ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


โปรแกรมกลับตัวหนังสือหน้าไปหลัง หลังไปหน้า

Share

Fast
PSsix Member Super Class III
PSsix Member Super Class III

PSsix Program Coder
จำนวนข้อความ : 217
ความนิยม : 54
เข้าร่วมเมื่อ : 19/06/2011

โปรแกรมกลับตัวหนังสือหน้าไปหลัง หลังไปหน้า

ตั้งหัวข้อ by Fast on 07/11/11, 03:06 pm

เอาโค๊ดดัดแปลงจาก [You must be registered and logged in to see this link.]

em218


Code:
#include <EditConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <WindowsConstants.au3>


$Form1 = GUICreate("กลับหลังไปหน้า", 348, 286, 687, 195)
$Edit1 = GUICtrlCreateEdit("", 8, 8, 329, 121)
$Edit2 = GUICtrlCreateEdit("", 8, 152, 329, 113)
GUICtrlSetColor(-1, 0xFFFFFF)
GUICtrlSetBkColor(-1, 0x000000)
GUISetState(@SW_SHOW)

Global $textedit,$edittext,$textreverse
While 1
   Sleep(10)
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
   EndSwitch
 $textreverse =""
       $edittext = GUICtrlRead($Edit1)
    if $edittext <> $textedit then

       For $i = StringLen($edittext) To 1 Step -1
          $textreverse &= StringMid( $edittext , $i, 1)
          Next
         GUICtrlSetData( $Edit2,$textreverse)

       $textedit =$edittext
    EndIf


WEnd

    เวลาขณะนี้ 19/06/18, 03:45 pm