทล GUI ไม่ได้ครับ [Form 2 หน้าต่าง]

ตั้งหัวข้อ by Pochi on 23/07/12, 05:51 pm

พยายามแล้วครับก็ยังเป็นเหมือนกันเลย เหมือนต้องแก้หรือเขียนคำสั่งใหม่ เพราะสคิปรันได้ปกติครับ login เสร็จก็เด้งหน้าต่างโปรขึ้นมาได้แล้วด้วย แต่ถ้าผมใส่ code ชุดนนี้ก็จะรันไม่ได้ครับ

Code ชุดนนี้ที่ใส่แล้วมีปัญหา
Code:
Func combo()
  While 1
      If GUICtrlRead($Checkbox1) = 1 Then
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo1) & "}")
        GUICtrlSetData($Label1, "combo 1 *")
        Sleep(GUICtrlRead($Input1) & "000")
      EndIf

      If GUICtrlRead($Checkbox2) = 1 then
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo2) & "}")
        GUICtrlSetData($Label1, "combo 2 **")
        Sleep(GUICtrlRead($Input2) & "000")
      EndIf


      If GUICtrlRead($Checkbox3) = 1 Then
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo3) & "}")
        GUICtrlSetData($Label1, "combo 3 ***")
        Sleep(GUICtrlRead($Input3) & "000")
      EndIf

      Sleep(10)
  WEnd

EndFunc

error
Code:
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(152,32) : WARNING: $Checkbox1: possibly used before declaration.
      If GUICtrlRead($Checkbox1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(153,40) : WARNING: $Combo1: possibly used before declaration.
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(154,32) : WARNING: $Label1: possibly used before declaration.
        GUICtrlSetData($Label1,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(155,35) : WARNING: $Input1: possibly used before declaration.
        Sleep(GUICtrlRead($Input1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(158,32) : WARNING: $Checkbox2: possibly used before declaration.
      If GUICtrlRead($Checkbox2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(159,40) : WARNING: $Combo2: possibly used before declaration.
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(161,35) : WARNING: $Input2: possibly used before declaration.
        Sleep(GUICtrlRead($Input2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(165,32) : WARNING: $Checkbox3: possibly used before declaration.
      If GUICtrlRead($Checkbox3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(166,40) : WARNING: $Combo3: possibly used before declaration.
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(168,35) : WARNING: $Input3: possibly used before declaration.
        Sleep(GUICtrlRead($Input3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(152,32) : ERROR: $Checkbox1: undeclared global variable.
      If GUICtrlRead($Checkbox1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(153,40) : ERROR: $Combo1: undeclared global variable.
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(154,32) : ERROR: $Label1: undeclared global variable.
        GUICtrlSetData($Label1,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(155,35) : ERROR: $Input1: undeclared global variable.
        Sleep(GUICtrlRead($Input1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(158,32) : ERROR: $Checkbox2: undeclared global variable.
      If GUICtrlRead($Checkbox2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(159,40) : ERROR: $Combo2: undeclared global variable.
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(161,35) : ERROR: $Input2: undeclared global variable.
        Sleep(GUICtrlRead($Input2)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(165,32) : ERROR: $Checkbox3: undeclared global variable.
      If GUICtrlRead($Checkbox3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(166,40) : ERROR: $Combo3: undeclared global variable.
        Send("{" & GUICtrlRead($Combo3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3(168,35) : ERROR: $Input3: undeclared global variable.
        Sleep(GUICtrlRead($Input3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
C:\Documents and Settings\My Computer\Desktop\Loing.au3 - 10 error(s), 10 warning(s)

em232

    เวลาขณะนี้ 19/04/18, 06:37 pm