ฟอรั่มของบล็อก http://pssix.blogspot.com


การเพิ่มรูปเข้าไปใน Listbox

Share

pureexe
PSsix Member High Class
PSsix Member High Class


จำนวนข้อความ : 73
ความนิยม : 8
เข้าร่วมเมื่อ : 27/04/2011

การเพิ่มรูปเข้าไปใน Listbox

ตั้งหัวข้อ by pureexe on 18/11/11, 04:53 pm

ก็คือตอนนี้ผมเพิ่มรูปไม่เป็นเลยเอาคำว่า Folder ไปวางไว้ข้างหน้าก่อน แก้ขัด*-*
ถ้าท่านผู้รู้รู้วิธีเอารูปfolderไปวางไว้ข้างหน้าบอกด้วยนะครับ
Codeๆๆๆ


#include <ButtonConstants.au3>
#include <ComboConstants.au3>
#include <GUIConstantsEx.au3>
#include <GUIListBox.au3>
#include <StaticConstants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <File.au3>

Opt('MustDeclareVars', 1)
Global $data,$ret,$file,$Folders,$btchk,$retx,$Foldersx,$fileold[200],$dataview,$uvx=0,$hListBox,$aItems,$iI,$ctopen=0,$ctopenstr="",$dirwrite="<---Folder---> ",$dirwritelen=StringLen($dirwrite),$filelen,$Label_1,$Combo_2,$Buttonback
Global $backword=">--กลับไปก่อนหน้า--<"
_Main()

Func _Main()
Local $Label_1, $Combo_2, $button1, $msg,$Button2
#Region ### START Koda GUI section ### Form=
$ret =""

if $CmdLine[0]=0 Then
MsgBox(4,"คำเตือน","ไม่พบการส่งค่าต้องการเลือกโฟลเดอร์เองหรือไม่")
if $btchk<>7 Then
FileSelectFolder("กรุณาเลือกfolderที่จะทำการดู","","","")
Else
Exit
EndIf
Else
$file=$CmdLine[1]
EndIf
$Folders =_FileListToArray($file,"*.")
for $i =1 to $Folders[0]
$ret &=$Folders[$i] &"|"
Next

GUICreate("Explorer[Safe Mode]::Flash Drive Safe Check", 403, 470, -1, -1)
$Label_1 = GUICtrlCreateLabel("Please select folder", -2, 0, 403, 21, $SS_SUNKEN)
$Combo_2 = GUICtrlCreateCombo("", 0, 20, 402, 25)
GUICtrlSetData($Combo_2, $ret)
$hListBox = GUICtrlCreateList("", 0, 42, 404, 396, BitOR($LBS_SORT,$LBS_STANDARD,$LBS_EXTENDEDSEL,$WS_VSCROLL,$WS_BORDER))
$Button2 = GUICtrlCreateButton("เปิดไฟล์", 72, 442, 122, 20, $WS_GROUP)
$Buttonback = GUICtrlCreateButton("Back", 200, 442, 122, 20, $WS_GROUP)
_readfileall()
GUISetState(@SW_SHOW)
#EndRegion ### END Koda GUI section ###

While 1
$msg = GUIGetMsg()
Select

Case $msg = $GUI_EVENT_CLOSE
Exit
Case $msg = $Combo_2
$data = GUICtrlRead($Combo_2)
$dataview=$data
if $data = $backword And $uvx>0 then
$file = ""
$uvx=$uvx-1
$data =$fileold[$uvx]
$dataview=$fileold
endif
_readfileindir()
GUICtrlSetData($Combo_2, "")
GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
Case $msg=$hListBox
$aItems = _GUICtrlListBox_GetSelItemsText($hListBox)
Local $stockaItems=""
if $aItems[0]<>0 Then
$filelen=StringLen($aItems[1])

If StringMid($aItems[1],1,1)=StringMid($dirwrite,1,1) And StringMid($aItems[1],1,2)=StringMid($dirwrite,1,2) And StringMid($aItems[1],1,3)=StringMid($dirwrite,1,3) Then
for $i=$dirwritelen+1 to $filelen
$stockaItems&=StringMid($aItems[1],$i,1)
Next
$data=$stockaItems

EndIf

if $ctopenstr<>$aItems[1] Then
$ctopen=0
Endif
$dataview=$data

if $aItems[1] = $backword And $uvx>0 then
$file = ""
$uvx=$uvx-1
$data =$fileold[$uvx]
$dataview=$fileold
_readfileindir()
GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
GUICtrlSetData($Combo_2, "")
GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
endif

if $aItems[0]=1 And $ctopenstr=$aItems[1] And $ctopen=1 And StringMid($aItems[1],1,1)=StringMid($dirwrite,1,1) And StringMid($aItems[1],1,2)=StringMid($dirwrite,1,2) And StringMid($aItems[1],1,3)=StringMid($dirwrite,1,3)Then
_readfileindir()
GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
GUICtrlSetData($Combo_2, "")
GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
ElseIf $aItems[0]=1 And $ctopenstr=$aItems[1] And $ctopen=1 And $aItems[1]=$backword Then
$ctopenstr=""
elseif $aItems[0]=1 And $ctopenstr=$aItems[1] And $ctopen=1 Then
ShellExecute($file&"\"&$aItems[1])
$ctopenstr=""
EndIf
if $aItems[0]=1 And $ctopenstr<>$aItems[1] And $ctopen=0 Then
$ctopenstr=$aItems[1]
$ctopen=1
EndIf
EndIf
Case $msg=$Buttonback
If $uvx>0 Then
$file = ""
$uvx=$uvx-1
$data =$fileold[$uvx]
$dataview=$fileold
_readfileindir()
GUICtrlSetData($Combo_2, "")
GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
Else
MsgBox(64,"คำเตือน","ไม่สามารถกลับไปไกลได้มากกว่านี้อีกแล้ว")
EndIf


Case $msg=$Button2
if $aItems[0]=0 Then
MsgBox(64,"คำเตือน","คุณยังไม่ได้เลือกอะไรเลย")
ElseIf (StringMid($aItems[1],1,1)=StringMid($dirwrite,1,1) And StringMid($aItems[1],1,2)=StringMid($dirwrite,1,2) And StringMid($aItems[1],1,3)=StringMid($dirwrite,1,3)) Then
MsgBox(64,"คำเตือน","เพื่อความปลอดภัยจึงไม่สามารถเปิดfolderได้")
Else
For $iI = 1 To $aItems[0]
ShellExecute($file&"\"&$aItems[$iI])
Next
EndIf

EndSelect
WEnd
EndFunc

Func _readfile()
_GUICtrlListbox_BeginUpdate($hListBox)
_GUICtrlListBox_ResetContent($hListBox)
_GUICtrlListBox_InitStorage($hListBox, 100, 4096)
_GUICtrlListBox_Dir($hListBox, $file&"\*.*")

_GUICtrlListBox_EndUpdate($hListBox)
_GUICtrlListBox_Sort($hListBox)
EndFunc

Func _readfileall()
$ret =""
$Folders =_FileListToArray($file,"*.*")
$Foldersx =_FileListToArray($file,"*.")
if $Foldersx="" Or $Folders="" Then
Else

For $i=1 To $Foldersx[0]
$Foldersx[$i]=$dirwrite&$Foldersx[$i]
Next
EndIf

_GUICtrlListBox_BeginUpdate($hListBox)
_GUICtrlListBox_ResetContent($hListBox)
_GUICtrlListBox_InitStorage($hListBox, 100, 4096)
if $Foldersx="" Then
_GUICtrlListBox_Dir($hListBox, $file&"\*.*")
Else
for $i =1 to $Foldersx[0]
_GUICtrlListBox_InsertString($hListBox,$Foldersx[$i])
Next
_GUICtrlListBox_Dir($hListBox, $file&"\*.*")
EndIf
if $uvx>0 Then
_GUICtrlListBox_InsertString($hListBox,$backword)
EndIf
_GUICtrlListBox_EndUpdate($hListBox)
_GUICtrlListBox_Sort($hListBox)
EndFunc
Func _readfileindir()
$retx=""


if $file ="" Then
$file =$data
$fileold[$uvx]=$data
else

$fileold[$uvx]=$file
$uvx=$uvx+1
$file &="/"&$data
EndIf

$dataview=$file
GUICtrlSetData($Label_1, $dataview)
$Foldersx=""
$Foldersx =_FileListToArray($file,"*.")
if $Foldersx="" Then

else
for $i =1 to $Foldersx[0]
$retx &=$Foldersx[$i] &"|"
Next
endif
$retx&=$backword
$retx &="|"
GUICtrlSetData($Combo_2, "")
GUICtrlSetData($Combo_2, $retx)
_readfileall()
EndFunc
avatar
aut
PSsix Powerful Scripting Class
PSsix Powerful Scripting Class

PSsix Game Coder
จำนวนข้อความ : 472
ความนิยม : 126
เข้าร่วมเมื่อ : 24/07/2010

Re: การเพิ่มรูปเข้าไปใน Listbox

ตั้งหัวข้อ by aut on 18/11/11, 07:31 pm

GUICtrlSetImage หาที่ใส่เอง ชินจัง
avatar
POS
PSsix
PSsix


จำนวนข้อความ : 1152
ความนิยม : 325
เข้าร่วมเมื่อ : 19/07/2010

Re: การเพิ่มรูปเข้าไปใน Listbox

ตั้งหัวข้อ by POS on 19/11/11, 06:55 am

ตัวอย่างสคริปต์ด้านล่างนี้ เอาไปดัดแปลงดูครับ

Code:
#include <WindowsConstants.au3>
#include <GUIListBox.au3>
#include <GuiListView.au3>
#include <GuiImageList.au3>


#region ### START Koda GUI section ### Form=
$Form1 = GUICreate("PSsix", 400, 300,-1,-1)
$listview1 = GUICtrlCreateListView("", 2, 2, 394, 290, BitOR($WS_VSCROLL,$LBS_EXTENDEDSEL ), _
      BitOR($LVS_EX_GRIDLINES, $LVS_EX_FULLROWSELECT, $LVS_EX_SUBITEMIMAGES))

GUISetState(@SW_SHOW)
#endregion ### END Koda GUI section ###

$hImage = _GUIImageList_Create(16, 16, 5, 3)
_GUIImageList_AddIcon($hImage, @SystemDir & "\shell32.dll", 4)
_GUICtrlListView_SetImageList($listview1, $hImage, 1)
_GUICtrlListView_AddColumn($listview1, "xxxxxx", 350)


$listF = @DesktopDir
ConsoleWrite('@@ Debug(' & @ScriptLineNumber & ') : $listF = ' & $listF & @CRLF & '>Error code: ' & @error & @CRLF) ;### Debug Console


SrFolder($listF)While 1
   $nMsg = GUIGetMsg()
   Switch $nMsg
      Case $GUI_EVENT_CLOSE
         Exit
   EndSwitch
WEnd

Func SrFolder($listF)
   Local $search = FileFindFirstFile($listF & "\*.*")
   While 1
      $file = FileFindNextFile($search)
      If @error Or StringLen($file) < 1 Then ExitLoop
      If StringInStr(FileGetAttrib($listF & "\" & $file), "D") And ($file <> "." Or $file <> "..") Then
;~             _GUICtrlListView_AddItem($listview1, $listF & "\" & $file, 0)
         _GUICtrlListView_AddItem($listview1, $file, 0)
;~          SrFolder($listF & "\" & $file)
      EndIf
   WEnd
EndFunc  ;==>SrFolder


||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------||

กลุ่ม AutoIt ในเฟสบุ๊ค
[You must be registered and logged in to see this link.]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
pssix.blogspot.com

    เวลาขณะนี้ 22/03/18, 03:23 pm