ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


เราจะใช้คำสั่งอะไรในการย้ายสีในเกม เรียงเพขร ครับ งง มาก

Share
avatar
wdiLi
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 73
ความนิยม : 7
เข้าร่วมเมื่อ : 29/01/2011
อายุ : 27

เราจะใช้คำสั่งอะไรในการย้ายสีในเกม เรียงเพขร ครับ งง มาก

ตั้งหัวข้อ by wdiLi on 05/02/11, 11:14 pm

อยากถามผู้รู้ว่า ถ้าเราจะเขียนคำสั่งในคลิกสลับย้ายสีแล้วให้สีที่เราจะย้ายนั้นมาเรียงต่อกัน จะใช้คำสั่งอะไรครับ

ตัวอย่างเกม
จากในเว็บมีโปรแแกรมเรียงเพชรที่ Admin "Pos" แจกอยู่แต่เล่นไม่ได้แล้ว

ผมอยากศึกษาเอาเอง แต่ไม่รู่ว่าใช้คำสั่งอะไรในการย้ายสีจากบริเวณที่กำหนดเพราะว่าบริเวณที่เรากำหนดนั้นมีหลายสี แล้วจะให้ใช้คำสั่งย้ายที่ยังไงให้เรียงสีแล้วถูกครับ
*พอมีคำสั่งตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้ผมไหมครับ ยังไม่ GET เลยครับ ช่วยทีนะครับ*em229 em229 em229 em229 em229
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: เราจะใช้คำสั่งอะไรในการย้ายสีในเกม เรียงเพขร ครับ งง มาก

ตั้งหัวข้อ by POS on 06/02/11, 07:54 am

ตัวโค้ดเดิมเป็น AI (Artifical Intelligence)ที่คนเขียน(ฝรั่ง)เขาคิดขึ้นมาเอง แล้วผมนำมาดัดแปลง การจะทำแบบนี้ได้ต้องเข้าใจคำสั่ง AutoIt และหลักตรรกะเปรียบเทียบ ซึ่งคุณยังเพิ่งศึกษา AutoIt การเอาโค้ดไปดูอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ แต่ก็ลองดูก็แล้วกันครับ โค้ดต้นฉบับอยู่ด้านล่าง


++++++++++++++++++++++++


#include <StaticConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <Date.au3>
#include <ButtonConstants.au3>
#include <Misc.au3>
$dll = DllOpen("user32.dll")

Global $window = GUICreate("Jewel Thief", 400, 300, 100, 100)
Global $graphic = GUICtrlCreateGraphic(20, 20, 20 * 8 + 2 + 9, 20 * 8 + 2 + 9)
Global Const $COLORS[7] = ["Red", "Orange", "Yellow", "Green", "Blue", "Purple", "White"]
Global $sol[10][10]
;GUICtrlSetColor($graphic, 0)
GUISetState(@SW_SHOW)

Global $tick = -1
Global $afx = 0, $afy = 0
Global $ox = -1
Global $oy = -1
Global $oox = -1
Global $ooy = -1
Global $status = GUICtrlCreateLabel("", 10, 270, 380, 20)
Global $mt[10][10] ; master table
Global $tt[10][10] ; temp table
GUICtrlSetData($status, "Running")

While 1
DoEvents()
; Search
GUICtrlSetData($status, "Searching for window")
$flag = False
While Not $flag
DoEvents()
;Sleep(100)
FindTable()
WEnd

GUICtrlSetData($status, "Found blitz window!")
;mousemove(GetBlitzX(1),GetBlitzY(1))
; GAME LOGIC START
$time = True


While $time

$tick = $tick + 1

;While _IsPressed("A0", $dll)
; GUICtrlSetData($status, "SHIFT HOLD!")
; Sleep(200)
;WEnd


;GUICtrlSetData($status, "Playing...")


;$c = PixelChecksum($ox, $oy, $ox + 280, $oy + 280, 40)
;Sleep(100)
;While $c <> PixelChecksum($ox, $oy, $ox + 280, $oy + 280, 40)
; GUICtrlSetData($status, "Waiting for window to hold still...")
; Sleep(100)
; $c = PixelChecksum($ox, $oy, $ox + 280, $oy + 280, 40)
;WEnd

;GUICtrlSetData($status, "Updating graphic...")
UpdateColors()
;GUICtrlSetData($status, "Playing...")

;Sleep(100)

DoEvents()
If $tick > 999 Then
;DidTableMove()
$tick = 0
EndIf

$time = GetIsTimeLeft()

WEnd
GUICtrlSetData($status, "Out of time! Waiting for Play Again button")
While PixelGetColor($ox - 50, $oy + 280) <> 14772916
DoEvents()
ClipPut(PixelGetColor($ox - 50, $oy + 280))
;Sleep(250)
WEnd
GUICtrlSetData($status, "Waiting for new game to start.")
While GetIsInGame() = False
Sleep(50)
WEnd

; GAME LOGIC END

WEnd

DllClose($dll)

Exit


Func GetBlitzX($x)
Return $ox + ($x - 1) * 40
EndFunc ;==>GetBlitzX
Func GetBlitzY($y)
Return $oy + ($y - 1) * 40 + 1
EndFunc ;==>GetBlitzY
Func GetIsInGame()
If PixelGetColor($ox - 100, $oy + 150) <> 4337712 Then Return False
Return True
EndFunc ;==>GetIsInGame
Func GetIsTimeLeft()
If PixelGetColor($ox - 14, $oy + 310) = 4397348 Then
Return False
EndIf
Return True
EndFunc ;==>GetIsTimeLeft
Func DoEvents()
$msg = GUIGetMsg()
If $msg = $GUI_EVENT_CLOSE Then
GUIDelete()
Exit
EndIf
EndFunc ;==>DoEvents
Func UpdateMasterTable()
$flag = False
For $y = 1 To 8
For $x = 1 To 8
$nc = PixelGetColor(GetBlitzX($x), GetBlitzY($y))
If $mt[$x][$y] <> $nc Then
$flag = True
$mt[$x][$y] = $nc
EndIf
Next
Next
Return $flag
EndFunc ;==>UpdateMasterTable

Func UpdateColors()
If UpdateMasterTable() = True Then
SearchSolutions()
For $y = 1 To 8
For $x = 1 To 8
$clr = GetColorFromName(GetColorName($mt[$x][$y]))
If $sol[$x][$y] > 0 Then
GUICtrlSetGraphic($graphic, $GUI_GR_COLOR, $clr, $clr)
Else
GUICtrlSetGraphic($graphic, $GUI_GR_COLOR, $clr, 0)
EndIf
$tx = 21 * ($x - 1) + 2
$ty = 21 * ($y - 1) + 2
GUICtrlSetGraphic($graphic, $GUI_GR_RECT, $tx, $ty, 20, 20)
Next
Next
GUICtrlSetGraphic($graphic, $GUI_GR_REFRESH)
UpdateClippy()
EndIf
EndFunc ;==>UpdateColors

Func FindTable()

$co = "="&chr(13)&chr(10)
For $v = 350 To 733
For $u = 280 To 788
$flag = False
$fcolor = PixelGetColor($u, $v)
$fcount = 0
If Not $fcolor = 0 Then
For $y = 350 To 733
For $x = 280 To 788

If PixelGetColor($x, $y) = $fcolor Then
$fcount = $fcount + 1
If $fcount > 1 Then $flag = True
EndIf
If $flag = True Then ExitLoop
Next
GUICtrlSetData($status, "Finding: (" & $u & "," & $v & "," & $x & "," & $y & ") " & $fcount & " " & $fcolor)
If $flag = True Then ExitLoop
Next
If $fcount = 1 Then
Beep(1000, 1)
mousemove($u,$v)
$co =$co+ $u & ", " & $v & ", " & $fcolor & Chr(13) & Chr(10)
ClipPut($co)
EndIf
EndIf
Next
Next
Exit

$sc = PixelSearch(0, 0, @DesktopWidth, @DesktopHeight, 1249842)
If @error Then
GUICtrlSetData($status, "Still searching for blitz window...")
DoEvents()
Else
$oox = $sc[0]
$ooy = $sc[1]
$ox = $oox + 11
$oy = $ooy + 51
;~ mousemove($oox,$ooy,10)
;~ sleep(100)
;~ mousemove($ox,$oy,10)
;~ Exit
$flag = True
EndIf

EndFunc ;==>FindTable

Func DidTableMove()
If PixelGetColor($oox, $ooy) <> 1249842 Then
Sleep(100)
FindTable()
EndIf
EndFunc ;==>DidTableMove

Func UpdateClippy()
Return
$o = ""
For $y = 1 To 8
$o = $o & GetColorName($mt[1][$y])
For $x = 2 To 8
$o = $o & "," & GetColorName($mt[$x][$y])
Next
$o = $o & Chr(13) & Chr(10)
Next
ClipPut($o)
EndFunc ;==>UpdateClippyFunc GetColorName($c)
Select
Case $c = 1091362
Return "Green"
Case $c = 15198183
Return "White"
Case $c = 15362338
Return "Orange"
Case $c = 16709156
Return "Yellow"
Case $c = 16456503
Return "Red"
Case $c = 15798257
Return "Purple"
Case $c = 1150206
Return "Blue"
Case $c = 0
Return "Black"
Case Else
Return "Unknown"
EndSelect
EndFunc ;==>GetColorName

Func GetColorFromName($c)
Select
Case $c = "Green"
Return 065280
Case $c = "White"
Return 016777215
Case $c = "Orange"
Return 016744192
Case $c = "Yellow"
Return 016776960
Case $c = "Red"
Return 016711680
Case $c = "Purple"
Return 016711935
Case $c = "Blue"
Return 0255
Case $c = "Black"
Return 0
Case Else
Return 0
EndSelect
EndFunc ;==>GetColorFromName

Func SearchSolutions()
SearchValidMoves()
If Not SearchFiveInARow() Then
If Not SearchFiveLShape() Then
If Not SearchFutureFiveInARow() Then
If Not SearchFutureFiveLShape() Then
If Not SearchFutureFourInARow() Then
If Not SearchFourInARow() Then
SearchForAThree()
EndIf
EndIf
EndIf
EndIf
EndIf
EndIf
EndFunc ;==>SearchSolutions

Func SearchValidMoves()
;Clear Solution Table
EndFunc ;==>SearchValidMoves

Func SearchFiveInARow()
Return False
EndFunc ;==>SearchFiveInARow
Func SearchFiveLShape()
Return False
EndFunc ;==>SearchFiveLShape
Func SearchFourInARow()
Return False
EndFunc ;==>SearchFourInARow
Func SearchFutureFiveInARow()
Return False
EndFunc ;==>SearchFutureFiveInARow
Func SearchFutureFiveLShape()
Return False
EndFunc ;==>SearchFutureFiveLShape
Func SearchFutureFourInARow()
Return False
EndFunc ;==>SearchFutureFourInARow
Func SearchForAThree()
LoadTT()
$flag = False
$rr = 6
If $tick > 0 Then $rr = 1
For $y = $rr To 8
For $x = 1 To 8
$sol[$x][$y] = 0
If GetColorName($tt[$x][$y]) <> "Black" And GetColorName($tt[$x][$y]) <> "Unknown" Then

If $x < 8 And $y > 1 And $y < 8 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x + 1][$y + 1] And $tt[$x][$y] = $tt[$x + 1][$y - 1] Then $sol[$x][$y] = 7002 ; G
EndIf

If $x > 1 And $y > 1 And $y < 8 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x - 1][$y + 1] And $tt[$x][$y] = $tt[$x - 1][$y - 1] Then $sol[$x][$y] = 8004 ; H
EndIfIf $y > 2 Then
If $x < 8 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x + 1][$y - 1] And $tt[$x][$y] = $tt[$x + 1][$y - 2] Then $sol[$x][$y] = 1002 ; A
EndIf
If $x > 1 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x - 1][$y - 1] And $tt[$x][$y] = $tt[$x - 1][$y - 2] Then $sol[$x][$y] = 2004 ; B
EndIf
EndIfIf $y < 7 Then
If $x < 8 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x + 1][$y + 1] And $tt[$x][$y] = $tt[$x + 1][$y + 2] Then $sol[$x][$y] = 5002 ; E
EndIf
If $x > 1 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x - 1][$y + 1] And $tt[$x][$y] = $tt[$x - 1][$y + 2] Then $sol[$x][$y] = 6004 ; F
EndIf
EndIfIf $x > 3 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x - 2][$y] And $tt[$x][$y] = $tt[$x - 3][$y] Then $sol[$x][$y] = 15004 ; O
EndIf

If $x < 6 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x + 2][$y] And $tt[$x][$y] = $tt[$x + 3][$y] Then $sol[$x][$y] = 17002 ; P
EndIf


If $y > 1 And $x > 1 And $x < 8 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x - 1][$y - 1] And $tt[$x][$y] = $tt[$x + 1][$y - 1] Then $sol[$x][$y] = 11001 ; K
EndIf

If $y < 8 And $x > 1 And $x < 8 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x - 1][$y + 1] And $tt[$x][$y] = $tt[$x + 1][$y + 1] Then $sol[$x][$y] = 12003 ; L
EndIf

;If Mod($tick, 2) = 1 Then

If $x < 7 Then
If $y > 1 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x + 1][$y - 1] And $tt[$x][$y] = $tt[$x + 2][$y - 1] Then $sol[$x][$y] = 3001 ; C
EndIf
If $y < 8 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x + 1][$y + 1] And $tt[$x][$y] = $tt[$x + 2][$y + 1] Then $sol[$x][$y] = 10003 ; J
EndIf
EndIf

If $x > 2 Then
If $y > 1 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x - 1][$y - 1] And $tt[$x][$y] = $tt[$x - 2][$y - 1] Then $sol[$x][$y] = 4001 ; D
EndIf
If $y < 8 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x - 1][$y + 1] And $tt[$x][$y] = $tt[$x - 2][$y + 1] Then $sol[$x][$y] = 9003 ; I
EndIf
EndIf


If $y < 6 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x][$y + 2] And $tt[$x][$y] = $tt[$x][$y + 3] Then $sol[$x][$y] = 13003 ; M
EndIf

If $y > 3 Then
If $tt[$x][$y] = $tt[$x][$y - 2] And $tt[$x][$y] = $tt[$x][$y - 3] Then $sol[$x][$y] = 14001 ; N
EndIf

EndIf
if $sol[$x][$y]<>0 then ExitLoop
Next
if $sol[$x][$y]<>0 then ExitLoop
Next$flag = False
For $y = 8 to $rr step -1
For $x = 1 To 8
If $sol[$x][$y] <> 0 Then
$flag = True
ExitLoop
EndIf
Next
If $flag = True Then ExitLoop
Next
MakeAMove($x, $y, $sol[$x][$y])

Return True
EndFunc ;==>SearchForAThree

Func LoadTT()
For $x = 0 To 9
For $y = 0 To 9
$tt[$x][$y] = 0
Next
Next
For $x = 1 To 8
For $y = 1 To 8
$tt[$x][$y] = $mt[$x][$y]
$sol[$x][$y] = False
Next
Next

Return True
EndFunc ;==>LoadTT

Func MakeAMove($x, $y, $dd)
If Not _IsPressed("A0", $dll) Then
$xd = 0
$yd = 0
If $x > 0 And $x < 9 And $y > 0 And $y < 9 And ($x + $xd) > 0 And ($x + $xd < 9) And ($y + $yd) > 0 And ($y + $yd) < 9 Then

$d = $dd
While $d >= 1000
$d = $d - 1000
WEnd
If $d > 4 Then $d = 0

Select
Case $d = 1
$yd = -1

Case $d = 2
$xd = 1

Case $d = 3
$yd = +1

Case $d = 4
$xd = -1
EndSelect
GUICtrlSetData($status, "Moving " & $x & "," & $y & " ->" & $x + $xd & "," & $y + $yd & " (" & $dd & ")" & GetColorName($tt[$x][$y]))

;MouseClickDrag("primary", GetBlitzX($x), GetBlitzY($y), GetBlitzX($x + $xd), GetBlitzY($y + $yd),0)
MouseMove(GetBlitzX($x), GetBlitzY($y), 0)
Sleep(50)
MouseClick("primary", GetBlitzX($x), GetBlitzY($y), 1)
MouseMove(GetBlitzX($x + $xd), GetBlitzY($y + $yd), 1)
Sleep(50)
MouseClick("primary", GetBlitzX($x + $xd), GetBlitzY($y + $yd), 1)
EndIf
DoEvents()
EndIf
EndFunc ;==>MakeAMove


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com
avatar
wdiLi
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 73
ความนิยม : 7
เข้าร่วมเมื่อ : 29/01/2011
อายุ : 27

Re: เราจะใช้คำสั่งอะไรในการย้ายสีในเกม เรียงเพขร ครับ งง มาก

ตั้งหัวข้อ by wdiLi on 06/02/11, 12:54 pm

ขอบคุณ ท่าน Admin "POS" อีกครั้งครับ ที่ช่วยชี้แนะแนวทางให้ผม

เดียวจะลองสืบค้นและศึกษาเอาแล้วกันครับ

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น

("ขอบคุณความไม่รู้...ที่ทำให้รู้จักครูชื่อประสบการณ์ฺฺ") em233
avatar
wdiLi
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 73
ความนิยม : 7
เข้าร่วมเมื่อ : 29/01/2011
อายุ : 27

Re: เราจะใช้คำสั่งอะไรในการย้ายสีในเกม เรียงเพขร ครับ งง มาก

ตั้งหัวข้อ by wdiLi on 08/02/11, 05:09 pm

ฟรั่งทีเขียนเกมนี้ได้ คงตีโจทย์ปัญหาเก่งแน่เลย รู้ว่าต้องทำอะไร ใช้คำสั่งอะไร ทำต้อนไหน อย่างไร

สุดยอด เลย em238

    เวลาขณะนี้ 25/04/18, 09:57 am